English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2124 eitem, yn dangos tudalen 13 o 177

Welsh Government

Dwedwch eich dweud ynghylch y cynigion blaengar newydd i gefnogi ffermwyr yn y Sioe Laeth

Mae dychweliad Sioe Laeth Cymru yn darparu cyfle gwych i bobl ddysgu mwy am y Cynllun Ffermio Cynaliadwy a'n rhaglen gydlunio, mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud.

Welsh Government

Cadarnhau achos o Ffliw Adar ar safle ar Ynys Môn

Mae Gosia Siwonia, Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol Dros Dro Cymru, wedi cadarnhau presenoldeb Ffliw Adar Hynod Bathogenig H5N1 mewn dofednod ar safle ar Ynys Môn.

Welsh Government

Biwroau Cyflogaeth a Menter o’r radd flaenaf yn helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer byd gwaith

Mae gan bob coleg addysg bellach yng Nghymru ei Biwro Cyflogaeth a Menter ei hun i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith a’u helpu i gael hyd i swydd neu i ddechrau eu busnes eu hunain, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Pont Menai yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol

Bydd Pont Menai yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol o ddydd Gwener 21 Hydref yn dilyn argymhellion diogelwch gan beirianwyr strwythurol.

LLUN CYWIR EFA 2022-2

Cyhoeddi Comisiynydd newydd y Gymraeg

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Efa Gruffudd Jones wedi’i phenodi’n Gomisiynydd y Gymraeg.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud i leihau’r amseroedd aros hiraf gyda nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros am fwy na dwy flynedd am driniaeth wedi lleihau am y pumed mis yn olynol. Mae hyn yn ostyngiad o 16 y cant ers y brig ym mis Mawrth.

back-pain-g3a12980af 1920

Cleifion yn cael hwb gan ddatblygiadau mewn iechyd cyhyrysgerbydol

Mae dulliau newydd a gwell o reoli cyflyrau Cyhyrysgerbydol megis osteoporosis ac arthritis o fudd i bobl ledled Cymru. 

Jeremy Miles JM

Cynigion i ystyried newidiadau i bolisïau gwisg ysgol

  • Ymgynghoriad newydd ar wisgoedd ysgol wedi’i lansio
  • Cost eitemau ysgol i’w hystyried wrth i gostau byw effeithio ar deuluoedd

    Mae gofyn i rieni, gwarcheidwaid a dysgwyr ystyried a yw’n angenrheidiol cael logo’r ysgol ar y wisg ysgol, fel rhan o ymgynghoriad newydd sydd wedi’i lansio heddiw gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles.

Welsh Government

Hwb sgiliau o £3 miliwn i’r sector digidol a’r sector gwyrdd

Mae Gweinidogion wedi cadarnhau heddiw bod rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu pobl 19 oed a hŷn i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth wedi cael hwb o £3 miliwn i ganolbwyntio ar sgiliau digidol a sgiliau sero net.

Welsh Government

Diwydiant bwyd a diod Cymru'n parhau i ffynnu

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod diwydiant bwyd a diod Cymru'n parhau i fynd o nerth i nerth wrth i'r ffigyrau diweddaraf ddangos bod trosiant cadwyni cyflenwi'r sector wedi cynyddu i £23 biliwn yn 2021.

shutterstock 1471044074-Wales-America-USA-Flag-Draig Goch-2

Cwmnïau o Gymru yn ymweld ag America i hybu cysylltiadau masnach ac allforio

Mae saith o fusnesau o Gymru sydd ag arbenigedd sy’n amrywio o faes peirianneg a gofal cleifion i chwaraeon ar lawr gwlad yn mynd i UDA yr wythnos hon fel rhan o daith fasnach dan arweiniad Llywodraeth Cymru.