English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 8 o 171

Welsh Government

Y Gweinidog yn talu teyrnged i’r Prif Swyddog Milfeddygol

Ar ôl 17 mlynedd, mae Christianne Glossop yn rhoi’r gorau i’w swydd fel Prif Swyddog Milfeddygol Cymru. Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi diolch iddi am ei chyfraniad anhygoel i iechyd a lles anifeiliaid

Welsh Government

Lansio hyfforddiant gwrth-hiliaeth i gefnogi’r Cwricwlwm newydd

Mae deunyddiau dysgu proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL) newydd, o safon uchel, nawr ar gael am ddim i bob gweithiwr addysg proffesiynol ledled Cymru, wrth i hanes a phrofiadau Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ddod yn rhan orfodol o'r Cwricwlwm i Gymru.

Welsh Government

Miloedd o ffermydd yng Nghymru’n cael eu talu

Bydd rhagor na 15,600 o ffermydd yng Nghymru yn cael cyfran o fwy na £161m pan fydd rhagdaliadau Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) 2022 yn cael eu talu fory (Gwener 14 Hydref), meddai’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Y Prif Weinidog i drafod yr argyfwng costau byw ac ynni adnewyddadwy yn Fforwm Iwerddon-Cymru

Bydd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn cyfarfod â Simon Coveney, Gweinidog Iwerddon dros Faterion Tramor yn ail gyfarfod Fforwm Iwerddon-Cymru.

Welsh Government

"Rydym bellach yn teimlo'n fwy diogel wrth gerdded i'r ysgol" yw neges disgyblion ysgol Cil-y-coed i’r Dirprwy Weinidog

Pan ymwelodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters â'u hysgol yn gynharach heddiw roedd plant yn Ysgol Gynradd Durand, yng Nghil-y-coed, yn gyffrous i ddweud wrtho sut mae'r terfyn cyflymder newydd o 20mya yn eu tref wedi rhoi mwy o ryddid iddynt gerdded, beicio neu fynd ar eu sgwteri i'r ysgol.

Welsh Government

£2 filiwn i wella ystafelloedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £2m i foderneiddio ardaloedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys y gaeaf hwn.  

Welsh Government

Merch yn ei harddegau yn Brif Weinidog am y diwrnod wrth i ferched gymryd yr awenau

Merch 16 oed o’r Bari yw Prif Weinidog Cymru am y diwrnod wrth i ferched ar draws y byd gymryd yr awenau i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer yr Eneth.

voting

Cynnig cynlluniau peilot ar gofrestru etholwyr yn awtomatig yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynigion i gynyddu nifer y bobl sy'n pleidleisio mewn etholiadau, gan gynnwys cynlluniau peilot ar gofrestru etholwyr yn awtomatig ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau llywodraeth leol.

CGI image of proposed new Adult and Older Persons MH Unit-2

Cynllun ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau amlinellol i adeiladu uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn gwella ansawdd gofal i oedolion a phobl hŷn wedi cael eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

 

Egin 2-2

Rhaglen Arfor 2 gwerth £11m i hybu ffyniant economaidd mewn cymunedau Cymraeg

  • Rhaglen newydd Arfor 2 wedi'i chynllunio i gryfhau gwydnwch economaidd cadarnleoedd y Gymraeg.
  • Bydd £11m ar gael ar gyfer cymunedau mewn pedair sir sydd â’r lefelau uchaf o siaradwyr Cymraeg.
  • Bydd y cyllid yn cefnogi nifer o ymyriadau strategol, gan gynnwys canolbwyntio ar gyfleoedd i bobl ifanc a theuluoedd, er mwyn eu galluogi i aros yn eu cymunedau lleol neu ddychwelyd iddynt.
  • Bydd y rhaglen yn chwarae rhan allweddol yn strategaeth Llywodraeth Cymru (Cymraeg 2050) sy'n anelu at sicrhau bod 1m o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Welsh Government

Cig oen o Gymru ar ei ffordd i America

Caiff cig oen o Gymru ei allforio i’r Unol Daleithiau heddiw, am y tro cyntaf mewn dros 25 mlynedd. Mae'r llwyth wedi ei brosesu yn Dunbia, Sir Gaerfyrddin.

WG positive 40mm-3

Gweledigaeth newydd ar gyfer Gofal Lliniarol a Diwedd Oes yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei gweledigaeth ar gyfer gofal lliniarol a diwedd oes yng Nghymru a fydd yn helpu pobl i sicrhau’r ansawdd bywyd gorau posibl a marw ag urddas.