English icon English

Newyddion

Canfuwyd 18 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Welsh Government logo

Hwb gwerth £900k ar gyfer prosiectau band eang ym Mhowys

Bydd prosiect band eang lleol ym Mhowys yn derbyn cyllid gwerth dros £900k, i’w helpu i ddarparu band eang cyflym a dibynadwy ar gyfer y cymunedau y mae ei angen arnynt, diolch i Gronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Y Dirprwy Weinidog yn nodi uchelgeisiau mawr yn dilyn adolygiad mandwl o ynni adnewyddadwy

“Mae ein gweledigaeth yn glir, hoffwn i Gymru gynhyrchu ynni adnewyddadwy i ddiwallu ein hanghenion ni yn llawn man lleiaf a defnyddio’r broses o greu gwarged er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau natur a hinsawdd.”

Tree pic LW-2

Pob cartref yng Nghymru i gael coeden am ddim i'w phlannu fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid hinsawdd

Mae’r Dirprwy Weinidog Lee Waters wedi addo heddiw y bydd pob cartref yng Nghymru yn cael cynnig coeden am ddim i'w phlannu fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Welsh Government logo

£150m ar gyfer inswleiddio, ynni glân a lleihau carbon mewn tai cymdeithasol

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Lee Waters wedi cyhoeddi £150m ychwanegol i ôl-osod tai cymdeithasol gyda thechnolegau newydd ac inswleiddiad i helpu i ffrwyno allyriadau Cymru.

Welsh Government logo

Adeiladu dyfodol hyderus i ddefnyddwyr ceir trydan

Mae cynlluniau uchelgeisiol sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith ac yn gweithio gyda'r sector preifat i roi'r hyder i bobl yng Nghymru newid i gerbydau trydan wedi'u datgelu heddiw.

Welsh Government logo

Lluniau newydd yn dangos maint enfawr prosiect Metro ‘uchelgeisiol a chymhleth’ Cymru

"Bydd cyflawni prosiect Metro Cymru gwerth £1bn yn un o'r rhaglenni mwyaf uchelgeisiol a chymhleth rydym erioed wedi'i chynnal." 

Welsh Government logo

Cynlluniau 50mph yn llwyddo i leihau llygredd aer

O 4 Hydref ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder 50mya ar rai o'r ffyrdd mwyaf llygredig yng Nghymru gael llythyr neu ddirwy drwy’r post.

Welsh Government logo

Panel o arbenigwyr trafnidiaeth a newid hinsawdd y DU yn cynnal Adolygiad o Ffyrdd

Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, Lee Waters AS, wedi cyhoeddi y Cadeirydd a’r Panel a fydd yn cynnal Adolygiad o Ffyrdd Llywodraeth Cymru gan gadarnhau'r cynlluniau ffyrdd fydd yn cael eu hystyried fel rhan o'r adolygiad.

 

Welsh Government logo

Delweddau newydd yn dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru

Mae delweddau newydd wedi'u rhyddhau sy'n dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru.

Welsh Government logo

Buddsoddi miliwn i wneud beicio'n fwy hygyrch i bawb

Mae cynllun peilot beiciau trydan sydd wedi derbyn mwy na £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru eisoes yn helpu trigolion lleol i gyfnewid eu car am feic mewn cymunedau ledled Cymru.  

Welsh Government logo

Angen ymyrraeth radical i achub canol trefi Cymru

"Mae angen ymyrraeth gydgysylltiedig arnom i wella canol trefi, ac ymdrech i fynd i'r afael â datblygu y tu allan i'r dref, os ydym am lwyddo i droi pethau o gwmpas".

Welsh Government logo

Rhaid bod yn uchelgeisiol ac eang ein gorwelion wrth ddelio â Theithio Llesol

Mae canllaw newydd i helpu awdurdodau lleol i gynllunio, dylunio a darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Gwener, 16 Gorffennaf].