English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 8 o 129

WG positive 40mm-3

Yr achos cyntaf o Omicron wedi’i gadarnhau yng Nghymru

Mae achos o Omicron, yr amrywiolyn sy'n peri pryder, wedi'i gadarnhau yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y mae’r achos ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

pexels-givingtuesday-9826019-2

Lansio cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd

Bydd cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn helpu sefydliadau llawr gwlad i ddod â chymunedau ynghyd ar draws Cymru.

Co-operation agreement signing-2

Cytundeb Cydweithio gael ei lofnodi

Heddiw, mae’r Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru wedi llofnodi’r Cytundeb Cydweithio, gan nodi dechrau partneriaeth dair blynedd.

Welsh Government logo

Newidiadau i gontract meddygon teulu i wella mynediad i apwyntiadau

Heddiw (1 Rhagfyr), cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan newidiadau newydd i'r contract meddygon teulu i helpu i wella mynediad at apwyntiadau.

Welsh Government logo

Gweinidog yn lansio ‘Cynllun Gweithredu Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd’ gyda chyllid newydd i’r sector rhentu preifat chwarae ei ran

Bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd yn cael ei egluro yn y Senedd yn ddiweddarach heddiw wrth i’r Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, lansio’r Cynllun Gweithredu Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd.

Welsh Government logo

Lansio gweledigaeth newydd ar gyfer bwyd a diod wrth i'r Ffair Aeaf ddychwelyd

Mae datblygu gwerth diwydiant bwyd a diod Cymru i £8.5bn a chynyddu nifer y gweithwyr yn y sector sy'n derbyn Cyflog Byw Cymru i 80%, erbyn 2025, wrth wraidd gweledigaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe am resymau’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd.

Welsh Government logo

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ar Ynys Môn

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn haid fach iard gefn o ieir a hwyaid mewn safle ar Ynys Môn.

Julie Morgan (1)

Treialu dull gofal newydd ar gyfer plant yng Nghymru

Mae cynllun peilot Llys Teulu Cyffuriau ac Alcohol wedi’i lansio yng Nghymru gan gynnig llys teulu gwahanol ar gyfer gofal i blant, a chynnig cymorth i gadw teuluoedd gyda’i gilydd.

Welsh Government logo

Prif Arolygydd Cynllunio newydd yn cael ei phenodi i gorff newydd Llywodraeth Cymru

Mae Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, wedi croesawu penodiad Vicky Robinson yn Brif Arolygydd Cynllunio cyntaf Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. 

Carer and elderly lady

Pecyn cymorth newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Julie Morgan wedi amlinellu sut y bydd cyllid o £7m gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr di-dâl, gan gydnabod y cymorth hanfodol y maent yn ei roi i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

Welsh Government logo

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i weld gweithdy roboteg yn cael ei sefydlu yn y Cymoedd Technoleg

Bydd gweithdy roboteg uwch-dechnoleg yn cael ei sefydlu yng Nghymoedd Technoleg Cymru i helpu i ysbrydoli myfyrwyr lleol i fod y genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gan helpu i ddarparu nifer o recriwtiaid newydd talentog ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu uwch lleol, yn ôl y Gweinidog Economi Vaughan Gething.