English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 3 o 187

Criccieth Knight School -2

Mwynhewch antur hanesyddol gyda Cadw y Pasg hwn

Mae Cadw wedi cyhoeddi ystod o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu sy’n cael eu cynnal ar nifer o’i safleoedd hanesyddol dros benwythnos gŵyl banc y Pasg eleni (8–10 Ebrill 2023).

Welsh Government

Data newydd yn dangos manteision gyrru ar gyflymder o 20mya wrth i Gymru baratoi i ostwng y terfyn cyflymder diofyn

Mae prif ganfyddiadau adroddiad newydd a luniwyd mewn ardaloedd sy’n treialu’r cyflymder 20mya diofyn newydd wedi dangos cyflymder gyrru arafach, lefelau uwch o gerdded a chyn lleied â phosibl o effaith ar amseroedd teithio, ymhlith eraill.

Welsh Government

£400,000 i helpu’r diwydiant pysgota yng Nghymru

Bydd pysgotwyr a pherchenogion cychod yng Nghymru’n gallu gwneud cais i gronfa gwerth £400,000 o 3 Ebrill i’w helpu i addasu i amodau cyfnewidiol y farchnad ar gyfer cynnyrch bwyd môr, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Cynhadledd Gogledd Cymru yn allweddol i gefnogi busnesau ar lwyfan byd-eang

Mae cefnogi busnesau Gogledd Cymru i anelu’n uwch yn allweddol i lwyddiant mewn marchnadoedd rhyngwladol, medd Gweinidog Gogledd Cymru Lesley Griffiths.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â chwmnïau yn Ffrainc sy’n buddsoddi yng Nghymru

Yn ystod ymweliad tri diwrnod â Ffrainc, bydd y Prif Weinidog yn ymweld â Pharis i gwrdd â chwmnïau ynni a diwydiannol sy’n buddsoddi yng Nghymru.

Wales stands with Ukraine WELSH

Aelwydydd sy'n cynnig llety i Wcreiniaid yn gweld cynnydd mewn taliadau 'diolch' wrth i Gymru barhau i ddangos ei bod yn Genedl Noddfa

Bron blwyddyn ers i'r cynllun Cartrefi i Wcráin agor, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw (dydd Iau 16 Mawrth) y bydd yn parhau i gefnogi pobl sy'n ffoi o'r rhyfel, ac i helpu'r rhai sydd eisoes yng Nghymru i symud i lety tymor hwy.

Welsh Government

‘Cyllideb nesa peth i ddim’ gan y Canghellor – Llywodraeth Cymru

Nid yw Cyllideb Wanwyn y Canghellor yn cyrraedd y nod o ran rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl yn ystod yr argyfwng costau byw, meddai’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans heddiw.

Welsh Government

Rhaid i’r Canghellor ddefnyddio’i bwerau i helpu pobl i oroesi’r argyfwng costau byw – y Gweinidog Cyllid

Cyn i’r Canghellor gyhoeddi Cyllideb y Gwanwyn yfory [ddydd Mercher 15 Mawrth], mae Gweinidog Cyllid Cymru wedi dweud bod rhaid i Lywodraeth y DU gadw’r Warant Pris Ynni o £2,500 a chymryd camau gweithredu pendant, sydd wedi’u targedu. Bydd hyn yn lliniaru’r heriau ariannol cynyddol y mae llawer o bobl a busnesau’n eu hwynebu wrth i’r argyfwng costau byw barhau.

Julie Morgan (1)

‘Rhaid inni wneud amser i gefnogi gofalwyr ifanc’

“Mae’n hanfodol bod gofalwyr di-dâl yn cael cefnogaeth i flaenoriaethu eu hiechyd a’u llesiant eu hunain ochr yn ochr â chyflawni eu cyfrifoldebau gofalu.”

Welsh Government

Cyngor i geidwaid gwartheg ar Ynys Môn i helpu i gadw nifer yr achosion o TB yn isel

 Bydd ceidwaid gwartheg ar Ynys Môn yn cael cyngor ychwanegol dros y diwrnodau nesaf i helpu i gadw nifer yr achosion o TB ar yr ynys yn isel.

illness 2 (002)-2

Hwb ariannol i gynnig gwasanaethau COVID hir i bobl â chyflyrau hirdymor.

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi heddiw y bydd pobl â chyflyrau hirdymor eraill yn cael mynediad at wasanaethau COVID hir Cymru.

Welsh Government

Prif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru yn dechrau ei rôl

Heddiw, mae Dr Richard Irvine yn dechrau ei rôl newydd yn Brif Swyddog Milfeddygol Cymru.