English icon English

Newyddion

Canfuwyd 129 eitem, yn dangos tudalen 4 o 11

Welsh Government

Cam pwysig ymlaen i ddiogelwch tomennydd glo

Heddiw, mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymateb manwl Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar Reoleiddio Diogelwch Tomennydd Glo yng Nghymru. 

Building safety pic-2

Rhaglen diogelwch adeiladau’n gwneud i drigolion deimlo’n ‘ddiogel a saff yn eu cartrefi’

Mae datblygiadau pwysig wedi’u gwneud i’r camau y mae Llywodraeth yn eu cymryd i daclo problem diogelwch tai.

Welsh Government

Bydd pwerau newydd i fynd i’r afael â llygredd aer a sŵn yn arwain at ‘ddyfodol glanach, iachach a gwyrddach’

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi dweud y bydd pwerau newydd i ymdrin â llygredd aer a sŵn yn arwain at Gymru lanach, iachach a gwyrddach.

Cynllun Sgiliau Sero Net

Cynllun newydd i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar blant a gweithwyr heddiw i weithio yn swyddi ‘sero net’ y dyfodol

  • Bydd cynllun sgiliau sero net newydd yn amlinellu gweledigaeth o'r rôl y bydd sgiliau yn ei chwarae wrth symud Cymru oddi wrth economi tanwydd ffosil y gorffennol i ddyfodol carbon isel newydd, fel rhan o broses bontio teg.
  • Bydd swyddi sero net yn dod yn gonglfaen diwydiannau newydd y dyfodol, sydd siŵr o fod ddim yn bodoli eto.
  • Gweinidog yr Economi yn lansio cynllun newydd i sicrhau y bydd gan blant a gweithwyr heddiw y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio yn swyddi newydd economi sero net y dyfodol.
Welsh Government

Tair blynedd ers Storm Dennis

Ers i Storm Dennis daro Cymru ym mis Chwefror 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £194m i helpu gyda'r perygl o lifogydd.

Green Energy Fund-2

Helpu busnesau i dorri costau ynni: Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru yn lansio Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd newydd

Mae cynllun mawr benthyciadau newydd i gefnogi busnesau yng Nghymru i dorri eu costau ynni drwy gymryd camau i ddod yn wyrddach ac yn fwy ynni-effeithlon wedi cael ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru a Fanc Datblygu Cymru.

Welsh Government

Datganiad ar y cyd am y Cynllun Argyfwng Bysiau

Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Conffederasiwn Cludiant Teithwyr a Chymdeithas Bysiau Cymru

PO 080223MCC 07

Dewch i gwrdd â Jinx, y ci bioddiogelwch ar ymgyrch i ddiogelu adar môr sydd mewn perygl yng Nghymru

Cyfarfu'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, â Jinx y ci bioddiogelwch heddiw, sy’n gyfrifol am ymgyrch arbennig i ddiogelu adar môr Cymru.

Eryri-Gogledd-North Wales-Fibre-Broadband-Gigabit-Copyright Welsh Government 2022

Mae ymgynghoriad wedi agor ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol sicrhau cyflymder lawrlwytho o 1 gigadid yr eiliad ym mhob cartrefnewydd sy’n cael ei adeiladu

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr tai sicrhau bod pob tŷ newydd sy’n cael ei adeiladu yn gallu derbyn cysylltiad band eang gigadid.

Welsh Government

Ystadegau newydd yn dangos bod mwy na 2,600 o dai fforddiadwy wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf

Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 2,676 o dai fforddiadwy ychwanegol wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn 2021/2022.

Home - money

£50m i adfer cartrefi gwag

Heddiw (dydd Llun, 30 Ionawr), cyhoeddodd y Gweinidog Julie James gynllun newydd gwerth £50m i sicrhau bod mwy o gartrefi gwag yn cael eu hadfer.

Welsh Government

Cymru'n anelu at gwrdd â 100% o'i hanghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035

Heddiw (dydd Mawrth, 24 Ionawr, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar dargedau 'uchelgeisiol ond cyflawnadwy' fel y gall Cymru gwrdd â 100% o'i hanghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035.