English icon English

Mae plant o bob rhan o Gymru yn croesawu’r terfyn cyflymder 20mya newydd ar eu ffordd i’r ysgol

Children across Wales welcome new 20s speed limit on walk to school

Mae taith plant i’r ysgol bore yma yn edrych ac yn teimlo’n wahanol, yn dilyn cyflwyno’r terfyn cyflymder newydd o 20mya.

Ar 17 Medi (ddoe), Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno terfyn cyflymder diofyn newydd o 20mya ar y rhan fwyaf o ffyrdd preswyl y wlad.

Disgwylir i’r newid hwn achub hyd at 100 o fywydau ac osgoi 20,000 o anafiadau yn y degawd cyntaf a helpu i greu cymunedau lle bydd plant yn teimlo’n ddiogel i chwarae heb ofid.

Bora yma, ymunodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters â disgyblion Ysgol Gynradd Albany a Gweinidog y Gogledd, Lesley Griffiths â phlant Ysgol Gynradd Sant Elfod.

Wrth sgwrsio â’r plant a’u hathrawon, clywodd y Gweinidogion y gwahaniaeth y bydd y terfyn cyflymder is yn ei wneud, nid y tu allan i gatiau’r ysgol yn unig ond hefyd ym mywydau pob dydd y plant. Cymerodd y plant ran hefyd mewn sesiwn a drefnwyd gan y mudiadau teithio llesol Living Streets a Sustrans am fanteision cerdded, beicio a sgwtio.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters:

“Mae’n syml – mae gyrru’n arafach yn achub bywydau ac yn helpu i greu cymunedau mwy diogel i’r bobl sy’n byw ynddyn nhw.

“Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cerbyd sy’n teithio 30mya yn dal i deithio 24mya yn yr amser y byddai’n gymryd i gar sy’n teithio 20mya i ddod i stop.

“Rydyn ni’n deall bod penderfyniadau fel hwn yn gallu bod yn amhoblogaidd a bod newid wastad yn anodd, ond beth yw munud yn hyd eich taith os yw’n achub bywyd ac yn osgoi oes o drallod i deulu anffodus.”

Dywedodd Gweinidog y Gogledd, Lesley Griffiths:

"Fel y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno’r terfyn cyflymder o 20mya, mae Cymru’n rhan o fudiad sy’n tyfu trwy’r byd i wneud y ffyrdd mewn ardaloedd poblog yn fwy diogel.

“Mae’r dystiolaeth yn dangos bod gyrru’n arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn helpu i achub bywydau ac ryw’n gobeithio y gwnaiff y newid hwn yn y gyfraith annog mwy o bobl i gerdded neu feicio i lefydd y bydden nhw wedi gyrru iddyn nhw cynt.”

Mae Ysgol Gynradd Albany ar stryd brysur iawn yng Nghaerdydd.

Mae’r pennaeth, Wil Howlett, yn croesawu’r terfyn cyflymder newydd. Dywedodd:

“Rydyn ni’n falch iawn bod y terfyn cyflymder wedi’i ostwng. Mae ffordd llawer o’n plant i’r ysgol yn brysur iawn, gyda llawer o draffig a cheir wedi’u parcio.

Yn ogystal â gwneud y daith hon i’r ysgol yn fwy diogel, bydd gostwng y terfyn cyflymder yn annog mwy o blant a’u rhieni i gerdded neu feicio.”

Mae pennaeth Ysgol Gynradd Sant Elfod yn Abergele, Gwynne Vaughan, hefyd yn bles bod y terfyn cyflymder yn gostwng. Dywedodd:

“Mae terfynau cyflymder is ar y daith i’r ysgol yn hynod hynod bwysig i ddiogelwch ein plant, eu rheini a’u gwarcheidwaid.

“Yn ein barn ni, bydd y terfyn cyflymder newydd yn ei gwneud hi’n fwy diogel i bobl sy’n teithio i’r ysgol ac yn ei gwneud hi’n daith brafiach.  

“Bydd pobl gobeithio yn cael eu hannog i gerdded, sgwtio neu feicio i’r ysgol. Bydd yn rhoi cyfle hefyd i gymuned ein hysgol gysylltu’n gymdeithasol â’i gilydd. Yn y pen draw, bydd y terfyn cyflymder o 20mya yn achub bywydau ac yn gwneud ein cymunedau’n llefydd brafiach i fyw ynddyn nhw.”