English icon English

Newyddion

Canfuwyd 36 eitem, yn dangos tudalen 3 o 3

Welsh Government logo

Cynlluniau 50mph yn llwyddo i leihau llygredd aer

O 4 Hydref ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder 50mya ar rai o'r ffyrdd mwyaf llygredig yng Nghymru gael llythyr neu ddirwy drwy’r post.

Welsh Government logo

Panel o arbenigwyr trafnidiaeth a newid hinsawdd y DU yn cynnal Adolygiad o Ffyrdd

Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, Lee Waters AS, wedi cyhoeddi y Cadeirydd a’r Panel a fydd yn cynnal Adolygiad o Ffyrdd Llywodraeth Cymru gan gadarnhau'r cynlluniau ffyrdd fydd yn cael eu hystyried fel rhan o'r adolygiad.

 

Welsh Government logo

Delweddau newydd yn dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru

Mae delweddau newydd wedi'u rhyddhau sy'n dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru.

Welsh Government logo

Buddsoddi miliwn i wneud beicio'n fwy hygyrch i bawb

Mae cynllun peilot beiciau trydan sydd wedi derbyn mwy na £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru eisoes yn helpu trigolion lleol i gyfnewid eu car am feic mewn cymunedau ledled Cymru.  

Welsh Government logo

Angen ymyrraeth radical i achub canol trefi Cymru

"Mae angen ymyrraeth gydgysylltiedig arnom i wella canol trefi, ac ymdrech i fynd i'r afael â datblygu y tu allan i'r dref, os ydym am lwyddo i droi pethau o gwmpas".

Welsh Government logo

Rhaid bod yn uchelgeisiol ac eang ein gorwelion wrth ddelio â Theithio Llesol

Mae canllaw newydd i helpu awdurdodau lleol i gynllunio, dylunio a darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Gwener, 16 Gorffennaf].

Stump up for Trees-2

Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi "galwad genedlaethol i weithredu" i blannu 86 miliwn o goed

Mae angen i Gymru blannu dros 86 miliwn o goed dros y naw mlynedd nesaf i gyflawni ei huchelgais o gyrraedd sero net erbyn 2050, meddai'r Dirprwy Weinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd Lee Waters heddiw (dydd Mawrth 13 Gorffennaf).

St Brides 2

Strydoedd mwy diogel yn achub bywydau

Mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, wedi cadarnhau y bydd cynlluniau i leihau'r terfyn cyflymder safonol cenedlaethol yng Nghymru o 30mya i 20mya ar ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac ar strydoedd prysur i gerddwyr, yn rhan o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer eleni.

lee waters-2

Rhewi prosiectau ffyrdd newydd

Bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, yn cyhoeddi y bydd prosiectau i adeiladu ffyrdd newydd yn cael eu rhewi, wrth i adolygiad o gynlluniau priffyrdd ar draws Cymru gael ei gynnal.

lee waters-2

'Rhaid inni ddiogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer', meddai'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd

Mynd i'r afael â llygredd aer yw un o'r heriau mwyaf cymhleth sy'n ein hwynebu, heb ateb syml meddai Lee Waters, y Dirprwy Weinidog newydd dros Newid yn yr Hinsawdd, wrth i Gymru nodi Diwrnod Aer Glân.

Welsh Government logo

Portiwgal yn symud i oren ar restr goleuadau traffig teithio rhyngwladol

Bydd angen i deithwyr sy'n dychwelyd i Gymru o Bortiwgal hunanynysu ar ôl dod yn ôl wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd y gyrchfan gwyliau boblogaidd yn symud i'r rhestr oren o 04:00 awr dydd Mawrth 8 Mehefin.

Welsh Government logo

Gwelliannau ar gyffyrdd 5 a 7 yr A483 i ddechrau

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar yr A483 yn Wrecsam rhwng cyffyrdd 5 a 7 i gynyddu darn o’r ddau fan croesi llain ganol ynghyd ag uwchraddio systemau draenio a rhwystrau.