English icon English

Newyddion

Canfuwyd 88 eitem, yn dangos tudalen 5 o 8

Welsh Government

Disgyblion Ysgol Uwchradd Bedwas yn bod yn greadigol yn ystod y Diwrnod Aer Glân.

Mae disgyblion ledled Cymru wedi bod yn greadigol i ledaenu negeseuon diogelwch lliwgar yn ystod y Diwrnod Aer Glân.

Welsh Government

Ni fydd hediadau wedi'u hatal rhwng Ynys Môn a Chaerdydd yn ailddechrau

Ni fydd y gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn sy'n cael ei ariannu'n gyhoeddus yn ailddechrau ar ôl ei atal am ddwy flynedd.

Welsh Government

Hwb ariannol o £9 miliwn i gynlluniau band eang

Bydd cynlluniau band eang ledled Cymru yn derbyn gwerth dros £9 miliwn o gyllid i'w helpu i ddarparu band eang cyflym a dibynadwy i gymunedau sydd ei angen, diolch i Gronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Buddsoddiad mawr a fydd yn annog beicio ac yn helpu Cymru i fod yn sero-net

Annog pobl i gefnu ar eu ceir a dechrau beicio yw nod buddsoddiad gwerth £50 miliwn a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters (dydd Gwener 13 Mai).

Welsh Government

Bwriad i sefydlu awdurdod goruchwylio i gadw llygad ar ddiogelwch tomenni glo er mwyn 'sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi'

Heddiw (dydd Iau, 12 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno cyfraith newydd i reoli gwaddol canrifoedd o fwyngloddio yng Nghymru. Bydd y cynlluniau hynny’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch cymunedau.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn darparu £2.8m i atgyweirio ffordd a ddifrodwyd gan stormydd yn Wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £2.8 miliwn i Gyngor Wrecsam i wneud gwaith atgyweirio hanfodol i'r B5605 yn Nhrecelyn, ger Wrecsam

Wales stands with Ukraine WELSH

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

Welsh Government

Gosod paneli solar ar ysgolion ac adeiladau cyhoeddus wrth i Gymru hyrwyddo ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned

Bydd tair ysgol, cartref gofal ac amlosgfa yng Nghasnewydd ymhlith yr adeiladau cyntaf i osod paneli to solar fel rhan o gymorth Llywodraeth Cymru i ehangu gwaith cynhyrchu ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned yng Nghymru.

Coffee Cups-2

Rheolau sy’n garreg filltir yn gwneud gweithgynhyrchwyr yn gyfrifol am wastraff sy’n cael ei greu gan eu cynhyrchion

Mae Cymru – sy’n drydydd yn y byd am ailgylchu domestig – wedi ymuno â gwledydd eraill y DU i gyflwyno rheolau ‘y llygrwr sy’n talu’ newydd i wneud i fusnesau sy’n gosod nwyddau wedi’u pecynnu ar y farchnad dalu am ailgylchu eu gwastraff.

Ond mae Cymru, ochr yn ochr â’r Alban, yn mynd un cam ymhellach drwy ymrwymo i sicrhau bod cwmnïau sy’n gyfrifol am yr eitemau sbwriel mwyaf cyffredin sy’n anharddu strydoedd, cymunedau a chefn gwlad yn talu’r costau glanhau.

Welsh Government

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn – Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio

“Ers dros 70 mlynedd rydyn ni wedi ei gwneud yn haws teithio mewn car ac yn anoddach teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus – mae'n rhaid i hynny newid.”

Welsh Government

Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar reoleiddio diogelwch tomenni glo yng Nghymru yn ‘garreg filltir bwysig’

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i wella diogelwch tomenni glo yng Nghymru, gan ddweud y byddant yn helpu i lywio deddf newydd i sicrhau bod pobl sy'n byw ac yn gweithio'n agos at domenni yn teimlo'n ddiogel.