English icon English

Newyddion

Canfuwyd 91 eitem, yn dangos tudalen 6 o 8

Coffee Cups-2

Rheolau sy’n garreg filltir yn gwneud gweithgynhyrchwyr yn gyfrifol am wastraff sy’n cael ei greu gan eu cynhyrchion

Mae Cymru – sy’n drydydd yn y byd am ailgylchu domestig – wedi ymuno â gwledydd eraill y DU i gyflwyno rheolau ‘y llygrwr sy’n talu’ newydd i wneud i fusnesau sy’n gosod nwyddau wedi’u pecynnu ar y farchnad dalu am ailgylchu eu gwastraff.

Ond mae Cymru, ochr yn ochr â’r Alban, yn mynd un cam ymhellach drwy ymrwymo i sicrhau bod cwmnïau sy’n gyfrifol am yr eitemau sbwriel mwyaf cyffredin sy’n anharddu strydoedd, cymunedau a chefn gwlad yn talu’r costau glanhau.

Welsh Government

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn – Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio

“Ers dros 70 mlynedd rydyn ni wedi ei gwneud yn haws teithio mewn car ac yn anoddach teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus – mae'n rhaid i hynny newid.”

Welsh Government

Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar reoleiddio diogelwch tomenni glo yng Nghymru yn ‘garreg filltir bwysig’

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i wella diogelwch tomenni glo yng Nghymru, gan ddweud y byddant yn helpu i lywio deddf newydd i sicrhau bod pobl sy'n byw ac yn gweithio'n agos at domenni yn teimlo'n ddiogel.

Welsh Government

Agorodd y pandemig y drws i weithio o bell, nawr mae angen i ni gefnogi'r ffordd hon o weithio i genedlaethau'r dyfodol

Mae'r ffordd y mae pobl yn gweithio wedi newid yn sylweddol ers y pandemig ac mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i wneud popeth o fewn ei gallu i helpu i gadw'r manteision cadarnhaol a brofir gan lawer ac annog mwy o fusnesau i fabwysiadu'r dull newydd hwn o weithio.

Welsh Government

Penodiadau newydd yn y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i helpu i ganolbwyntio ar argyfyngau hinsawdd a natur

Mae Llywodraeth Cymru am benodi Dirprwy Gadeirydd a chwe Chomisiynydd i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC).

Welsh Government

Grŵp i adolygu trafnidiaeth yn y Gogledd

Mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi panel o gomisiynwyr annibynnol a fydd yn argymell sut i adeiladu system drafnidiaeth gynaliadwy ac integredig yn y Gogledd.

Welsh Government

Plant ysgol yng Nghaerdydd yn croesawu peilot 20mya mwyaf Cymru

Mae strydoedd mwy diogel yn achub bywydau ac yn gwella ansawdd bywyd – dyna oedd neges y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw wrth iddo groesawu cychwyn peilot 20mya mwyaf Cymru yng Ngogledd Caerdydd.

Tree pic LW-2

Casglu’r coed cyntaf fel rhan o brosiect uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

Mae’r bobl gyntaf yng Nghymru’n casglu’r coed sy’n rhan o brosiect uchelgeisiol Llywodraeth Cymru yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Yr Arglwydd Burns i arwain Adolygiad Trafnidiaeth Gogledd Cymru

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi heddiw y bydd  comisiwn trafnidiaeth newydd yn cael ei sefydlu a fydd yn datblygu cyfres o gynlluniau trafnidiaeth ar gyfer gogledd Cymru.

Trees

£8.1bn i gefnogi seilwaith gwyrdd

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi dweud mai’r "uchelgais cyffredinol" yn Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar ei newydd wedd yw mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur.

Welsh Government

Dim tâl am deithio ar fws yng Nghasnewydd ym mis Mawrth

Bydd teithwyr ar fysiau yng Nghasnewydd ym mis Mawrth yn cael teithio am ddim, diolch i gynllun peilot newydd sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.