English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1373 eitem, yn dangos tudalen 14 o 115

Welsh Government logo

Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

Mae'r Gweinidogion wedi cadarnhau y bydd gorchuddion wyneb yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddiogelu pawb rhag y coronafeirws yng Nghymru.

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi newidiadau i gadw ysgolion yn ddiogel a dysgwyr yn dysgu

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi ysgrifennu at bob pennaeth yng Nghymru i roi mwy o eglurder am sut gall ysgolion a cholegau barhau i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn dychwelyd ym mis Medi.

Welsh Government logo

NODYN I’R DYDDIADUR - **Nid ar gyfer ei gyhoeddi, darlledu nac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol**

Ddydd Llun, 12 Gorffennaf, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn ymweld â Chanolfan Ddringo Boulders, Caerdydd i weld sut mae cyllid o Gronfa Cadernid Economaidd 3 Llywodraeth Cymru wedi helpu'r busnes i addasu a datblygu.  Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £2.5 biliwn ar gael i gefnogi busnesau ledled Cymru yn ystod y pandemig, gan helpu i ddiogelu dros 160,000 o swyddi a allai fel arall fod wedi'u colli.

St Brides 2

Strydoedd mwy diogel yn achub bywydau

Mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, wedi cadarnhau y bydd cynlluniau i leihau'r terfyn cyflymder safonol cenedlaethol yng Nghymru o 30mya i 20mya ar ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac ar strydoedd prysur i gerddwyr, yn rhan o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer eleni.

Breast Test Wales-2

Buddsoddi dros £7.8m mewn offer newydd ar gyfer gwasanaeth Bron Brawf Cymru

Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan heddiw (dydd Gwener 9 Gorffennaf) y bydd Bron Brawf Cymru, sydd fel arfer yn sgrinio 110,000 o fenywod bob blwyddyn, yn cael £7.845m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu offer delweddu newydd.

Vaughan Gething  (L)

Bydd technoleg lled-ddargludo cyfansawdd yn greiddiol i’r chwyldro diwydiannol nesaf yn ôl Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi

Yn ôl Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, bydd y sector technoleg lled-ddargludo cyfansawdd yn greiddiol i’r chwyldro diwydiannol nesaf, ac yn hanfodol bwysig i economi Cymru.

DSC52882-2

Creu HAVOC yng Nghymru – ffilm gyffro newydd i Netflix i gael ei ffilmio yr haf hwn.

Bydd prosiect newydd cyffrous y cyfarwyddwr Gareth Evans ar gyfer Netflix, HAVOC, yn cael ei ffilmio yng Nghymru yr haf hwn. Y ffilm gyffro fydd un o'r ffilmiau mwyaf erioed i'w cynhyrchu yng Nghymru, gyda Tom Hardy a Forest Whitaker yn rhan o’r cast.

Welsh Government logo

Cyrsiau coleg newydd ar gyfer swyddi yn yr economi werdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £2 filiwn i golegau addysg bellach i ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddi yn yr economi werdd.

Cargo ship-2

Gweinidogion Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu ar Borthladdoedd Rhydd yng Nghymru

Nid oes sôn eto bod Llywodraeth y DU am roi cynnig ger bron Llywodraeth Cymru i sefydlu porthladd rhydd yng Nghymru. Dyna fydd neges Gweinidogion Cymru wrth bwyllgor yn San Steffan yn ddiweddarach heddiw.

PO 200521 Miles 25-2

Rhagor o gymorth i fwrw ymlaen â diwygio'r cwricwlwm

Cadarnhaodd Jeremy Miles heddiw y bydd yn rhoi cymorth ychwanegol i ysgolion er mwyn ei gwneud yn bosibl i fomentwm y gwaith o gyflwyno ein Cwricwlwm newydd i Gymru barhau ac iddo gael ei roi ar waith yn raddol o fis Medi 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a lleoliadau meithrin nas cynhelir.

Welsh Government logo

Cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Heddiw, bydd y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw, yn cyhoeddi’r cyfreithiau newydd a fydd yn helpu i drawsnewid Cymru yn wlad gryfach, wyrddach a thecach.

1-354

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dull tair elfen o roi sylw i’r “argyfwng ail gartrefi”

Yn y Senedd yn hwyrach heddiw, bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James yn amlinellu “dull tair elfen uchelgeisiol” i roi sylw i effaith ail gartrefi ar gymunedau Cymru.