English icon English

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

£5.9m of Welsh Government support given to businesses investing in research and innovation

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Rhoddwyd grantiau gan Gronfa Offer Cyfalaf SMART a'r Gronfa Economi Gylchol ar gyfer Busnes i gefnogi sefydliadau i fuddsoddi mewn arloesi gyda'r nod o wella bywydau pobl, tyfu'r economi a mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Gwahoddwyd busnesau o unrhyw faint, sefydliadau ymchwil, sefydliadau academaidd, gan gynnwys colegau addysg bellach, a sefydliadau'r trydydd sector i wneud cais am yr arian.

Mae’r buddsoddiad wedi'u targedu at weithgareddau a fydd yn helpu i gyflawni'r cenadaethau a nodir yn strategaeth arloesi Llywodraeth Cymru, Cymru’n Arloesi ac mae cymorth wedi'i gynnig i brosiectau ledled Cymru sy'n cwmpasu pob rhan o'r economi.

Maent yn cynnwys Coleg y Cymoedd yn Nantgarw, a fydd yn defnyddio'r cyllid ar gyfer canolfan newydd ar gyfer arloesi digidol, cynaliadwyedd, entrepreneuriaeth a chyfnewid gwybodaeth.

Yn y cyfamser, bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cael cymorth ar gyfer offer i ymchwilio a gwella'r amodau gweithgynhyrchu a storio sy'n effeithio ar ansawdd cydrannau gwaed gan arwain at well gofal i gleifion sy'n derbyn trallwysiadau.

Meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Arloesi sydd â'r potensial i gyfoethogi ein haddysg, ein heconomi, ein hiechyd a'n lles, a'n hamgylchedd.

"Fel y dywedais yn ddiweddar yn fy mlaenoriaethau ar gyfer economi gryfach, rwyf am gryfhau galluoedd arloesi a digidol Cymru gan gynnwys technolegau newydd sy'n esblygu'n gyflym.

"Rydym am greu a meithrin diwylliant arloesi bywiog ar gyfer Cymru gryfach, decach a gwyrddach, felly rwy'n falch ein bod wedi gallu cefnogi'r prosiectau hyn, a chredaf y byddant yn sbarduno newid trawsnewidiol."

Mewn dull trawslywodraethol, dyfarnwyd grantiau o bortffolio yr Economi a Newid Hinsawdd, gyda phrosiectau sy'n cefnogi symudiad Cymru tuag at economi garbon sero-net gylchol hefyd yn cael ei gydnabod.

Mae Fferm Wern Heulog ym Mhowys wedi cael cymorth tuag at fenter yn nalgylch dŵr Afon Gwy. Ei nod yw datblygu ffermio dofednod mwy cynaliadwy trwy ddefnyddio larfa y gleren arfog ddu i fwydo ar y sbwriel mewn amgylchedd a reolir, ei dorri i lawr a lleihau ei gyfaint - o bosibl hyd at 70%.

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James:

"Mae hon yn enghraifft wych o'n strategaeth Economi Gylchol, Mwy Nag Ailgylchu a'n Strategaeth Arloesi, Cymru’n arloesi yn gweithio ochr yn ochr.

"Mae symud tuag at economi gylchol yng Nghymru, lle rydym yn cynyddu'r defnydd o gynnwys wedi'i ailgylchu a'i ailddefnyddio mewn cynhyrchion neu gydrannau, neu'n ymestyn oes cynhyrchion a deunyddiau, yn rhan allweddol o'r camau gweithredu sydd eu hangen ar newid hinsawdd.

"Rwy'n falch felly ein bod wedi gallu cefnogi'r prosiectau hyn a'r cyfleoedd economaidd a ddaw yn eu sgil tra ar ein taith tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a Chymru ddiwastraff, garbon isel."

Nodiadau i olygyddion

Cronfa Offer Cyfalaf SMART

Cwmni

Awdurdod Lleol

Prifysgol Aberystwyth

Ceredigion

Air Covers Ltd

Wrecsam

Prifysgol Bangor

Gwynedd

Batri Limited

Pen-y-Bont ar Ogwr

Prifysgol Caerdydd

Caerdydd

CatSci Ltd

Caerdydd

Ceridwen Oncology Limited

Ynys Môn

Coleg Y Cymoedd

Sir Gâr

Geochemic Ltd

Torfaen

Gestamp Tallent UK Limited

Sir Gâr

I.Q. Endoscopes Limited

Sir Fynwy

Kairos Biotech Ltd

Sir Ddinbych

KCC Packaging Ltd

Sir y Fflint

Markes International Ltd

Pen-y-Bont ar Ogwr

Microchip Technology Caldicot Limited

Sir Fynwy

MicroLink Devices UK Ltd

Castell-nedd Port Talbot

Nellie Technologies LTD

Ceredigion

Snowdonia Aerospace Estates LLP

Gwynedd

Space Forge Limited

Caerdydd

Prifysgol Abertawe

Abertawe

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Abertawe

Welcome Furniture Ltd

Gwynedd

Gwasanaeth Gwaed Cymru

Rhondda Cynon Taf

Prifysgol Wrecsam

Wrecsam

Zoobiotic Limited

Pen-y-Bont ar Ogwr

Cronfa Economi Gylchol ar gyfer Busnes

Cwmni

Awdurdod Lleol

Apex Additive Technologies

Blaenau Gwent

Prifysgol Bangor

Gwynedd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Caerdydd

Envirowales Ltd

Blaenau Gwent

Fiberight Ltd

Abertawe

Friction Technology Ltd

Gwynedd

JC Moulding Ltd

Blaenau Gwent

NappiCycle LTD

Sir Gâr

NMC (UK) Ltd

Blaenau Gwent

Origin Analytical Ltd

Powys

Polyco Limited

Powys

Pulse Plastics Limited

Blaenau Gwent

Techlan Limited

Sir Gâr

Tom Prichard Contracting Ltd

Rhondda Cynon Taf

Tradebe Gwent Limited

Casnewydd

TrimTabs Ltd

Abertawe

Tuf Treads (Dyfed) Ltd

Sir Gâr

Prifysgol De Cymru

Rhondda Cynon Taf

Wern Heulog Farm

Powys