English icon English

Newyddion

Canfuwyd 95 eitem, yn dangos tudalen 1 o 8

Minister for Social Justice Jane Hutt at Llanelli Customer Service Hwb-2

'Bydd Siarter Budd-daliadau Cymru yn ei gwneud yn haws i bobl hawlio'r hyn y mae ganddyn nhw'r hawl i'w gael', meddai'r Gweinidog

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip wedi addo bod "gan Siarter Budd-daliadau Cymru y potensial i fod o fudd i filoedd o bobl sy'n byw mewn tlodi".

Deputy Minister Hannah Blythyn at period dignity school visit in classroom-2

'Rhaid inni wella addysg am y mislif mewn ysgolion' – yn ôl y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

'Rhaid gwneud mwy i wella addysg am gylchred y mislif os ydyn ni am fynd i'r afael ag urddas mislif mewn ysgolion', meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

Hannah Blythyn (L)

Llywodraeth Cymru yn penodi comisiynwyr i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn dilyn adroddiad 'damniol'

Mae Comisiynwyr yn cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

WG positive 40mm-3

Rhagflas dan embargo: Gweithredu Llywodraeth Cymru ynghylch Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Mae Llywodraeth Cymru ar fin cymryd camau digynsail i wella'r diwylliant a'r gwerthoedd yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bydd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn, yn amlinellu ei hymateb i'r adroddiad damniol a ddatgelodd ddiwylliant o gasineb at fenywod yn y gwasanaeth a methiannau ehangach ym maes rheoli ac arweinyddiaeth.

Bydd yn gwneud datganiad llafar yn y Senedd brynhawn dydd Mawrth. 

FM and MSJCW at Cwtch Mawr mural-2

"Mae mynd i'r afael â thlodi plant yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud," meddai'r Gweinidog

"Mae mynd i'r afael â thlodi plant yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud." Dyna y mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt wedi ymrwymo iddo.

Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt with Disability Wales and British Deaf Association staff

"Rydyn ni'n ymdrechu i gyflawni nodau datblygu cynaliadwy ar gyfer pobl anabl ledled Cymru," meddai'r Gweinidog.

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, Jane Hutt wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau i wella bywydau pobl anabl sy'n byw yng Nghymru.

Care leavers on Basic Income pilot scheme with FM, MSJ, DMSS and Prof Marmot-2

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda chynnydd y cynllun peilot Incwm Sylfaenol a chlywed am yr effaith gadarnhaol ar y rhai sy’n cymryd rhan ynddo,” meddai’r Gweinidog

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip, Jane Hutt, wedi canmol y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y cynllun peilot Incwm Sylfaenol a’r nifer sydd wedi manteisio arno ar ôl cwrdd â phobl ifanc sy’n gadael gofal sy’n cymryd rhan yn y rhaglen arloesol.

WG positive 40mm-3

Y cynllun peilot Incwm Sylfaenol yn cefnogi person ifanc sydd wedi gadael gofal ag uchelgais o ddod yn barafeddyg

Mae person ifanc sydd wedi cofrestru â chynllun peilot Incwm Sylfaenol arloesol Llywodraeth Cymru wedi canmol y cynllun am gefnogi ei huchelgais i ddod yn barafeddyg.

Welsh Government

"Creu'r Gymru ry'n ni eisiau ei gweld" – mae’r sgwrs gelfyddydol cwiar genedlaethol gyntaf o’i fath yn cael ei chynnal yn yr Eisteddfod

Mae Hannah Blythyn AS, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, wedi gweld Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru ar waith heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ochr yn ochr â’r Aelod Arweiniol Dynodedig, Siân Gwenllian AS, fe agorodd hi’r 'Camp Cymru' cyntaf.

govbw2 v1

Gweinidog yr Economi yn galw ar weithwyr i ‘wrando a gweithredu’ i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail LHDTC+ mewn gweithleoedd yng Nghymru

“Ni ddylai unrhyw un gael ei ddal yn ôl am fod ei hunan” – dyna oedd geiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth i fis Pride dynnu i ben, gan esbonio’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol.

Welsh Government

Y Cenhedloedd Unedig yn canmol Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru fel enghraifft o arfer dda

Mae Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru wedi cael ei ganmol fel enghraifft o arfer dda o ran llunio polisïau hawliau dynol gan adroddiad y Cenhedloedd Unedig.

MSJCW Jane Hutt with Cardiff City FC Women players

"Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf mewn chwaraeon yn annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan," meddai'r Gweinidog

Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf yn helpu i annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt.