English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1120 eitem, yn dangos tudalen 3 o 94

Welsh Government logo

Penodiadau i Banel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru

Heddiw, mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi tri phenodiad i Banel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru. 

Welsh Government logo

Hwb o £9m i Fetro Gogledd Cymru

Mae mwy na £9m ar gael i Drafnidiaeth Cymru i ddatblygu gwaith ar fetro Gogledd Cymru, yn ôl Ken Skates, Gweinidog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru heddiw [dydd Mercher, 24 Mawrth].

pic 1-2

Cynyddu cyfleoedd i gymunedau ethnig amrywiol ym maes ffilmiau a theledu

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru, drwy Cymru Greadigol, wedi cyhoeddi rhaglen beilot newydd gyda phartneriaid BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales, S4C a Channel 4 sy'n anelu at gynyddu cyfleoedd i gymunedau ethnig amrywiol ym maes ffilmiau a theledu.

Welsh Government logo

Mwy na £2.8 miliwn i gefnogi prosiectau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu mwy na £2.8 miliwn i sbarduno prosiectau pwysig yng Nghanolbarth a De-orllewin Cymru a fydd yn cefnogi’r rhanbarth i adfer o effeithiau economaidd y coronafeirws.

Welsh Government logo

Cymru'n gweithredu ar yr Economi Gylchol gyda chyllid, diwygiadau gerllaw ar blastig a moratoriwm ar ynni gwastraff ar raddfa fawr

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn datgan pecyn o fesurau i gyflawni'r ymrwymiadau a nodwyd ganddi yn ei strategaeth Mwy nag Ailgylchu yn gynharach y mis hwn. 

Welsh Government logo

Lansio ymgynghoriad ar Safle Rheoli Ffiniau Caergybi

Mae'r ymgynghoriad cynllunio yn agor heddiw ar leoliad y safle rheoli ffiniau ar gyfer porthladd Caergybi. Bwriedir lleoli’r safle ar Lain 9, Parc Cybi

Welsh Government logo

Gweinidogion yn galw am roi’r gorau i ddiystyru’r Llywodraethau Datganoledig

Mae gweinidogion o’r llywodraethau datganoledig wedi dod ynghyd i leisio’u pryderon bod Llywodraeth y DU yn diystyru’r Llywodraethau Datganoledig a’r strwythurau presennol wrth ddyrannu’r cyllid a ddaw yn lle cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd.  

Welsh Government logo

Hwb o £9.8 miliwn i fioamrywiaeth Cymru

Mi fydd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn dweud heddiw bod safleoedd naturiol gwarchodedig a chynefinoedd bywyd gwyllt hanfodol Cymru yn cael hwb o bron i £10 miliwn.

WG positive 40mm-2

£12m i fynd i'r afael â thyllau yn y ffyrdd ledled Cymru

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Julie James wedi cyhoeddi £12m ychwanegol o gyllid i awdurdodau lleol drwsio tyllau yn y ffordd a gwella ffyrdd, palmentydd a llwybrau teithio llesol ledled Cymru.

42196 ARW Logo Facebook 640x360 V2-2

Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ar gamau gweithredu i greu Cymru Wrth-hiliol falch

Y bore yma mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'Cymru Wrth-Hiliol – Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru'.

Mae'r Cynllun drafft, sydd wedi'i lansio ar gyfer ymgynghoriad deuddeg wythnos, yn defnyddio profiadau byw o hiliaeth ac mae wedi'i llunio gyda chymorth pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, ymchwilwyr, swyddogion polisi, cymunedau a rhanddeiliaid hil allweddol eraill.

Mae'r broses hon wedi creu cyfres o gamau gweithredu cyraeddadwy y gellir eu cyflawni i fynd i'r afael â hiliaeth ac anghydraddoldeb ar draws y Llywodraeth, yn amrywio o addysg i iechyd, tai i'r economi, a mwy. 

Nodir hefyd y camau y bydd Llywodraeth Cymru ei hun yn eu cymryd, ar lefel sefydliadol, i fynd i'r afael â hiliaeth systemig ac anghydraddoldeb o fewn ei strwythurau ei hun. Mae’r brys am y Cynllun yn amlwg ac wedi'i ddwysáu gan effaith pandemig COVID-19 a gwelededd ac ymateb digyffelyb y byd i ladd George Floyd yn yr Unol Daleithiau.

Welsh Government logo

£5m i roi hwb i anghenion tai yng Nghymru

Mae sicrhau bod tai fforddiadwy a thai cymdeithasol ar gael yng Nghymru wedi cael hwb, diolch i Gronfa Rhyddhau Tir Llywodraeth Cymru.

Credit: Huw Fairclough

Cyhoeddi cynlluniau datgarboneiddio uchelgeisiol GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi cynllun datgarboneiddio GIG Cymru heddiw [Dydd Mercher 24 Mawrth] i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.