English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1373 eitem, yn dangos tudalen 12 o 115

plas Glyn y weddw-2

Gronfa Adferiad Diwylliannol – yn helpu i gynnal y sector treftadaeth

Yn ystod ymweliadau â Gogledd Cymru yr wythnos hon, cyfarfu Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, â'r sawl sydd wedi derbyn cyllid o Gronfa Adferiad Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru – i weld sut mae’r cyllid wedi helpu i gynnal sefydliadau a diogelu swyddi yn ystod cyfnod heriol i'r sector.

Welsh Government logo

Cynllun newydd i roi mwy o fwyd a diod o Gymru ar silffoedd siopau

Mae Llywodraeth Cymru’n lansio cynllun newydd heddiw fydd yn helpu busnesau bwyd a diod o Gymru i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mwyaf.

Welsh Government logo

Cyfrif i lawr y dyddiau hyd nes y bydd Cymru’n ganolbwynt i fyd bwyd a diod

Ymhen llai na 100 diwrnod bydd digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru, BlasCymru/TasteWales, yn dychwelyd

Welsh Government logo

“Mae plant angen help o hyd er ei bod yn wyliau haf”

Bydd cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu miloedd o blant ledled Cymru i gadw’n heini, i ymwneud ag eraill ac i gael digon i’w wneud yr haf hwn.

Welsh Government logo

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd ar gyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Heddiw, hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyngor diweddaraf y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 ac ar hunanynysu.

Welsh Government logo

NODYN I'R DYDDIADUR: Cynllun newydd Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bwyd a diod i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mawr

**ddim ar gyfer ei gyhoeddi, ei ddarlledu na’i roi ar y cyfryngau cymdeithasol **

Ddydd Mercher, 21 Gorffennaf, bydd y Gweinidog Materion Gwledig a’r Gogledd, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, yn lansio Cynllun Manwerthu Bwyd a Diod Cymru.

Healthy and Active Fund1-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Ymunodd Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, â theuluoedd a oedd yn cymryd rhan yn nhaith gerdded deuluol GemauStryd yng Nghaerffili er mwyn lansio'r estyniad i’r Gronfa Iach ac Egnïol yn swyddogol.

Babi Actif-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, wedi cyhoeddi y bydd y Gronfa Iach ac Egnïol yn cael ei hymestyn.

photo-1601897690942-bcacbad33e55-2

Rhaglen newydd i helpu mwy o gwmnïau o Gymru i allforio'n fyd-eang

Mae rhaglen newydd i helpu cwmnïau o Gymru nad ydynt erioed wedi allforio o'r blaen i werthu eu cynnyrch mewn marchnadoedd rhyngwladol newydd yn cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government logo

Gweinidog yn diolch i'r sector amaethyddol wrth i sioe rithwir Sioe Frenhinol Cymru ddechrau

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru ddechrau’n rithwir heddiw, mae'r Gweinidog dros Faterion Gwledig Lesley Griffiths wedi diolch i bawb yn y diwydiant amaethyddol am eu gwydnwch a'u hymroddiad yn ystod Covid19.

Welsh Government logo

75% o bobl yng Nghymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi datgan bod tri chwarter o bobl Cymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn coronafeirws.

Welsh Government logo

Cyhoeddi Cod Ymarfer Newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Heddiw (16 Gorffennaf), cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle God Ymarfer newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, a ddaw i rym ar 1 Medi eleni.