English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 1 o 16

Welsh Government

Timau Lles Anifeiliaid yn cyflawni ledled Cymru

Mae timau arobryn o swyddogion trwyddedu a gorfodi anifeiliaid yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru, fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw.

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig wrth i'r ymgynghoriad gau

Heddiw, diolchodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae hi wedi ailddatgan ymrwymiad y Llywodraeth i gefnogi ffermio fel ffordd allweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng natur a’r argyfwng hinsawdd sy’n bygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i gynhyrchu’r bwyd y bydd ei angen arnynt.  

Welsh Government

Hwb o £1m i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru.

Welsh Government

Cadw Ffermwyr i Ffermio. Gwnewch yn siŵr ein bod yn gwybod eich barn – rydyn ni'n gwrando

Wrth i bythefnos olaf yr ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ddechrau, mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi cyllid newydd Coetiroedd Bach yn ysgol Caernarfon

Heddiw, wrth ymweld ag ysgol Pendalar yng Nghaernarfon, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford, fod y rownd nesaf o gyllid ar gyfer y cynllun Coetiroedd Bach bellach ar agor.

Welsh Government

Sylw yn dilyn cyfarfod gyda'r Undebau Amaeth – 19 Chwefror

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: "Dwi'n cyfarfod yn rheolaidd â'r undebau ffermio ac roeddwn i'n awyddus cwrdd â nhw mor fuan â phosib ar ôl y sioeau teithiol, ein rhai ni a'u rhai nhw, gafodd eu cynnal i drafod y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Welsh Government

Ffliw'r Adar: Llacio'r gwaharddiad ar grynhoi adar yng Nghymru

Rydym wedi codi'r gwaharddiad ar grynhoi adar Galliforme fel ffesantod, ieir a thwrcwn yng Nghymru. Dyna gyhoeddiad Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Richard Irvine.

Welsh Government

Perchnogaeth cŵn gyfrifol yn hanfodol i ddiogelu da byw

Wrth i'r dyddiau ymestyn a rhagor ohono ni'n mynd allan i'r cefn gwlad, mae pobl yn cael eu hatgoffa i gadw eu cŵn dan reolaeth o amgylch da byw.

Welsh Government

Mae Mallows Bottling yng Nghoedelái yn mynd o nerth i nerth

Mae Mallows Bottling, cyfleuster teuluol yng Nghoedelái yn mynd o nerth i nerth ers i'r busnes agor yn 2021, ac mae'r cwmni'n canolbwyntio ar allforion er mwyn tyfu yn y dyfodol.

Welsh Government

Blas llwyddiant o £38 miliwn ar fwyd a diod Cymru

Fe wnaeth BlasCymru/TasteWales 2023 gyrraedd y lefel uchaf erioed ar gyfer busnesau bwyd a diod Cymru fel y cadarnhawyd bod gwerthiant posibl wedi cyrraedd £38 miliwn, yn ol cyhoeddiad gan y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Milfeddygon a ffermwyr yn cydweithio ar gynllun peilot iechyd anifeiliaid

Mae prosiect peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn i dreialu ac asesu sut y gall mwy o gydweithio rhwng ffermwyr a milfeddygon wella iechyd anifeiliaid a gwneud ffermydd yn fwy cynhyrchiol.

Welsh Government

Manteisio i'r eithaf ar gyllid rhaglenni Ewropeaidd er mwyn cefnogi Cymru wledig

Mae'r holl gyllid a oedd ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014–2020 ar gyfer Cymru wedi cael ei fuddsoddi, o fewn cyfnod y rhaglen, cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.