English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 3 o 129

2201 Rocio --3-2

Cyhoeddi enw’r Comisiynydd Plant Cymru nesaf

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Rocio Cifuentes fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru.

Welsh Government logo

£18 miliwn i gryfhau’r cymorth i blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae cyllid newydd i gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) wedi’i gyhoeddi gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Welsh Government logo

Gofyn i bobl ddiogelu Cymru wrth i fesurau lefel rhybudd 2 aros yn eu lle

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i bobl barhau i gymryd camau i ddiogelu ei gilydd a diogelu Cymru rhag y don o achosion Omicron.

Welsh Government logo

Mwy na £100m o gyllid newydd yn helpu i wneud ysgolion a cholegau yn ddiogel o ran Covid

Bydd ysgolion a cholegau yn derbyn £103 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru wrth i ddysgwyr ddychwelyd ar gyfer tymor mis Ionawr.

Welsh Government logo

Cynllun iechyd a lles anifeiliaid yn allweddol i ddyfodol Cymru - Gweinidog Materion Gwledig

Mae gwella safonau mewn ffordd sy'n diogelu masnach ac yn creu sector ffermio mwy cynaliadwy yn allweddol i Gynllun Gweithredu Iechyd a Lles Anifeiliaid newydd Llywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-3

Cydnabod cyflogeion GIG Cymru yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi llongyfarch gweithwyr GIG Cymru sydd wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Welsh Government logo

Cymru’n serennu ar y sgrin yn 2022

Yn ystod 2021, cafodd Cymru un o’r cyfnodau prysuraf erioed o ran gweithgarwch ffilm a theledu, gyda mwy na 24 o gynyrchiadau yn cael eu ffilmio ledled y wlad rhwng mis Mai a mis Hydref – sy’n golygu y bydd llawer o gyfleoedd i weld ein gwlad hyfryd ar y sgrin yn 2022 

Welsh Government logo

Pob oedolyn cymwys wedi cael cynnig brechlyn atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru wedi cadarnhau heddiw (31 Rhagfyr) eu bod wedi cynnig apwyntiad brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys.

Welsh Government logo

Neges Blwyddyn Newydd gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government logo

Gwiriwr cymhwysedd ar gyfer pecyn cefnogi busnesau Omicron gwerth £120m yn mynd yn fyw

Gall busnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeitho gan ymlediad cyflym y feirws Omicron gael gwybod faint y gallant ddisgwyl ei dderbyn mewn cymorth ariannol brys gan Lywodraeth Cymru erbyn hyn.

Welsh Government logo

Hwb gwerth £900k ar gyfer prosiectau band eang ym Mhowys

Bydd prosiect band eang lleol ym Mhowys yn derbyn cyllid gwerth dros £900k, i’w helpu i ddarparu band eang cyflym a dibynadwy ar gyfer y cymunedau y mae ei angen arnynt, diolch i Gronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru.

Disrupt the transmission gif Welsh-2

Cadw Cymru'n Ddiogel wrth i achosion Omicron gynyddu

Mae prif feddyg Cymru wedi annog pawb i gymryd camau i amddiffyn eu hunain rhag Covid-19 gan fod cyfraddau achosion yn codi i'w lefelau uchaf yn y pandemig.