English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 8 o 66

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates

Llywodraeth Cymru yn herio am syniadau arloesol mewn ymateb i bandemig coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod arian ar gael i gefnogi busnesau sy’n darparu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol a fydd yn helpu cymunedau a'r sector cyhoeddus i ymaddasu i effaith barhaus pandemig y coronafeirws.

Welsh Government logo

Wythnos Hinsawdd Cymru: Ynni adnewyddadwy yn allweddol i’n hadferiad gwyrdd a’n hymateb i argyfwng yr hinsawdd – Lesley Griffiths

  • Adroddiad newydd yn dangos bod Cymru’n cymryd camau breision at gwrdd â’r targed adnewyddadwy uchelgeisiol

 

FM Presser Camera 2

COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru: Pobl nid rheolau sy’n allweddol i’n hymateb, medd y Prif Weinidog

Heddiw, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford mai pobl ac nid rheolau sydd wrth wraidd ymateb Cymru i bandemig y coronafeirws, wrth iddo gyhoeddi’r mesurau newydd a fydd ar waith yng Nghymru ar ôl y cyfnod atal byr.

Welsh Government logo

Cyflwyno dau gynllun yng Nghymru i helpu pobl i hunanynysu

Bydd pobl sy’n cael cyfarwyddyd i hunanynysu am hyd at 14 diwrnod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru wrth i ddau gynllun newydd gael eu cyhoeddi heddiw [dydd Gwener 30 Hydref].

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn rhoi cefnogaeth i Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron hanner miliwn o bunnedd i gefnogi Sony, y cwmni electronig mawr ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, yn ystod y pandemig yn ogystal â grant o £3 miliwn i helpu’r cwmni ddod o hyd i swyddi lleol a buddsoddi yn ei ddyfodol hirdymor yn Ne Cymru, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates, Gweinidog yr Economi.

Welsh Government logo

Y coronafeirws – gweithwyr allgymorth newydd i gefnogi cymunedau BAME

Heddiw (dydd Iau 29 Hydref), cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd Byrddau Iechyd Cymru yn cyflogi gweithwyr allgymorth newydd i gefnogi pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), - yn cydnabod yr effaith anghymesur y mae coronafeirws yn ei chael.

pexels-andrea-piacquadio-3820132-2

£12.5m i gefnogi teuluoedd a phlant agored i niwed yn ystod y pandemig

Heddiw [ddydd Iau 28 Hydref], mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi pecyn cyllid gwerth £12.5m i gefnogi plant a theuluoedd sy’n agored i niwed.   

Welsh Government logo

Cam £300 miliwn o’r Gronfa Cadernid Economaidd ar agor i ymgeiswyr

Gall fusnesau bellach wneud cais am gyllid o drydydd cam Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Cyhoeddi strategaeth wyddoniaieth ac arloesi ledled y DU ar gyfer coedwigaeth

Mae strategaeth wyddoniaeth ac arloesi newydd ar gyfer coedwigaeth ym Mhrydain Fawr i gefnogi dyfodol hirdymor y sector wedi ei chyhoeddi heddiw [dydd Mercher 28 Hydref] gan Lywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-3

Y Gweinidog yn cadarnhau ail-benodiadau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Heddiw, mae Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi bod Sarah (Saz) Willey wedi'i hailbenodi'n Aelod i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Stay safe - be kind-2

Ysbryd cymunedol yn disgleirio yng Nghymru

Bron i wythnos ers i gyfyngiadau cenedlaethol y cyfnod atal byr ddod i rym yng Nghymru, mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt wedi diolch heddiw i'r gwirfoddolwyr a'r grwpiau cymunedol sydd wedi bod yn cynnig gobaith a chymorth yn eu hardaloedd lleol, yn ddiweddar ac yn ystod y cyfyngiadau cenedlaethol blaenorol.