English icon English

Newyddion

Canfuwyd 762 eitem, yn dangos tudalen 3 o 64

Welsh Government logo

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru eleni

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186. 

Welsh Government logo

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186.

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates

Datganiad gan Weinidog yr Economi Ken Skates yn dilyn cyhoeddiad Tata Steel

Dywedodd Gweinidog yr Economi Ken Skates: "Bydd y cyhoeddiad heddiw yn peri pryder mawr i weithwyr Tata Steel ledled Cymru, eu teuluoedd, y cymunedau lleol a'r gadwyn gyflenwi, ond gwyddom fod dyfodol i’r diwydiant dur yng Nghymru a'r DU.

Welsh Government logo

£15.7m arall i gynyddu’r gweithlu olrhain cysylltiadau yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi bod £15.7m arall yn cael ei roi er mwyn cynyddu maint y gweithlu olrhain cysylltiadau yng Nghymru ar gyfer y gaeaf – bydd y gweithlu presennol yn cael ei ddyblu bron â bod.  

Welsh Government logo

Magu Plant. Rhowch amser iddo yn lansio ymgyrch newydd i adlewyrchu heriau’r coronafeirws

Heddiw (12 Tachwedd) mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi lansio ymgyrch newydd Magu Plant. Rhowch Amser iddo sy’n darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i rieni.

Welsh Government logo

Cyhoeddi penodiadau i Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Heddiw [dydd Iau 12 Tachwedd] mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi pum aelod newydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Welsh Government logo

Datgan Parth Atal Cymru Gyfan i ddiogelu dofednod rhag Ffliw Adar

Mae Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan wedi ei gyflwyno i leihau’r risg o heintio yn dilyn achosion diweddar wedi’u cadarnhau yn Lloegr, meddai Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig heddiw.

CMO at podium Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn croesawu’r newyddion calonogol am frechlyn, ond yn annog pob un ohonom i barhau i ‘gadw’n ddiogel’

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi croesawu’r newyddion y gallai brechlyn COVID-19 fod yn barod eleni, ond mae wedi rhybuddio “mai dyddiau cynnar iawn yw’r rhain”.

Welsh Government logo

Rhaid i fusnesau weithredu'n awr i baratoi'n llawn ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Mae Gweinidog yr Economi Ken Skates wedi ysgrifennu at ddegau o filoedd o fusnesau yng Nghymru yn eu hannog i sicrhau eu bod yn cymryd y camau angenrheidiol i baratoi ar gyfer diwedd cyfnod pontio'r UE.

Welsh Government logo

Agor Cronfa’r Economi Gylchol gwerth £3.5m i gyrff cyhoeddus er mwyn gefnogi adferiad gwyrdd

Mae cylch newydd gwerth £3.5m o Gronfa’r Economi Gylchol er mwyn cefnogi cyrff cyhoeddus i ymateb ar ôl COVID a chefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru yn agor heddiw.

Welsh Government logo

Ceisio barn am gronfa newydd i roi cymorth ychwanegol i bobl anabl sefyll etholiad

Heddiw [11 Tachwedd] mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar sefydlu cronfa newydd i roi cymorth ychwanegol i bobl anabl ymgeisio am swydd etholedig yn etholiadau'r Senedd yn 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022.