English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 7 o 16

PO 080223MCC 07

Dewch i gwrdd â Jinx, y ci bioddiogelwch ar ymgyrch i ddiogelu adar môr sydd mewn perygl yng Nghymru

Cyfarfu'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, â Jinx y ci bioddiogelwch heddiw, sy’n gyfrifol am ymgyrch arbennig i ddiogelu adar môr Cymru.

Eryri-Gogledd-North Wales-Fibre-Broadband-Gigabit-Copyright Welsh Government 2022

Mae ymgynghoriad wedi agor ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol sicrhau cyflymder lawrlwytho o 1 gigadid yr eiliad ym mhob cartrefnewydd sy’n cael ei adeiladu

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr tai sicrhau bod pob tŷ newydd sy’n cael ei adeiladu yn gallu derbyn cysylltiad band eang gigadid.

Welsh Government

Dyma sut mae £1.6bn o arian trafnidiaeth uchaf erioed yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru

Trenau newydd sbon, bysiau tanwydd hydrogen a threblu llwybrau cerdded a beicio - dyma rai o'r ffyrdd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 'gwneud y peth cywir, y peth hawdd' yn ôl y Dirprwy Weinidog Lee Waters.

Home - money

£50m i adfer cartrefi gwag

Heddiw (dydd Llun, 30 Ionawr), cyhoeddodd y Gweinidog Julie James gynllun newydd gwerth £50m i sicrhau bod mwy o gartrefi gwag yn cael eu hadfer.

pont menai menai bridge still-2

Bydd Pont Menai’n ailagor ar amser

Bydd gwaith i ailagor Pont Menai gyda chyfyngiad pwysau o 7.5 tunnell yn cael ei gwblhau ar amser.

Welsh Government

Cymru'n anelu at gwrdd â 100% o'i hanghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035

Heddiw (dydd Mawrth, 24 Ionawr, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar dargedau 'uchelgeisiol ond cyflawnadwy' fel y gall Cymru gwrdd â 100% o'i hanghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035.

MCC Building safety

Gweinidog yn mynd i lygad y ffynnon i weld gwaith diogelwch sy’n cael ei wneud ar adeiladau yng Nghymru wrth i’r gwaith dan y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a datblygwyr brysuro

Heddiw (dydd Llun, 23 Ionawr), cafodd y Gweinidog Julie James wahoddiad i weld gwaith sy’n cael ei wneud i adfer diogelwch adeiladau yng Nghaerdydd ar ôl i 11 o ddatblygwyr mawr ymrwymo i gytundeb newydd gyda Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cynllun newydd i ddychwelyd cynhwysyddion diodydd erbyn 2025 yn helpu Cymru i wella ei chyfraddau ailgylchu ymhellach

Cadarnhaodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, heddiw (dydd Gwener, Ionawr 20) y bydd Cymru'n cyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes erbyn 2025.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru am weld 'rhagor o fynediad i gefn gwlad i bawb' wrth i aelodau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dyngu llw

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi pedwar aelod arbenigol newydd yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan gynnwys pobl o gefndiroedd du, anabl a LHDTCi+. Y nod wrth wneud hynny yw sicrhau bod pob llais yn cael ei gynrychioli yng nghynlluniau’r Awdurdod a bod camau i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur yn cael eu cymryd 'ar y cyd'

Welsh Government

Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr 2023, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i'r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol.

Welsh Government

Arbed arian, gwella eich iechyd a helpu'r amgylchedd

Wedi gorwneud pethau dros y Nadolig? Hoffech chi fynd yn ffit ac yn iach yn y Flwyddyn Newydd? Beth am fanteisio ar un o'r llawer o lwybrau cerdded a beicio sydd ar garreg eich drws?

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Newid Hinsawdd i'r cytundeb COP15

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi ymateb i'r cytundeb y cytunwyd arno yn COP15 ym Montreal