English icon English

Cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Social care workers in Wales to receive real living wage uplift

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, a fydd yn cynnwys cyllid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn parhau i gael y cyflog byw gwirioneddol.

Bydd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn cyhoeddi cyllid cylchol o tua £70 miliwn i gyflawni’r ymrwymiad, fel rhan o Gyllideb a fydd yn blaenoriaethu’r gwaith o ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen.

Bydd awdurdodau lleol a byrddau iechyd Cymru yn cael y swm amcangyfrifedig o £70 miliwn fel y gallant weithredu’r cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol – i £10.90 yr awr – y bydd gweithwyr yn cael budd ohono erbyn mis Mehefin 2023.

Mae’r cyflog byw gwirioneddol yn cael ei gyfrifo’n annibynnol gan y Resolution Foundation ac yn cael ei oruchwylio gan y Comisiwn Cyflog Byw. Bydd y cynnydd yn berthnasol i weithwyr cofrestredig mewn cartrefi gofal ac ym maes gofal cartref, yn y gwasanaethau i oedolion a phlant. Bydd hefyd yn cynnwys cynorthwywyr personol sy’n darparu gofal a chymorth a ariennir drwy daliad uniongyrchol.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans:

“Er gwaethaf y cyd-destun economaidd a chyllidol heriol, rydyn ni’n gwbl ymroddedig o hyd i wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu’r gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen y mae pobl yn dibynnu arnyn nhw.

“Rwy’n falch o allu cynnal ein hymrwymiad i weithwyr gofal cymdeithasol, a bydda i’n dweud rhagor am sut y byddwn yn diogelu gwasanaethau cyhoeddus pan fydda i’n cyhoeddi manylion llawn y Gyllideb yn ddiweddarach heddiw.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Roedden ni’n falch o allu darparu cyllid ychwanegol yng nghyllideb y llynedd i sicrhau cynnydd i gyflogau staff gofal cymdeithasol ledled Cymru, sef cynnydd yr oedd ei ddirfawr angen. Bydd y cynnydd pellach hwn yn helpu i hwyluso’r gwaith o recriwtio a chadw staff.

“Mae gofal cymdeithasol yn dal i wynebu pwysau sylweddol. Rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio tuag at wella telerau ac amodau cyflogaeth i’r sector.”

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol:

“Mae’r cyflog byw gwirioneddol yn gwneud gwahaniaeth o ddifrif ac yn rhoi mwy o arian ym mhocedi’r gweithwyr sydd ar y cyflogau isaf, gan roi rhywfaint o amddiffyniad iddyn nhw rhag y cynnydd mewn costau byw. Rwy’n falch ein bod ni’n parhau â’n hymrwymiad i’r cyflog byw gwirioneddol ym maes gofal cymdeithasol, fel rhan o’n hymrwymiad ehangach i waith teg.”