English icon English

Newyddion

Canfuwyd 58 eitem, yn dangos tudalen 3 o 5

Welsh Government

Mwy o hyblygrwydd wrth ddefnyddio premiwm y dreth gyngor a meini prawf gosod

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y bydd rhagor o gategorïau eiddo yn cael eu heithrio rhag talu premiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi, gan reoli effaith rheolau treth lleol newydd i wahaniaethu rhwng ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Welsh Government

Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru yn dweud bod swyddi, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yn y fantol o ganlyniad i’r cyfnod newydd o gyni

Heddiw, bydd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn rhybuddio bod Cymru yn wynebu cyfnod newydd o doriadau cyni dinistriol, a hynny oherwydd bod Llywodraeth y DU yn camreoli’r economi.

Welsh Government

Rheolau treth newydd i helpu prynwyr tai

Ni fydd pobl sy'n prynu cartrefi yng Nghymru am lai na £225,000 yn talu unrhyw dreth, o dan fesurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid.

image00018

Trafodaethau cyhoeddus am ardoll ymwelwyr yn dechrau

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru Cefin Campbell â safleoedd twristiaeth ym Mhortmeirion a Phenygroes heddiw i drafod cynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Welsh Government

Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ yn ei datganiad ariannol diweddaraf

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, wedi dweud y bydd Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ drwy fethu â darparu digon o gymorth i gartrefi incwm is yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Dweud eich dweud am ardoll ymwelwyr i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad â’r cyhoedd ar gynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol i gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Rebecca Evans -3

Llythyr y Gweinidogion Cyllid Datganoledig ar y Cyd at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS

Mae Rebecca Evans AS, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda Kate Forbes MSP, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Economi, yn Llywodraeth yr Alban a Conor Murphy MLA, y Gweinidog Cyllid yng Ngweithrediaeth Gogledd Iwerddon, wedi ysgrifennu at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS.

Welsh Government

Treth gyngor decach i Gymru

Mae cynlluniau newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at wneud y dreth gyngor yng Nghymru yn decach.

Welsh Government

Esblygiad dull cyllidebu ar sail rhyw yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei dull cyllidebu ar sail rhyw, gyda chynlluniau peilot ac ymchwil yn helpu i greu Cymru sy’n rhoi pwyslais ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Welsh Government

Costau byw ar frig yr agenda i’r Gweinidogion Cyllid

Daeth Gweinidogion Cyllid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ynghyd yng Nghaerdydd heddiw, a’r prif bwnc trafod oedd sut i gefnogi pobl a busnesau wrth i filiau barhau i godi.