English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 2 o 16

Welsh Government

Mesurau o 1 Chwefror i helpu i ddileu TB gwartheg

Bydd y mesurau fel y Profion Cyn Symud, fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Chwefror yn hanfodol i'n helpu i daclo TB gwartheg yng Nghymru, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Gweinidog yn clywed am lwyddiant busnes o Sir Ddinbych wrth allforio

Mae busnes yn Rhuallt, Sir Ddinbych yn cael cryn lwyddiant wrth allforio. Mae'n allforio i dros 15 o wledydd, gan gynnwys yr Almaen, Ffrainc a Seland Newydd, ac mae bellach yn troi ei olygon at ragor o dwf

Welsh Government

Penodi Aelodau o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

 

Mae chwech wedi cael eu penodi'n aelodau o fwrdd diwydiant sydd am ddatblygu a hyrwyddo sector bwyd a diod Cymru ac ennill enw hyd yn oed yn well ar ei gyfer

Welsh Government

Cadw ffermwyr i ffermio

Cyfle i chi ddweud eich dweud am ddyfodol cymorth i ffermwyr, wrth gyhoeddi'r ymgynghoriad terfynol ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i wella lles anifeiliaid

Mae ymgynghoriad ar gynigion i gryfhau sut mae gweithgareddau anifeiliaid yn cael eu rheoleiddio yng Nghymru, a fydd yn gwella lles anifeiliaid, wedi'i gyhoeddi heddiw. 

Welsh Government

Cynllun gweithredu i helpu ffermwyr i fanteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau bod y sector amaeth yng Nghymru yn elwa i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.

Welsh Government

Y Ffair Aeaf yn gyfle i drafod cyfleoedd a dyfodol ffermio yng Nghymru

Mae'r Ffair Aeaf yn gyfle pwysig i gefn gwlad Cymru gael dangos y gorau sydd ganddi ac i drafod y cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu'r sector amaeth yn enwedig wrth ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru yn paratoi i groesawu'r myfyrwyr cyntaf yn 2024

Heddiw, wrth ymweld ag Ysgol Feddygol annibynnol newydd Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths fod y paratoadau ar gyfer croesawu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr a fydd yn astudio yno yn mynd rhagddynt yn dda.

Welsh Government

Statws gwarchodedig ar gyfer dau fusnes bwyd a diod o Sir Benfro

Mae'r Pembrokeshire Beach Food Company a Velfrey Vineyard yn dathlu ar ôl ymuno â rhestr o gynhyrchwyr o Gymru i weld eu cynnyrch yn cael statws gwarchodedig.

Welsh Government

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu'r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

Welsh Government

Syniadau arloesol i fynd i'r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia, ac mae'r ffenestr ymgeisio yn agor heddiw.

Image is of a leaky barrier which slows the water flow down

Rhaglen £4.6m i leihau perygl llifogydd i ryw 2,000 eiddo gan ddefnyddio grym natur

Mae manylion rhaglen gwerth £4.6m wedi'i chyhoeddi heddiw fydd yn lleihau perygl llifogydd gan ddefnyddio grym natur, gan wireddu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu (Dydd Mercher, Hydref 25).