English icon English

Newyddion

Canfuwyd 67 eitem, yn dangos tudalen 4 o 6

Welsh Government

Rheolau treth newydd i helpu prynwyr tai

Ni fydd pobl sy'n prynu cartrefi yng Nghymru am lai na £225,000 yn talu unrhyw dreth, o dan fesurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid.

image00018

Trafodaethau cyhoeddus am ardoll ymwelwyr yn dechrau

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru Cefin Campbell â safleoedd twristiaeth ym Mhortmeirion a Phenygroes heddiw i drafod cynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Welsh Government

Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ yn ei datganiad ariannol diweddaraf

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, wedi dweud y bydd Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ drwy fethu â darparu digon o gymorth i gartrefi incwm is yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Dweud eich dweud am ardoll ymwelwyr i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad â’r cyhoedd ar gynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol i gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Rebecca Evans -3

Llythyr y Gweinidogion Cyllid Datganoledig ar y Cyd at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS

Mae Rebecca Evans AS, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda Kate Forbes MSP, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Economi, yn Llywodraeth yr Alban a Conor Murphy MLA, y Gweinidog Cyllid yng Ngweithrediaeth Gogledd Iwerddon, wedi ysgrifennu at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS.

Welsh Government

Treth gyngor decach i Gymru

Mae cynlluniau newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at wneud y dreth gyngor yng Nghymru yn decach.

Welsh Government

Esblygiad dull cyllidebu ar sail rhyw yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei dull cyllidebu ar sail rhyw, gyda chynlluniau peilot ac ymchwil yn helpu i greu Cymru sy’n rhoi pwyslais ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Welsh Government

Costau byw ar frig yr agenda i’r Gweinidogion Cyllid

Daeth Gweinidogion Cyllid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ynghyd yng Nghaerdydd heddiw, a’r prif bwnc trafod oedd sut i gefnogi pobl a busnesau wrth i filiau barhau i godi.

13.06.22 PMusic visit photo 1 - Matt Horwood-2

Contract offerynnau â gwerth cymdeithasol ychwanegol yn newyddion da yn ôl y Gweinidog Cyllid

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans â gweithdy ym Merthyr heddiw i weld trombonau plastig carbon niwtral yn cael eu cydosod ar gyfer plant 7 oed Cymru.

Welsh Government

Taliad costau byw gwerth £150 yn cael ei roi i 330,000 o aelwydydd

Mae mwy na £50m wedi’i roi i aelwydydd yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Mae taliad costau byw gwerth £150 eisoes wedi’i roi i 332,710 o aelwydydd.

Money-5

£380m i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn nodi y byddwn yn 2022-2023, yn gweld y gostyngiad mwyaf mewn safonau byw yn y DU ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw. Ac wrth i’r cynnydd mewn Yswiriant Cenedlaethol a’r cap ar bris ynni wthio pobl yn bellach i sefyllfa o galedi, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans wedi rhoi manylion y pecyn cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddatblygu i helpu’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae nhw hefyd wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud mwy.