English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1007 eitem, yn dangos tudalen 4 o 84

Julie James

Cyfraith newydd wedi’i phasio i roi rhagor o ddiogelwch i denantiaid yng Nghymru

Mae deddfwriaeth newydd wedi’i phasio yn y Senedd, a fydd yn rhoi rhagor o ddiogelwch, sefydlogrwydd a sicrwydd i denantiaid yn eu cartrefi. Bydd Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) hefyd yn egluro cyfrifoldebau landlordiaid a thenantiaid yn well, gan helpu i osgoi anghytundebau ac anawsterau.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Wrth siarad am Ystadegau’r Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates:

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn nodi cenhadaeth ar gyfer economi fwy llewyrchus, cyfartal a gwyrddach

Wrth i Gymru barhau i lywio heriau niferus coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru yn nodi sut y bydd yn gweithio i ailadeiladu economi Cymru fel ei bod yn fwy llewyrchus, cyfartal a gwyrddach nag erioed o'r blaen.

FM Presser Camera 1

Y cyfnod clo i barhau am dair wythnos arall wrth i ddisgyblion fynd yn ôl i’r ysgol

Heddiw, cadarnhaodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford y bydd y cyfyngiadau ‘aros gartref’ yn parhau yng Nghymru wrth i’r plant lleiaf ddechrau mynd yn ôl i’r ysgol ddydd Llun.

Welsh Government logo

Cymru i ddefnyddio’r tair wythnos nesaf i sicrhau bod ysgolion yn cael ailagor yn ddiogel

Mae’r cyfyngiadau ‘aros gartref’ i barhau mewn grym yng Nghymru am dair wythnos arall wrth i’r plant lleiaf ddechrau mynd yn ôl i’r ysgol ddydd Llun. Dyna fydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn ei gyhoeddi heddiw.

Welsh Government logo

Arian argyfwng gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sydd wedi’u taro gan y llifogydd

Bydd hyd at £2,500 o arian argyfwng gan Lywodraeth Cymru ar gael i fusnesau yng Nghymru gafodd eu taro gan y llifogydd diweddar.

stethoscope-2617701 1920-2

Cyhoeddi amseroedd aros ‘gwirioneddol’ ar gyfer gwasanaethau canser yng Nghymru'n

Heddiw (Dydd Iau 18 Chwefror) mae ffigurau mwy cywir ar amseroedd aros sy'n dangos yr amser gwirioneddol a gymerir o’r adeg yr amheuir bod ar bobl ganser nes iddynt gael triniaeth. 

Democratic renewal campaign Welsh pic.png

Yn galw ar bob etholwr newydd: Nawr yw'r amser perffaith i ddefnyddio'ch llais i greu’r Gymru rydych chi ei heisiau

Mae ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru, a lansiwyd ddydd Llun 15 Chwefror, yn annog grwpiau newydd o bobl sy'n byw yng Nghymru i leisio eu barn yn yr etholiadau sydd i ddod.

Welsh Government logo

Terfyn cyflymder 20mya i ddod yn realiti ar ffyrdd Cymru o'r haf hwn

Mae cynlluniau ar gyfer terfyn cyflymder diofyn o 20 milltir yr awr ar ffyrdd Cymru wedi symud gam yn nes wrth i wyth ardal beilot i dreialu'r newid gael eu cadarnhau.

Welsh Government logo

£1.3m i helpu’r Urdd “ddod ato’i hun ac ailadeiladu”

Heddiw, (dydd Mercher, 17 Chwefror) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn rhoi £1.3m i helpu’r Urdd i ailadeiladu a dod ato’i hun ar ôl pandemig y Coronafeirws.

Welsh Government logo

Y Meini Prawf ar gyfer Taliad Cymorth Hunanynysu yn cael eu hymestyn

Bellach bydd mwy o bobl yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Nanny Biscuit - need someone to talk to cut version-2

Gweinidog yn diolch i’n cymunedau caredig ar Ddiwrnod Gweithredoedd Caredig Digymell

A hithau’n Ddiwrnod Gweithredoedd Caredig Digymell, anfonodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, neges o ddiolch at y miloedd o wirfoddolwyr a’r cynorthwywyr cymunedol yng Nghymru, sydd wedi dangos caredigrwydd wrth bobl sydd mewn angen yn ystod pandemig Covid-19.