English icon English

Newyddion

Canfuwyd 91 eitem, yn dangos tudalen 3 o 8

Welsh Government

Data newydd yn dangos manteision gyrru ar gyflymder o 20mya wrth i Gymru baratoi i ostwng y terfyn cyflymder diofyn

Mae prif ganfyddiadau adroddiad newydd a luniwyd mewn ardaloedd sy’n treialu’r cyflymder 20mya diofyn newydd wedi dangos cyflymder gyrru arafach, lefelau uwch o gerdded a chyn lleied â phosibl o effaith ar amseroedd teithio, ymhlith eraill.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r cynigion i foderneiddio gwasanaethau tacsi yng Nghymru

Mae’r cynlluniau i foderneiddio gwasanaethau tacsi yng Nghymru wedi’u nodi mewn papur gwyn ar y Bil Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat (Cymru) a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau, 9 Mawrth).

Welsh Government

Rhoi'r brêcs ar allyriadau carbon, llywio tuag at atebion amgen a gyrru ymlaen tuag at sero net erbyn 2050

Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters wedi pennu’r cyfeiriad ar gyfer dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru mewn datganiad sy'n rhoi newid hinsawdd wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Welsh Government

Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru

Bydd canlyniadau panel adolygu ffyrdd Llywodraeth Cymru yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Welsh Government

Dyma sut mae £1.6bn o arian trafnidiaeth uchaf erioed yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru

Trenau newydd sbon, bysiau tanwydd hydrogen a threblu llwybrau cerdded a beicio - dyma rai o'r ffyrdd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 'gwneud y peth cywir, y peth hawdd' yn ôl y Dirprwy Weinidog Lee Waters.

pont menai menai bridge still-2

Bydd Pont Menai’n ailagor ar amser

Bydd gwaith i ailagor Pont Menai gyda chyfyngiad pwysau o 7.5 tunnell yn cael ei gwblhau ar amser.

Welsh Government

Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr 2023, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i'r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol.

Welsh Government

Arbed arian, gwella eich iechyd a helpu'r amgylchedd

Wedi gorwneud pethau dros y Nadolig? Hoffech chi fynd yn ffit ac yn iach yn y Flwyddyn Newydd? Beth am fanteisio ar un o'r llawer o lwybrau cerdded a beicio sydd ar garreg eich drws?

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/12/2022.

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cau Pont Menai i draffig wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer pobl y mae’r penderfyniad i gau Pont Menai wedi effeithio arnynt

Heddiw (dydd Mercher, 30 Tachwedd), bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Lee Waters yn ymweld â Phont Menai lle y bydd yn cyhoeddi pecyn cymorth i leddfu’r pwysau trafnidiaeth ar bobl sy’n teithio i Ynys Môn ac oddi yno.

Welsh Government

Gall pob cartref yng Nghymru gasglu a phlannu coeden wrth i 50 o ganolfannau agor ledled y wlad

Gall cartrefi ledled Cymru gasglu coeden, am ddim, o yfory ymlaen fel rhan o rodd uchelgeisiol gan Lywodraeth Cymru i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur - menter o’r enw Fy Nghoeden, Ein Coedwig.

Welsh Government

Camau gorfodi cynllun 50mya yr M4 yn dechrau heddiw

O heddiw [17 Tachwedd] ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder o 50mya rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 gael dirwy.