English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 4 o 171

Welsh Government

"Dyma'r amser i fuddsoddi mewn pobl a gwasanaethau cyhoeddus" - Llywodraeth Cymru

Wrth siarad cyn Datganiad Hydref y Canghellor yfory [dydd Iau 17 Tachwedd], mae Gweinidog Cyllid Cymru wedi dweud bod yn rhaid i'r Canghellor droi ei gefn ar gylch arall o fesurau cyni niweidiol.

Money-4

Cyhoeddi hwb ariannol i ffilm Gymraeg yn nathliad 40 mlynedd ers sefydlu S4C

Heno, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £180,000 ar gael i gefnogi datblygiad ffilmiau yn y Gymraeg ac i ddarparu cefnogaeth ariannol i ddatblygu doniau a syniadau.

WG LB logo

Addo pecyn cymorth i denantiaid wrth i Weinidog osod cap rhent cymdeithasol newydd i Gymru

Heddiw (ddydd Mercher, 16 Tachwedd), mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cadarnhau'r cap ar gyfer rhenti cymdeithasol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ynghyd â phecyn cymorth i denantiaid.

Welsh Government

Diweddariad ar Bont Menai 16/11/2022.

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru.

09.11.22 mh Darling Buds Nursery Ministers Visit 34-2

Ehangu’r Cynnig Gofal Plant wrth i wasanaeth digidol newydd gael ei lansio

Mae gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd wedi’i lansio, a fydd yn symleiddio'r Cynnig Gofal Plant i rieni a darparwyr gofal plant.

MicrosoftTeams-image-10

Dyma Gymru - mynd â Chymru i'r byd yn ystod Cwpan y Byd FIFA

  • Cyhoeddi  'Lleisiau'  - llysgenhadon i Gymru yn Qatar
  • Lansio ymgyrch farchnata newydd fyd-eang
Welsh Government

Ymgynghoriad wedi’i lansio i orfodi Teledu Cylch Cyfyng mewn lladd-dai

Heddiw [dydd Llun, 14 Tachwedd], mae ymgynghoriad yn dechrau ar gynigion i’w gwneud yn orfodol i osod teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai yng Nghymru.

Sami Gibson-2

Cynllun Llywodraeth Cymru yn helpu 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd i ddechrau eu busnes eu hunain

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod mwy na 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd sy’n eu hatal rhag cymryd rhan yn y farchnad lafur wedi cael cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain diolch i gynllun grant Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Galw am fwy o gyllid ar gyfer cyflogau’r GIG

Llythyr ar y cyd at Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael ei hannog i gynyddu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer cyflogau’r Gwasanaeth Iechyd.

Welsh Government

Mwy o hyblygrwydd wrth ddefnyddio premiwm y dreth gyngor a meini prawf gosod

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y bydd rhagor o gategorïau eiddo yn cael eu heithrio rhag talu premiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi, gan reoli effaith rheolau treth lleol newydd i wahaniaethu rhwng ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Welsh Government

Adeiladu Cymru wyrddach: Gwaith yn dechrau ar adeiladu datblygiad cyflogaeth carbon isel arloesol gwerth £12 miliwn yn Sir Gaerfyrddin

Mae gwaith wedi dechrau ar adeiladu safle cyflogaeth gynaliadwy gwerth £12 miliwn ar Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin, a fydd yn darparu mannau masnachol arloesol a modern er mwyn i fusnesau dyfu yn yr ardal leol, mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Welsh Government

Dros £7m i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd dros £7m yn cael ei fuddsoddi mewn 11 o brosiectau addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru.