English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 8 o 187

Michaelston y Fedw Vaughan Gething Economy Minister February 2023 Broadband Internet 2

Prosiect band eang dan arweiniad y gymuned yn Llanfihangel-y-fedw yn estyn cyrhaeddiad band eang cyflymach diolch i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Mae cynllun band eang dan arweiniad y gymuned mewn pentref gwledig rhwng Caerdydd a Chasnewydd wedi llwyddo i estyn cysylltiadau band eang cyflymach, mwy dibynadwy i ragor o aelodau byth o'r gymuned leol, diolch i gyllid gwerth £525,000 gan Lywodraeth Cymru.

PO 090223 Cosmeston 18-2

Cael y Pethau Pwysig yn eu lle - lansio cronfa twristiaeth £5 miliwn

Heddiw, mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi lansio cronfa dwristiaeth Y Pethau Pwysig gwerth £5m ar gyfer 2023-2025.

Vaughan Gething SWU SOC 2023-59

Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth: Gweinidog yr Economi ym Mhrifysgol De Cymru i gwrdd â menywod sy’n arwain gwyddoniaeth [copy]

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth trwy ymweld â labordy fforensig Prifysgol De Cymru (USW) i gwrdd â’r nifer gynyddol o fenywod sy’n gweithio mewn gwyddoniaeth, peirianneg a mathemateg (STEM) ac i annog mwy o fenywod a merched i ystyried gyrfa yn y gwyddorau.

Welsh Government

Datganiad ar y cyd am y Cynllun Argyfwng Bysiau

Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Conffederasiwn Cludiant Teithwyr a Chymdeithas Bysiau Cymru

20200207 Dydd Miwsig  Cymru Thallo SimonAyre-2945-2

Dathlu Dydd Miwsig Cymru: £100,000 ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad

Wrth i gigs a digwyddiadau gael eu cynnal ar draws y wlad ar wythfed Dydd Miwsig blynyddol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol fel bod pobl yn mwynhau hyd yn oed mwy o gerddoriaeth.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn darparu £300,000 i gefnogi’r gwaith cymorth yn Nhwrci a Syria

Heddiw (dydd Iau, 9 Chwefror) mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi £300,000 o gymorth ariannol i roi cymorth brys a chyflym i bobl yr effeithiwyd arnynt gan daeargrynfeydd dinistriol yn ne Twrci a gogledd-orllewin Syria.

RE at FISC-4

Rhaid i gyllideb Gwanwyn y DU roi mwy o arian i wasanaethau cyhoeddus

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru wedi annog Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i ddefnyddio cyllideb y Gwanwyn fis nesaf i ddarparu’r cymorth angenrheidiol i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus ac ymateb i bwysau chwyddiant, cyflogau a chostau.

Julie Morgan (1)

Bron i ddwy ran o dair o bobl yn anghytuno â chosbi plant yn gorfforol

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi croesawu canfyddiadau arolwg o’r ffordd mae agweddau’r cyhoedd tuag at gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru wedi newid ers cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd

NFTS Cymru Wales Advanced Self Shooting (2)-2

Cyllid newydd yn cael ei ddyfarnu i brosiectau i wella sgiliau yn Sector Creadigol Cymru

  • Bydd £1.5 miliwn yn cael ei rannu rhwng 17 prosiect
  • Bydd y prosiectau'n helpu'r sector i ddatblygu'r sgiliau cywir
  • Bydd y cyllid yn sicrhau bod sector creadigol Cymru yn parhau i ffynnu
PO 080223MCC 07

Dewch i gwrdd â Jinx, y ci bioddiogelwch ar ymgyrch i ddiogelu adar môr sydd mewn perygl yng Nghymru

Cyfarfu'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, â Jinx y ci bioddiogelwch heddiw, sy’n gyfrifol am ymgyrch arbennig i ddiogelu adar môr Cymru.

Vaughan Gething IPTEC 2023-38-2

Cynllun Llywodraeth Cymru’n helpu miloedd o bobl ifanc yng Nghymru i gael gwaith

  • Gweinidog yr Economi’n cyhoeddi’r adroddiad blynyddol cyntaf ar y Gwarant i Bobl Ifanc, y cynllun blaengar sy’n helpu pobl ifanc i gael gwaith ac sy’n lleihau diweithdra ymhlith pobl ifanc
  • Mae’r Gweinidog yn cadarnhau rhagor o help i’r bobl ifanc sydd ar raglenni Twf Swyddi Cymru +, ac sy’n ei chael hi’n anodd yn yr argyfwng costau byw. Yn cynnwys costau teithio a phrydau am ddim.