English icon English

Newyddion

Canfuwyd 102 eitem, yn dangos tudalen 3 o 9

MSJ Jane Hutt with Steve Borley and Mary Harris at the opening of the Llanrumney Roundhouse-2

'Canolfannau cymunedol ledled Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ledled Cymru'n chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Welsh Government

Cyllid ychwanegol o £600,000 i undebau credyd i gefnogi cynlluniau benthyca moesegol a fforddiadwy yn ystod yr argyfwng costau byw

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol bod parhad yn y cyllid sy’n helpu undebau credyd i estyn eu gallu i fenthyca ac i helpu mwy o bobl sydd mewn sefyllfa fregus yn ariannol.

Welsh Government

Y Gweinidog yn canmol swyddogion yn eu rôl allweddol yn cadw cymunedau yn ddiogel ar batrôl gyda Heddlu’r De

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi bod ar batrôl gyda Heddlu’r De yn y Barri, yn cael cipolwg gwerthfawr ar y gwaith y maent yn ei wneud o ddydd i ddydd i gadw cymunedau yn ddiogel.

MSJ with children at a cookery lesson at Steps4Change-2

Llywodraeth Cymru yn rhoi £1m i apêl i helpu sefydliadau yn y sector gwirfoddol

Bydd apêl am roddion i helpu sefydliadau yn y sector gwirfoddol ymdopi drwy’r argyfwng costau byw yn elwa ar rodd o £1m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

"Ni chafodd y rhai a gymerodd ran eu barnu, ond eu caru" – y digwyddiadau Balchder sy'n helpu i gynyddu gwelededd pobl LHDTC+ yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Dathlu Trawsrywedd, mae mwy o gymunedau ledled Cymru'n cael eu hannog i wneud cais am arian i gynnal digwyddiad Balchder i sicrhau bod pob person LHDTC+ yn gallu cymryd rhan a dathlu bod yn nhw eu hunain yn eu hardal leol.

Wales and Ukraine flags-6

Hyrwyddo cefnogaeth i Wcrainiaid yng Nghymru flwyddyn ar ôl cyflwyno’r llwybr uwch-noddwr

Flwyddyn ers cyflwyno llwybr uwch-noddwr Cartrefi i Wcráin Llywodraeth Cymru, mae Jane Hutt a Mick Antoniw wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl sy'n ffoi rhag y rhyfel anghyfreithlon.

Wales stands with Ukraine WELSH

Aelwydydd sy'n cynnig llety i Wcreiniaid yn gweld cynnydd mewn taliadau 'diolch' wrth i Gymru barhau i ddangos ei bod yn Genedl Noddfa

Bron blwyddyn ers i'r cynllun Cartrefi i Wcráin agor, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw (dydd Iau 16 Mawrth) y bydd yn parhau i gefnogi pobl sy'n ffoi o'r rhyfel, ac i helpu'r rhai sydd eisoes yng Nghymru i symud i lety tymor hwy.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Mwy na 90% o bobl ifanc sy’n gadael gofal yn cofrestru i’r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol

Mae mwy na 90% o bobl ifanc sy’n gadael gofal ac sy’n gymwys wedi cofrestru i’r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol yn ystod y chwe mis cyntaf ers ei lansio.

Welsh Government

Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Gymorth 2 Sisters

          Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt wedi ymweld â’r Ganolfan Cymorth Cyflogaeth yn Llangefni, sydd wedi ei sefydlu i helpu a chynghori pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad am 2 Sisters.

Welsh Government

Grymuso gweithwyr i fod yn nhw eu hunain: Gweithle cynhwysol yn rhoi’r Cynllun Gweithredu LHDTC+ ar waith ac yn hyrwyddo amrywiaeth

Wrth i Fis Hanes LHDTC+ ddirwyn i ben, mae’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn wedi ymweld â gweithle yng Nghymru sydd eisoes yn gweithredu argymhellion y Cynllun Gweithredu LHDTC+ a lansiwyd yn ddiweddar.

Period products-4

‘Mae nwyddau mislif yn eitemau hanfodol a dylen nhw fod ar gael i ragor o bobl nag erioed mewn argyfwng costau byw’ – dyna adduned y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

‘Mae nwyddau mislif yn eitemau hanfodol a dylen nhw fod ar gael i ragor o bobl sy’n ei chael hi’n anodd yn ystod yr argyfwng costau byw’ – dyna adduned Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.