English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2720 eitem, yn dangos tudalen 8 o 227

Reception Kerala-2

250 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru

Bydd 250 o nyrsys a meddygon yn dod i Gymru o dan gytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Kerala.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cryfhau cysylltiadau â Llywodraeth Iwerddon yn ystod taith Dydd Gŵyl Dewi

Mae'r Gweinidog, Jane Hutt, wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Cyd-ddatganiad Iwerddon-Cymru yn ystod taith i Ddulyn i nodi Dydd Gŵyl Dewi.

Welsh Government

Dydd Gŵyl Dewi: Lansiad blwyddyn o ‘Cymru yn India’ gan Weinidogion Cymru yn Llundain a Mumbai

[1af Mawrth]: I nodi Dydd Gŵyl Dewi heddiw, dathliad nawddsant Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ‘Cymru yn India’ i gryfhau cysylltiadau a chyfleoedd rhwng y ddwy wlad.

Jeremy Miles tystysgrif certificate

Lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol i hyrwyddo’r Gymraeg a threftadaeth Cymru

Heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth Cymru.

Tata2-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyfarfod â Tata Steel yn Mumbai

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ailadrodd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod ei chyfarfod â Tata Steel yn India yn gynharach heddiw (dydd Iau 29 Chwefror).

Welsh Government

Hwb o £1m i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru.

Welsh Government

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar ddysgu 14-16 o dan y Cwricwlwm i Gymru

Rhifedd? Llythrennedd? Sgiliau Bywyd? Cyngor ar yr hyn i'w wneud nesaf? Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd rhieni i roi eu barn ar yr hyn y dylai pobl ifanc 14-16 oed ei ddysgu.

#2 (L-R) Kate Crowther, Jane Tranter, Deputy Minister and Dan McCulloch from Bad Wolf on set of Bad Wolf's Dope Girls sm-2

Cytundeb pedair blynedd yn sicrhau twf a sefydlogrwydd i Bad Wolf yng Nghymru.

Bydd cytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni cynhyrchu arobryn o Gaerdydd, Bad Wolf, yn sicrhau y bydd nifer o ddramâu teledu o safon uchel yn cael eu gwneud yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.

Welsh Government

“Mae'r Gyllideb hon wedi'i chynllunio i ddiogelu'r gwasanaethau craidd rydyn ni i gyd yn dibynnu arnyn nhw.”– Y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans

Mae Cyllideb Derfynol Cymru ar gyfer 2024 i 2025 wedi'i chyhoeddi heddiw [Dydd Mawrth 27 Chwefror], wrth i chwyddiant uchel barhau i erydu cyllid cyhoeddus ac wrth i ddewisiadau anodd gael eu gwneud i ddiogelu gwasanaethau craidd.

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Photo1

Gwelliannau mewn gofal anhwylderau bwyta ledled Cymru

Mae mwyafrif helaeth y bobl sydd angen triniaeth am anhwylder bwyta yn cael eu gweld yng Nghymru ac yn cael eu trin yn eu cymunedau lleol.