English icon English

Newyddion

Canfuwyd 19 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Colchester Avenue 20k social homes target photo-2

Datblygiad arloesol ac ynni-effeithlon i ddarparu 50 o gartrefi cymdeithasol newydd am renti fforddiadwy

Bydd datblygiad Tai Wales & West yn Colchester Avenue, ar y safle lle safai hen dafarn y Three Brewers, yn creu 50 o fflatiau newydd modern ac ynni-effeithlon, un a dwy ystafell wely, ym Mhen-y-lan, Caerdydd.

Building safety pic-2

Pob adeilad preswyl tal yng Nghymru ar ei ffordd i gael ei gyweirio

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i gadarnhau llwybr i adfer a chyweirio'r holl adeiladau preswyl tal sydd â phroblemau diogelwch tân.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cynllun cymorth morgeisi newydd i helpu perchnogion tai i aros yn eu cartrefi

Heddiw (dydd Mawrth, 7 Tachwedd), bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, yn cyhoeddi'r cynllun cymorth morgeisi, Cymorth i Aros Cymru, pecyn ariannu newydd ar gyfer perchnogion tai yng Nghymru sy'n cael anhawster talu eu morgais.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cefnogaeth barhaus i denantiaid llety cymdeithasol rhent yng Nghymru

Y llynedd, fel rhan o'n gwaith hirdymor ehangach i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, cyhoeddais nifer o gamau i gefnogi pobl sy'n denantiaid mewn llety cymdeithasol rhent, fel rhan o gytundeb gydag awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Welsh Government

Cynllun adfywio Casnewydd gwerth £17m diolch i Trawsnewid Trefi

O stondinau marchnad dan do ac arcedau siopa i amgueddfa a chanolfan hamdden fodern, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi gweld drosti ei hun sut mae £17m o gyllid Trawsnewid Trefi wedi'i ddefnyddio yng Nghasnewydd.

Welsh Government

Cymru'n symud gam yn nes at ddod â digartrefedd i ben

Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol i ddod â digartrefedd yng Nghymru i ben yn symud gam arall ymlaen heddiw pan fyddwn yn cyflwyno manylion allweddol y newid i bolisi a deddfwriaeth ger bron y Senedd.

TACP 1-2

Dathlu blwyddyn o'r rhaglen £76m sy'n helpu i sicrhau bod ‘gan bawb le i'w alw'n gartref’.

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi ymweld â safle yng Nghaerdydd a fydd yn cynnig cartrefi ar gyfer mwy na 150 o deuluoedd yn fuan.

Haven visit

Canolfan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn ‘trawsnewid bywydau’

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi siarad am ei phrofiad o gyfarfod â phobl sydd ar ‘siwrneiau gobaith’ mewn canolfan galw heibio newydd yng Nghastell-nedd.

Building safety pic-2

Rhaglen diogelwch adeiladau’n gwneud i drigolion deimlo’n ‘ddiogel a saff yn eu cartrefi’

Mae datblygiadau pwysig wedi’u gwneud i’r camau y mae Llywodraeth yn eu cymryd i daclo problem diogelwch tai.

Welsh Government

Ystadegau newydd yn dangos bod mwy na 2,600 o dai fforddiadwy wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf

Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 2,676 o dai fforddiadwy ychwanegol wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn 2021/2022.

MCC Building safety

Gweinidog yn mynd i lygad y ffynnon i weld gwaith diogelwch sy’n cael ei wneud ar adeiladau yng Nghymru wrth i’r gwaith dan y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a datblygwyr brysuro

Heddiw (dydd Llun, 23 Ionawr), cafodd y Gweinidog Julie James wahoddiad i weld gwaith sy’n cael ei wneud i adfer diogelwch adeiladau yng Nghaerdydd ar ôl i 11 o ddatblygwyr mawr ymrwymo i gytundeb newydd gyda Llywodraeth Cymru.