English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1120 eitem, yn dangos tudalen 8 o 94

Welsh Government logo

Penodiadau i Gomisiwn Dylunio Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, bedwar penodiad newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr Comisiwn Dylunio Cymru.

FM Presser Camera 2

Y Prif Weinidog i gyhoeddi’r camau cyntaf tuag at lacio’r cyfyngiadau

Heddiw, bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn codi’r gofyniad i “aros gartref” yng Nghymru o yfory ymlaen, gan gyflwyno gofyniad i “aros yn lleol” yn ei le. Bydd hyn yn rhan o ddull gofalus, pwyllog a graddol o lacio’r cyfyngiadau coronafeirws.

Welsh Government logo

“Gweithio gyda’i gilydd ar gyfer adfer y Gogledd” – Ken Skates

Mae Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a’u partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer adferiad llwyr y Gogledd a sicrhau bod y rhanbarth yn wyrddach, tecach a mwy llewyrchus, meddai Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

Welsh Government logo

£30 miliwn ychwanegol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £30m ychwanegol i ddatblygu addysg Gymraeg.

Welsh Government logo

Buddsoddi £9m mewn Academïau Dysgu Dwys i hyrwyddo arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, ei fod yn neilltuo dros £9m ar gyfer creu academïau newydd i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn sector iechyd a gofal Cymru.

Welsh Government logo

£1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd gwerth £1.3m i helpu sector pysgota a dyframaethu Cymru yn dilyn y ddau argyfwng i'w busnesau a achoswyd drwy adael yr UE a phandemig Covid-19.

CG speaking

Mwy o gymorth i sicrhau bod Cymru yn barod ar gyfer yr heriau ar ôl y cyfnod pontio

Wrth i rwystrau a chymhlethdodau newydd yn ein perthynas ag Ewrop barhau i ddod i’r amlwg, heddiw cyhoeddodd Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, £7m yn ychwanegol ar gyfer prosiectau i helpu’r sectorau sydd wedi teimlo’r ergyd fwyaf.

Welsh Government logo

Ffordd osgoi Caernarfon a'r Bontnewydd yn symud ymlaen wrth i drawstiau traphont gael eu gosod

Mae gwaith medrus dros y misoedd diwethaf i osod trawstiau pontydd i adeiladu dwy draphont fel rhan o ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd bellach wedi'i gwblhau.

Welsh Government logo

Buddsoddiad o £6.5 miliwn i fynd i’r afael â gordewdra ac i helpu unigolion sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes a fydd 'o fudd i'r hen a'r ifanc' yn ystod y frwydr yn erbyn y pandemig

Mae mwy na £6.5miliwn yn cael ei fuddsoddi i fynd i'r afael â gordewdra a diabetes yng Nghymru, mewn ymgais i gefnogi'r rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio'n ddifrifol gan y pandemig.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 07

Pobl sy’n ddigartref i gael eu blaenoriaethu ar gyfer brechlyn Covid

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd pobl sy’n ddigartref a phobl sydd wedi bod yn ddigartref yn ddiweddar yng Nghymru yn cael cynnig brechlyn Covid fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6.

Socio economic duty CYM

Cymru'n cymryd cam ymlaen o ran mynd i'r afael ag anghydraddoldeb systemig wrth basio'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.

Wrth i Senedd Cymru basio rheoliadau’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol heddiw, dywedodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip Jane Hutt ei bod yn foment wirioneddol arloesol yn hanes Cymru.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn ymestyn mesurau i ddiogelu busnesau rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd busnesau manwerthu, lletygarwch a busnesau eraill y mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio arnynt bellach yn cael eu diogelu rhag cael eu troi allan hyd ddiwedd mis Mehefin 2021.