English icon English

Galw ar y cyhoedd yng Nghymru i godi llais os ydynt yn sylwi ar fathau diraddiol o drais a orfodir ar fenywod a merched

Welsh public asked to speak up if they spot the signs of “degrading and intrusive” forms of violence against women and girls

Mae aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu cynghori i gadw llygad am fenywod a merched a allai fod mewn perygl o brofion gwyryfdod a hymenoplasti, neu a allai fod wedi dioddef hynny eisoes.

Mathau o drais yw’r rhain yn erbyn menywod a merched ac maent yn rhan o’r cylch o gam-drin ar sail ‘anrhydedd’ fel y’i gelwir. Gallant ddigwydd cyn priodas plentyn neu briodas dan orfod a gallant arwain at fathau eraill o ymddygiad teuluol a/neu gymunedol gorfodaethol, gan gynnwys rheolaeth gorfforol ac emosiynol.

Wrth sôn am brofion gwyryfdod, rydym yn sôn am unrhyw archwiliad o’r organau cenhedlu benywaidd sydd â’r nod o sefydlu a yw rhyw drwy’r wain wedi digwydd.

Mae hymenoplasti yn llawdriniaeth a wneir i ail-greu’r hymen i sicrhau bod menyw yn gwaedu’r tro nesaf y mae’n cael rhyw i roi’r argraff nad oes ganddi hanes o ryw drwy’r wain.

Nid oes ffordd wyddonol o brofi am wyryfdod, a gall profion a llawdriniaethau o’r fath arwain at niwed corfforol a seicolegol gydol oes i ddioddefwyr.

Daeth y ddau fath yma o gam-drin yn droseddau yng Nghymru pan ddaeth Deddf Iechyd a Gofal 2022 i rym yng Ngorffennaf 2022. Mae hefyd yn anghyfreithlon i wladolion a thrigolion y DU gynnal, cynnig neu helpu mewn unrhyw ffordd gyda phrofion gwyryfdod a hymenoplasti y tu allan i’r wlad.

Er bod rhannau eraill o’r DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol, mae Llywodraeth Cymru yn mynd ymhellach, ac mae wedi cyhoeddi deunyddiau mewn cyfanswm o ddwy iaith ar bymtheg fel rhan o ymgyrch ehangach i godi ymwybyddiaeth darparwyr gofal a’r cyhoedd.

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, wedi disgrifio’r cam fel “y peth iawn i’w wneud”.

Ar ymweliad â Bawso, elusen sy’n cefnogi pobl o gefndiroedd du ac ethnig leiafrifol sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin, ychwanegodd y Gweinidog:

“Mae Llywodraeth Cymru wastad wedi bod yn glir ynglŷn â’i huchelgais i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched. Mae hon yn broblem gymdeithasol, ac mae angen ymateb iddi mewn modd cymdeithasol.

“Mae’n hanfodol ein bod yn codi ymwybyddiaeth o brofion gwyryfdod a hymenoplasti, a’r newidiadau diweddar i’r gyfraith. Mae’r arferion hyn yn seiliedig ar safbwyntiau gormesol ac anghywir, ac ni all menywod a merched gydsynio iddynt.

“Yng Nghymru, rydym yn credu bod rhaid inni herio agweddau a newid ymddygiad y rhai sy’n cam-drin.

“Nid mater o newid ymddygiad menywod yw hyn. Camdrinwyr ddylai fod yn newid eu hymddygiad nhw.”

Mae Bawso yn un o nifer o sefydliadau lle mae’r canllawiau bellach yn cael eu harddel.

Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro, Wanjiku Ngotho-Mbugua:

“Mae’r arfer hon yn enghraifft warthus o ddiffyg parch at y menywod a’r merched sy’n gorfod ei dioddef. Mae hefyd yn dangos croestoriad y gwahaniaethu yn erbyn menywod mudol sy’n byw yn y DU.

“Rydym yn croesawu’r diddordeb, yr ymdrech a’r gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru wedi’u dangos i godi ymwybyddiaeth o’r mater hwn. Mae’n dangos difrifoldeb y camwedd hwn.”

Mae’r menywod hynny sy’n ‘methu’ prawf gwyryfdod, y canfyddir eu bod wedi cael llawdriniaeth i ail-greu’r hymen, neu nad ydynt yn gwaedu ar noson eu priodas yn debygol o brofi rhagor o gam-drin ar sail ‘anrhydedd’ fel y’i gelwir. Mae’r cam-drin hwn yn cynnwys cam-drin emosiynol a chorfforol, eu teulu neu eu cymuned yn eu gwrthod a lladd ar sail ‘anrhydedd’ hyd yn oed.

Dywedodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka:

“Mae’n hysbys bod menywod a merched yn cael eu gorfodi a’u cywilyddio i gael profion gwyryfdod a hymenoplasti. Gall yr arferion hyn fod yn niweidiol yn gorfforol a gallant arwain at drawma seicolegol eithafol i’r dioddefwr, ysgogi gorbryder, iselder, ac anhwylder straen ôl-drawmatig.

“Drwy godi ymwybyddiaeth ehangach o’r arferion diraddiol hyn a orfodir ar fenywod a merched, mae Cymru yn bwrw ymlaen â’i huchelgais o fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer cydraddoldeb rhywiol.”