English icon English

Newyddion

Canfuwyd 29 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

PO 130624 JAMES  Marsh Hse 29

Partneriaeth arloesol yn darparu gwasanaethau hanfodol a llety dros dro i drigolion lleol

Mae cyn-gartref gofal yng nghanol Merthyr Tudful wedi cael ei ailddatblygu er mwyn  darparu llety dros dro i bobl ifanc ac oedolion sydd mewn argyfwng.

Julie James Anglesey Housing First project (2)-2

Prosiect tai Ynys Môn yn darparu gwasanaethau hanfodol a 'gobaith ar gyfer y dyfodol'

Yn ddiweddar, aeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio, Julie James, i ymweld â'r Prosiect Tai yn Gyntaf a rhai o'i weithwyr cymorth hanfodol ar Ynys Môn.

Julie James Queen's Market visit Rhyl-2

Adeilad treftadaeth segur 'wedi'i drawsnewid' i'w ddefnyddio yn yr 21ain ganrif

Mae prosiect ailddatblygu wedi trawsnewid adeilad segur yng nghanol y Rhyl yn farchnad dan do fywiog.

Julie James Flintshire ORP site visit-2

Bydd cyllid grant yn cefnogi datgarboneiddio 100 o gartrefi yn Sir y Fflint

Heddiw, dydd Mawrth 4 Mehefin, aeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio, Julie James, ar ymweliad ag eiddo sy'n elwa o gyllid grant o'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn Sir y Fflint.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn selio'i Ddeddf gyntaf yn ei swydd newydd i wneud Cymru'n lle fwy deniadol i brosiectau seilwaith

Mae mesurau i foderneiddio a symleiddio'r broses ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith mawr yng Nghymru wedi dod yn gyfraith heddiw - wrth i Ddeddf Seilwaith (Cymru) gael y Cydsyniad Brenhinol.

060 JJ MarketHalls

Rhaglen Trawsnewid Trefi yn helpu gyda gwaith adfywio strategol yn Aberteifi

Mae adeilad hanesyddol rhestredig Gradd II yng nghanol tref Aberteifi wedi cael ei adfer yn llwyr, ac mae'r cyfleusterau wedi cael eu hatgyweirio a'u diweddaru.

009 JJ MarketHalls

Neuadd farchnad ‘agored i niwed’ wedi'i hadnewyddu ac yn cael ei defnyddio unwaith eto

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, Julie James, wedi ymweld ag adeilad rhestredig Gradd II yr Hen Farchnad yn Llandeilo.

Building safety pic-2

Lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliaid y mae materion diogelwch tân yn effeithio arnynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cynghori cyfreithiol newydd ar gyfer lesddeiliad i helpu i gefnogi lesddeiliaid mewn adeiladau canolig ac uchel wedi eu heffeithio gan broblemau diogelwch tân yng Nghymru.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Systemau cynllunio gwydn a pherthnasoedd strategol yn allweddol i ddarparu cartrefi fforddiadwy yng Nghymru

Mewn araith yn y Senedd, amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio ei blaenoriaethau allweddol ar gyfer ei phortffolio newydd.

Barmouth-3

Mae mesurau 'digyffelyb' ac 'arloesol' yn mynd i'r afael ag ail gartrefi a fforddiadwyedd yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth, 12 Mawrth) mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyflwyno datganiad ar ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion a achosir gan berchnogaeth ail gartrefi a ddisgrifiodd fel rhai 'digyffelyb yng nghyd-destun y DU'.

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Colchester Avenue 20k social homes target photo-2

Datblygiad arloesol ac ynni-effeithlon i ddarparu 50 o gartrefi cymdeithasol newydd am renti fforddiadwy

Bydd datblygiad Tai Wales & West yn Colchester Avenue, ar y safle lle safai hen dafarn y Three Brewers, yn creu 50 o fflatiau newydd modern ac ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely, ym Mhen-y-lan, Caerdydd.