English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 2 o 16

TT Logo

Gwerth dros £8m o fenthyciadau yn helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd ledled Cymru

Heddiw, cadarnhaodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd y bydd pum awdurdod lleol yn elwa ar raglen trefi gwerth £8m Llywodraeth Cymru.

Dyfi Bridge WG 31.01.24

Pont newydd dros afon Dyfi yn ‘symbol gweladwy’ o ddyfodol adeiladu ffyrdd yng Nghymru

Mae pont newydd a adeiladwyd ger Machynlleth wedi cael ei disgrifio fel symbol gweladwy o sut y bydd Cymru'n ‘codi'r bar’ o ran adeiladu ffyrdd.

Welsh Government

Gwaith ffordd hanfodol i'w wneud ar yr A55

Cynghorir modurwyr i gynllunio ymlaen llaw cyn iddynt deithio gan y bydd gwaith ffordd mawr yn dechrau a lonydd yn cael eu cau ar yr A55 rhwng cyffordd 36, Cyfnewidfa Warren a ffin Cymru/Lloegr ddiwedd mis Ionawr, fydd yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth.

Welsh Government

Cyhoeddi ystadegau gwastraff ac ailgylchu newydd heddiw

Mae Cymru wedi trechu ei tharged ar gyfer tirlenwi llai ac unwaith eto wedi rhagori ar ei thargedau ailgylchu yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 7 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyfraith newydd yn gwella ailgylchu yn y gweithle a record drawiadol Cymru

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd wythnos diwethaf.

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Upper Cosmeston Farm site-2

Bydd gwerthiant safle fferm yn arwain at greu 500 o gartrefi newydd

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cymeradwyo gwerthu safle Fferm Cosmeston Uchaf, gan wahodd cynigion sydd eu hangen i fodloni safonau byw carbon sero-net newydd a heriol.

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Welsh Government

Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw (dydd Llun, Hydref 30).

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cefnogaeth barhaus i denantiaid llety cymdeithasol rhent yng Nghymru

Y llynedd, fel rhan o'n gwaith hirdymor ehangach i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, cyhoeddais nifer o gamau i gefnogi pobl sy'n denantiaid mewn llety cymdeithasol rhent, fel rhan o gytundeb gydag awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Image is of a leaky barrier which slows the water flow down

Rhaglen £4.6m i leihau perygl llifogydd i ryw 2,000 eiddo gan ddefnyddio grym natur

Mae manylion rhaglen gwerth £4.6m wedi'i chyhoeddi heddiw fydd yn lleihau perygl llifogydd gan ddefnyddio grym natur, gan wireddu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu (Dydd Mercher, Hydref 25).