English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 3 o 112

Welsh Government logo

Buddsoddi miliwn i wneud beicio'n fwy hygyrch i bawb

Mae cynllun peilot beiciau trydan sydd wedi derbyn mwy na £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru eisoes yn helpu trigolion lleol i gyfnewid eu car am feic mewn cymunedau ledled Cymru.  

Welsh Government logo

Diweddariad ar yr adolygiad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn lleoliadau addysg

Ym mis Mehefin 2021, gofynnodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i Estyn adolygu’r diwylliant a’r prosesau mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ac ysgolion uwchradd annibynnol i ddiogelu a chefnogi pobl ifanc.

Welsh Government logo

Angen ymyrraeth radical i achub canol trefi Cymru

"Mae angen ymyrraeth gydgysylltiedig arnom i wella canol trefi, ac ymdrech i fynd i'r afael â datblygu y tu allan i'r dref, os ydym am lwyddo i droi pethau o gwmpas".

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi cefnogaeth ychwanegol i iechyd meddwl ieuenctid

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Jeremy Miles wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i helpu mwy o bobl ifanc i gael cefnogaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles emosiynol drwy ddulliau gwaith ieuenctid.

Welsh Government logo

Gweledigaeth newydd i helpu i gynyddu tyfu bwyd arloesol yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd i cynhyrchu mwy o fwyd uwch-dechnoleg yng Nghymru sydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar y newid yn yr hinsawdd.

AVOW Wrexham1-2

£1.9m i fynd i’r afael â thlodi bwyd yng nghymunedau Cymru

Mae dros £1.9m o gyllid yn cael ei ddyfarnu i sefydliadau ledled Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd o fewn cymunedau lleol.

Julie Morgan (1)

Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi y bydd safleoedd gofal plant cofrestredig yng Nghymru yn elwa o gael rhyddhad ardrethi annomestig 100% am dair blynedd arall.

Lynne Neagle (P)

‘Rhaid gwneud mwy ynglŷn â chamddefnyddio sylweddau er bod llai yn marw oherwydd cyffuriau’ – y Gweinidog Iechyd Meddwl

‘Rhaid inni adeiladu ar ein gwaith cadarnhaol yn cefnogi’r rhai sy’n camddefnyddio sylweddau a dylai’r ffaith bod marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru wedi gostwng i’r lefelau isaf ers 2014 ein calonogi,’ dyna neges y Gweinidog Iechyd Meddwl Lynne Neagle.

Sue Tranka (1)

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn dechrau yn ei swydd

Heddiw, mae Sue Tranka yn dechrau yn ei swydd fel Prif Swyddog Nyrsio Cymru, gan ddod â bron i 30 o flynyddoedd o brofiad nyrsio gyda hi.

EU citizens hearts WEL-2

Cymorth i ddinasyddion yr UE hyd at ddiwedd 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd dinasyddion yr UE yng Nghymru yn parhau i allu cael cymorth cyfrinachol am ddim ar gyfer eu ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE hyd at 31 Rhagfyr 2021.

Money-4

Y gweinyddiaethau datganoledig yn galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi’r gostyngiad o £20 mewn Credyd Cynhwysol

Mae llythyr gan dair Llywodraeth ddatganoledig y DU wedi'i anfon at Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Waith a Phensiynau, Thérèse Coffey, yn mynegi "pryderon difrifol" am gynlluniau i beidio a rhoi cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol.

PO 200521 Miles 25-2

Dechrau newydd i dymor newydd gyda buddsoddiad i helpu i wella ansawdd yr aer mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion

  • Synwyryddion carbon deuocsid i fonitro ansawdd yr aer mewn ystafelloedd dosbarth a darlithfeydd
  • Peiriannau diheintio oson newydd er mwyn cyflymu’r broses lanhau os oes clystyrau o haint Covid-19 yn cael eu canfod
  • Cefnogaeth o £5.9m gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o’r mesurau i leihau lledaeniad Covid-19