English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 4 o 66

Welsh Government logo

Y Senedd yn pasio bil i chwyldroi democratiaeth a llywodraeth leol

Mae'r Senedd wedi pasio bil i ddiwygio etholiadau, democratiaeth, perfformiad a llywodraethu ym maes llywodraeth leol.

International-Mens-Day-Composite On-Black-300x144-2

Gwell iechyd meddwl i ddynion a bechgyn ar frig yr agenda ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Dynion yn cael ei ddathlu mewn 60 o wledydd ledled y byd ar 19 Tachwedd bob blwyddyn a’i nod yw tynnu sylw at y faterion eang sy’n berthnasol i ddynion mewn ffordd sy’n gynhwysol o ran rhywedd.

Bob blwyddyn, mae mwy a mwy o fenywod, dynion a sefydliadau ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig yn cydnabod y diwrnod. Gwell iechyd i ddynion a bechgyn yw’r thema yn y Deyrnas Unedig eleni.

pexels-cdc-3992933-2

Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fydd yr ardal gyfan gyntaf i gael profion torfol yng Nghymru

Bydd pawb sy'n byw neu'n gweithio ym Merthyr Tudful yn cael cynnig profion COVID-19, ni waeth a oes ganddynt symptomau ai peidio – yn y cynllun profi torfol cyntaf ar gyfer ardal gyfan yng Nghymru.

pexels-gustavo-fring-4254165-2

Cymru yn barod i ailgychwyn rhaglenni ariannu ar ôl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trefniadau ariannu newydd yn lle'r rhai a weinyddwyd yn flaenorol gan yr UE, a fydd yn grymuso'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn lleol i gefnogi buddsoddiad yn nes at y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

welsh flag-3

Y Prif Weinidog yn amlinellu cynlluniau i gynnal etholiadau ‘diogel o ran Covid’ ar gyfer y Senedd

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi amlinellu cynlluniau i sicrhau y gall pobl Cymru bleidleisio'n ddiogel yn etholiadau'r Senedd yn 2021, a bod yr etholiadau’n cael eu cynnal yn ôl y bwriad ar 6 Mai 2021.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cynllunio gostyngiad mawr mewn allyriadau o drafnidiaeth wrth gyhoeddi cynllun newydd 20 mlynedd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Drafnidiaeth ddrafft newydd heddiw yn addo gostyngiad mawr mewn allyriadau carbon o’r rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru. 

Welsh Government logo

Cynllun taliad hunanynysu £500 ar agor yn awr

Gall pobl ar incwm isel sydd wedi cael coronafeirws neu sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru wneud cais yn awr am daliad o £500.

Welsh Government logo

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru yn 2020

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186. Mae recriwtio 200 o ddarpar feddygon teulu newydd yn gynnydd aruthrol ar y targed gwreiddiol o 136 ond hefyd yn gynnydd ar y dyraniad uwch a gytunwyd y llynedd, sef 160 o lefydd hyfforddiant.

Welsh Government logo

Cenhedloedd datganoledig yn galw am ymdrech ar y cyd i gyrraedd y rhai mewn angenLlythyr yn annog strategaeth fudd-daliadau ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.

Mae’r gweinyddiaethau datganoledig wedi uno er mwyn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod yr unigolion hynny sydd â hawl i gael cymorth ariannol yn ei dderbyn.

Welsh Government logo

Unwaith eto, ansawdd dŵr ymdrochi Cymru’n wych – 100% am y drydedd flwyddyn o’r bron

Unwaith eto, mae 100% o holl draethau Cymru’n cydymffurfio â’r safonau ansawdd uchel ar gyfer dŵr ymdrochi.

Welsh Government logo

Y nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru yn 2020

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186. 

Welsh Government logo

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru eleni

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186.