English icon English

Newyddion

Canfuwyd 99 eitem, yn dangos tudalen 8 o 9

welsh flag-3

Cymru a'r Alban yn uno i alw am drafodaethau ar bryderon ynghylch polisi lloches y DU

Mewn llythyr eang, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Shona Robison, Ysgrifennydd Cyfiawnder Cymdeithasol yr Alban, wedi ysgrifennu i’r Swyddfa Gartref yn gofyn am drafodaethau brys ar y pryderon sylweddol mewn perthynas â Bil Cenedligrwydd a Ffiniau y DU, a gofynwyd hefyd am drafodaethau i helpu i atal colli rhagor o fywydau yn y Sianel.

Winter Fuel-2

Mae’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr

Cyhoeddodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, fod y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn agor ddydd Llun 13 Rhagfyr. Bydd pobl gymwys yng Nghymru yn gallu hawlio un taliad o £100 gan eu hawdurdod lleol fel cyfraniad at dalu eu biliau tanwydd y gaeaf hwn. Bydd gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar wefannau’r Awdurdodau Lleol.

Welsh Government

Staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn cael cynnig hyfforddiant LGBTQ+

Mae menter newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i arddangos, rhannu a dathlu hanes a diwylliant LGBTQ+ lleol yn eu casgliadau, yn ôl cyhoeddiad gan weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

women together-2

“Mae trais gan ddynion ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau wedi effeithio ar fywydau menywod mewn modd cyson ac eang ers rhy hir o lawer.”

Dylai sgyrsiau ynglŷn ag atebolrwydd am drais yn erbyn menywod ganolbwyntio ar ymddygiad y cyflawnwyr yn lle ymddygiad y dioddefwyr yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wrth i'r byd gofio Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod.

FM Wrexham 1-2

Y Prif Weinidog yn ymuno â heddlu Wrecsam ar y strydoedd

Ymunodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford â swyddogion yr heddlu ar y strydoedd yn Wrecsam heddiw [dydd Mercher, 24 Tachwedd] i wrando ar eu profiadau ac i weld hefyd sut y gall Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a ariennir gan Lywodraeth Cymru helpu i gadw cymunedau yn ddiogel.

Money-5

Cronfa gymorth gwerth £51m i helpu teuluoedd sy’n dioddef waethaf o ganlyniad i’r argyfwng costau byw

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru heddiw y bydd pecyn cymorth newydd gwerth £51m yn helpu teuluoedd sy'n wynebu'r argyfwng costau byw i dalu eu biliau'r gaeaf hwn.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhyddhau arian ychwanegol o'i chronfeydd wrth gefn i helpu aelwydydd incwm is, gan ddarparu cymorth ar unwaith i bobl sy'n wynebu costau byw cynyddol y gaeaf hwn. 

Bydd cam cyntaf y Gronfa Gymorth i Aelwydydd yn targedu gwresogi a bwyta – gan roi cymorth ychwanegol i deuluoedd dalu eu biliau ynni dros y gaeaf a rhoi arian ychwanegol i fanciau bwyd a chynlluniau bwyd cymunedol.

Daw hyn wrth i Lywodraeth y DU wrthod gwrthdroi'r penderfyniad i dynnu’r cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol sydd wedi bod yn allweddol i ddegau o filoedd o deuluoedd, ac mae Banc Lloegr yn rhybuddio y bydd chwyddiant yn codi i 5% erbyn y gwanwyn, gan wthio prisiau hyd yn oed yn uwch.

JH-3

“Nid cyfrifoldeb menywod yw’r troseddau hyn. Mae’r cyfrifoldeb i gyd ar ysgwyddau’r dynion sy’n eu cyflawni.” Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt wrth drafod sbeicio.

Mewn datganiad i’r Senedd ynghylch sbeicio y prynhawn yma, amlinellodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt ddyhead pendant Llywodraeth Cymru i newid y naratif ar drais yn erbyn menywod, a sicrhau bod y ffocws ar y troseddwyr a’r unigolion sy’n cyflawni’r troseddau ofnadwy hyn.

The Parochial Church Council of Llandyfodwg & Cwmogwr Parish-2

£1.2m ar gyfer prosiectau cymunedol lleol

Mae 17 o brosiectau cymunedol wedi derbyn cyfran o dros £1.2m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn ariannu amwynderau a ddefnyddir yn helaeth i wella eu cynaliadwyedd. Mae’r amwynderau hynny’n darparu cyfleoedd i bobl leol eu defnyddio fel rhan o'u bywydau bob dydd.

Gresford Community Library- Wrexham-2

£568,000 ar gyfer prosiectau cymunedol lleol yng ngogledd Cymru

Mae saith o brosiectau cymunedol yng Ngogledd Cymru wedi derbyn cyfran o dros £568,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn ariannu amwynderau a ddefnyddir yn helaeth i wella eu cynaliadwyedd. Mae’r amwynderau hynny’n darparu cyfleoedd i bobl leol eu defnyddio fel rhan o'u bywydau bob dydd.

John Summers Clock Tower- Deeside-2

£1.7m ar gyfer prosiectau cymunedol lleol

Mae 24 o brosiectau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfran o dros £1.78m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn ariannu amwynderau a ddefnyddir yn helaeth i wella eu cynaliadwyedd. Mae’r amwynderau hynny’n darparu cyfleoedd i bobl leol eu defnyddio fel rhan o'u bywydau bob dydd.

voting

Agor cronfa i gefnogi pobl anabl sy’n sefyll mewn etholiad

Fel rhan o gronfa beilot gan Lywodraeth Cymru, gellir talu am ddehonglwyr iaith arwyddion, tacsis neu offer ar gyfer pobl anabl sy’n sefyll mewn etholiad.

period products 1-2

“Rydyn ni eisiau sgwrs genedlaethol, gynhwysol am yr effaith y gall y mislif ei chael ar fywyd person.”

Heddiw [dydd Mercher, 20], mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gweithredu i ddiddymu tlodi mislif a sicrhau urddas mislif i bawb yng Nghymru.