English icon English

Newyddion

Canfuwyd 127 eitem, yn dangos tudalen 2 o 11

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cynllun cymorth morgeisi newydd i helpu perchnogion tai i aros yn eu cartrefi

Heddiw (dydd Mawrth, 7 Tachwedd), bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, yn cyhoeddi'r cynllun cymorth morgeisi, Cymorth i Aros Cymru, pecyn ariannu newydd ar gyfer perchnogion tai yng Nghymru sy'n cael anhawster talu eu morgais.

Welsh Government

Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw (dydd Llun, Hydref 30).

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cefnogaeth barhaus i denantiaid llety cymdeithasol rhent yng Nghymru

Y llynedd, fel rhan o'n gwaith hirdymor ehangach i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, cyhoeddais nifer o gamau i gefnogi pobl sy'n denantiaid mewn llety cymdeithasol rhent, fel rhan o gytundeb gydag awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Image is of a leaky barrier which slows the water flow down

Rhaglen £4.6m i leihau perygl llifogydd i ryw 2,000 eiddo gan ddefnyddio grym natur

Mae manylion rhaglen gwerth £4.6m wedi'i chyhoeddi heddiw fydd yn lleihau perygl llifogydd gan ddefnyddio grym natur, gan wireddu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu (Dydd Mercher, Hydref 25).

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Bydd safon 'feiddgar a blaengar' newydd yn gweld y newidiadau mwyaf i dai cymdeithasol ers dros 20 mlynedd

Heddiw (dydd Mawrth, 24 Hydref) mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyflwyno Safon Ansawdd Tai newydd i Gymru a fydd yn gweld y newidiadau mwyaf i safonau tai cymdeithasol ers dros 20 mlynedd.

Welsh Government

Cynllun adfywio Casnewydd gwerth £17m diolch i Trawsnewid Trefi

O stondinau marchnad dan do ac arcedau siopa i amgueddfa a chanolfan hamdden fodern, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi gweld drosti ei hun sut mae £17m o gyllid Trawsnewid Trefi wedi'i ddefnyddio yng Nghasnewydd.

Welsh Government

Cymru'n symud gam yn nes at ddod â digartrefedd i ben

Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol i ddod â digartrefedd yng Nghymru i ben yn symud gam arall ymlaen heddiw pan fyddwn yn cyflwyno manylion allweddol y newid i bolisi a deddfwriaeth ger bron y Senedd.

Welsh Government

Mis i fynd cyn cyflwyno gwaharddiad plastig untro yng Nghymru

Mae mis i fynd cyn y bydd nifer o eitemau plastig untro yn cael eu gwahardd rhag eu gwerthu ledled Cymru.

TACP 1-2

Dathlu blwyddyn o'r rhaglen £76m sy'n helpu i sicrhau bod ‘gan bawb le i'w alw'n gartref’.

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi ymweld â safle yng Nghaerdydd a fydd yn cynnig cartrefi ar gyfer mwy na 150 o deuluoedd yn fuan.

Ynni-4

Bydd Ynni Cymru yn rhyddhau potensial ynni gwyrdd Cymru

Cwmni ynni adnewyddadwy llwyddiannus, sy’n eiddo i’r gymuned oedd y lleoliad perffaith i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru, Siân Gwenllian lansio Ynni Cymru – cwmni ynni newydd, sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd yng Nghymru.

Welsh Government

HPAI: Gweinidog yn ymweld ag ynysoedd Sir Benfro wrth i bryder am achosion o ffliw adar gwyllt dyfu

Ymwelodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, ag Ynys Dewi ac Ynys Gwales heddiw oddi ar arfordir Sir Benfro i asesu graddfa ffliw adar pathogenig iawn (HPAI) sy'n effeithio ar nythfeydd adar môr gwyllt ledled y DU.