English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 4 o 129

group in library

£21m ar gyfer dyfodol y sector gwirfoddol yng Nghymru

Fe gaiff £7m y flwyddyn ei roi i gefnogi’r sector gwirfoddol yng Nghymru dros dymor presennol Llywodraeth Cymru, ymrwymiad o dros £21m dros y tair blynedd nesaf.

Welsh Government logo

Neges Nadolig gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Nadolig mae Mark Drakeford yn dweud:

shutterstock editorial 12641777ai

Y Prentis

Fel rhan o raglen prentisiaethau, mae Chloe Koffler, 24 mlwydd oed o Brestatyn, wedi cael profiad o weithio ar yr 21ain gyfres o I’m a Celebrity Get me Out of Here ar ITV – rhywbeth sydd wedi ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y byd ffilm a theledu.

WG positive 40mm-3

Gofalwch am eich iechyd meddwl dros yr Ŵyl eleni – medd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae COVID-19 yn parhau i gael effaith ar ein bywydau bob dydd ac mae ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron, unwaith eto, yn ein hatgoffa nad yw’r pandemig ar ben eto. Hoffwn i bobl wybod fod cymorth ar gael iddynt 24/7.

Health Minister booster-2

Byddin brechu Cymru yn tyfu wrth i’r lluoedd arfog, meddygon teulu a fferyllfeydd ymrwymo i gefnogi

Mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi diolch i'r miloedd o staff a gwirfoddolwyr ychwanegol y GIG sy'n llwyddo yn rhaglen atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru.

Money-5

Mentrau Cymdeithasol Cymru yn derbyn hwb ariannol o £574,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £574,000 o gyllid ar gael i gefnogi pedwar prosiect newydd a fydd yn helpu'r sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru i sicrhau adferiad economaidd tecach a gwyrddach, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government logo

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 23 Rhagfyr).

Hanes Yn y Tir

Llyfr i bob ysgol i helpu athrawon a disgyblion i ddarganfod natur amrywiol a chymhleth hanes Cymru

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael copi o'r llyfr Hanes yn y Tir er mwyn rhoi goleuni pellach ar hanes Cymru i ddisgyblion.

Money-5

£120 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan Omicron

Bydd busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Ambulance 1-2

Buddsoddi dros £34m mewn gwasanaethau ambiwlans dros fisoedd y gaeaf

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi dros £34m o arian ychwanegol i gefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod misoedd y gaeaf i ddod.

Welsh Government logo

Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru.

Prince Philip Hospital-2

Adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty'r Tywysog Philip i ddelio â rhestrau aros am lawdriniaethau

Mae gwaith wedi dechrau i adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli mewn ymgais i fynd i’r afael â rhestrau aros am lawdriniaethau a lleddfu’r pwysau ar draws y rhanbarth.