English icon English

Newyddion

Canfuwyd 103 eitem, yn dangos tudalen 7 o 9

Money-5

£380m i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn nodi y byddwn yn 2022-2023, yn gweld y gostyngiad mwyaf mewn safonau byw yn y DU ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw. Ac wrth i’r cynnydd mewn Yswiriant Cenedlaethol a’r cap ar bris ynni wthio pobl yn bellach i sefyllfa o galedi, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans wedi rhoi manylion y pecyn cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddatblygu i helpu’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Mae nhw hefyd wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud mwy. 

Wales stands with Ukraine WELSH

Cenedl Noddfa ar Waith

Heddiw rhoddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt amlinelliad o'r cynnydd a wnaed ar y cynllun Cartrefi i Wcráin yng Nghymru hyd yma, gan dynnu sylw at y cymorth pellach y mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddarparu i'r argyfwng dyngarol.

welsh flag-3

Croeso “Tîm Cymru” i ffoaduriaid Wcráin

Heddiw, mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi canmol ymdrechion aruthrol “Tîm Cymru” i groesawu ffoaduriaid Wcráin i Gymru.

Mae cynghorau lleol, y trydydd sector, y GIG a Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos i sefydlu’r trefniadau a’r gwasanaethau ar gyfer Wcreiniaid sy’n ffoi rhag y gwrthdaro.

Welsh Government

Dechrau paru pobl o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin

Bydd Cymru yn gweithredu fel uwch-noddwr ar gyfer cynllun a fydd yn rhoi cyfle i bobl sy'n ffoi rhag y rhyfel geisio lloches yng Nghymru.

Welsh Government

Yr aelwydydd ar yr incwm isaf yng Nghymru i gael y gyfran fwyaf o gyllid yr ymateb i’r argyfwng costau byw

Bydd y rhan fwyaf o gymorth y pecyn cymorth costau byw gwerth £330m yng Nghymru yn mynd i’r aelwydydd ar yr incwm isaf, yn ôl dadansoddiad newydd.

welsh flag-2

Cenhedloedd datganoledig yn beirniadu cynlluniau annerbyniol a diangen Llywodraeth y DU i ollwng y Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraethau Cymru a’r Alban wedi disgrifio cynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau fel ymosodiad ar ryddid pobl ar sail ideoleg.

Income-2

“Mae ein cynllun peilot Incwm Sylfaenol yn brosiect cyffrous sy’n dod â sefydlogrwydd ariannol i genhedlaeth o bobl ifanc sydd ei angen fwyaf.”

Cyhoeddi cynllun peilot Incwm Sylfaenol i Bobl sy’n Gadael Gofal

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt

Welsh Government

Mwy na £330m i helpu pobl i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ehangach i helpu pobl â’r argyfwng costau byw, gan gynnwys taliad costau byw o £150 i’w dalu cyn gynted â phosibl a £200 ychwanegol i aelwydydd incwm isel drwy’r Taliad Tanwydd Gaeaf y gaeaf nesaf.

Victim Support-2

Cynnydd mawr yn yr adnoddau i amddiffyn dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol wrth iddyn nhw roi tystiolaeth

Mae proses newydd i alluogi dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol i roi tystiolaeth yn ddiogel drwy gyfleuster cyswllt fideo wedi lansio ledled Cymru.

Money-5

Dyblu cymorth tanwydd gaeaf i helpu teuluoedd â’r argyfwng costau byw

Bydd taliad y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn cael ei ddyblu i £200 wrth i’r argyfwng costau byw waethygu, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt heddiw.

Mae’r taliad untro o £100, a lansiwyd ym mis Rhagfyr, bellach yn cael ei estyn i helpu aelwydydd cymwys â chostau a biliau ynni cynyddol.

Mae’n rhan o Gronfa Gymorth i Aelwydydd bwrpasol Llywodraeth Cymru, sy’n darparu £51m o gymorth wedi’i dargedu i deuluoedd a’r bobl fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas.

Winter Fuel-2

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i fynd i'r afael â'r Argyfwng Costau Byw

Gyda phryderon ynghylch yr ‘Argyfwng Costau Byw’ y mae teuluoedd ledled Cymru yn ei wynebu yn cynyddu, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi amlinellu'r pecyn cymorth cyfan a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac wedi galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i leihau'r baich ar deuluoedd yng Nghymru.

Welsh Government

Mynegi pryderon am ddiwygio’r Ddeddf Hawliau Dynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi “pryderon gwirioneddol” am gynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol â Bil Hawliau.