English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1373 eitem, yn dangos tudalen 13 o 115

Welsh Government logo

Rhaid bod yn uchelgeisiol ac eang ein gorwelion wrth ddelio â Theithio Llesol

Mae canllaw newydd i helpu awdurdodau lleol i gynllunio, dylunio a darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Gwener, 16 Gorffennaf].

Cargo ship-2

"Rhaid i Weinidogion y DU barchu datganoli" - Llywodraethau Cymru a’r Alban yn galw am ariannu teg

Pe bai Llywodraeth y DU yn sefydlu porthladdoedd rhydd yn yr Alban a Chymru heb gytundeb y llywodraethau datganoledig, byddai’n tanseilio datganoli, meddai Gweinidogion Cymru a’r Alban.

Welsh Government logo

Cynnal Cyfarfod Cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru

Mae cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru yn ystod tymor newydd y Senedd, sy'n dwyn ynghyd holl Weinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinwyr Awdurdodau Lleol, wedi'i gynnal heddiw dan gadeiryddiaeth y Gweinidog sy'n gyfrifol am Ogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth ymateb i ystadegau’r farchnad lafur a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi:

WG42435 Addo Adverts Bi-2

Mwynhewch y gwyliau a diogelu Cymru yr haf hwn yw cyngor Gweinidog yr Economi

Wrth i wyliau'r haf ddechrau, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw yn ymweld â Llyn Llys y Frân Dŵr Cymru, yn Sir Benfro, i agor yn swyddogol ei atyniad ymwelwyr a'i gyfleusterau hamdden sydd newydd gael eu hailddatblygu.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i sicrhau diogelwch adeiladau

Heddiw (dydd Mercher, 14 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn ariannu arolygon diogelwch tân ar gyfer adeiladau aml-feddiannaeth sydd dros 11 metr, er mwyn sicrhau diogelwch o'r safon uchaf i breswylwyr.

Welsh Government logo

“Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

Mae Cymru am gymryd y camau nesaf tuag at ddyfodol sydd â llai o gyfyngiadau COVID cyfreithiol, a heddiw mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi amlinellu cynllun tymor hirach ar gyfer yr haf.

Boulders-2

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn galluogi canolfan ddringo i anelu’n uwch

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething,  wedi ymweld â Chanolfan Ddringo Boulders yng Nghaerdydd i weld sut mae'r ganolfan wedi defnyddio Cyllid Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithredu - a chadw ymwelwyr yn ddiogel.

103660 KWS Self-isolation support 1080x1920px-2

Ymestyn y cynllun taliadau cymorth £500 ar gyfer hunanynysu

Mae cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ar gyflogau isel drwy roi £500 iddynt os oes rhaid iddynt hunanynysu, wedi cael ei ymestyn hyd at fis Mawrth 2022.

PO 200521 Miles 25-2

Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau pum mlynedd nesaf Cymraeg 2050

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Rhaglen Waith newydd ar gyfer Cymraeg 2050, y strategaeth genedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Stump up for Trees-2

Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi "galwad genedlaethol i weithredu" i blannu 86 miliwn o goed

Mae angen i Gymru blannu dros 86 miliwn o goed dros y naw mlynedd nesaf i gyflawni ei huchelgais o gyrraedd sero net erbyn 2050, meddai'r Dirprwy Weinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd Lee Waters heddiw (dydd Mawrth 13 Gorffennaf).

42196 ARW Logo Facebook 640x360 V2-2

"Helpwch ni i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol rydyn ni i gyd eisiau ei gweld"

Gyda dyddiad cau’r ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yn agosáu ddydd Iau 15 Gorffennaf, mae Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi apêl i sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i sicrhau eu bod yn helpu i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol yr ydym i gyd am ei gweld.