English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1120 eitem, yn dangos tudalen 4 o 94

Welsh Government logo

Cod Ymarfer Statudol ar gyflenwi gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru gam yn nes

Heddiw (24 Mawrth), bydd Cod Ymarfer Statudol ar gyflenwi gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru yn cael ei osod gerbron y Senedd.

Welsh Government logo

Buddsoddiad ychwanegol i gefnogi cyn-filwyr yng Nghymru

Roedd rhagor o gyllid ar gyfer gwasanaeth iechyd meddwl arbenigol Cymru yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gyn-filwyr. Fel rhan o becyn cymorth newydd Llywodraeth Cymru o fwy na £500,000 i gyn-filwyr, cafwyd cyllid ychwanegol ar gyfer Swyddogion Cyswllt y Lluoedd Arfog ac ar gyfer canllaw ymaddasu newydd i gefnogi’r rheini sy'n gadael y Lluoedd Arfog.

Welsh Government logo

Buddsoddiad o £10m i hybu safle Porth y Gogledd

Mae Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw y bydd £10m yn cael ei fuddsoddi yn safle Porth y Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy i ddatgloi potensial datblygu tir masnachol a fydd yn hwb i gyflogaeth yn y rhanbarth.

Welsh Government logo

Cymru'n pleidleisio i ddiogelu ei hanifeiliaid anwes wrth i gyfraith newydd gael ei phasio yn y Senedd

Mae pleidlais newydd ei phasio yn y Senedd yn cyflwyno rheoliadau newydd ar gyfer gwerthu anifeiliaid anwes. Bydd y rheoliadau hefyd yn gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach gan drydydd parti.

Welsh Government logo

Strategaeth newydd i gefnogi Cymru i ddefnyddio digidol yn llawn

Mae sicrhau bod pobl yn hyderus ac yn llawn cymhelliant i wneud y defnydd gorau o dechnolegau digidol, yn gallu cael gafael ar wasanaethau allweddol mewn ffyrdd newydd a bod ganddynt y cysylltedd sydd ei angen arnynt wrth wraidd Strategaeth Ddigidol newydd Llywodraeth Cymru i Gymru sydd wedi cael ei chyhoeddi heddiw.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Ken Skates ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates:

Welsh Government logo

Canolfan Ragoriaeth y Rheilffyrdd ar ei ffordd i hen safle glo brig: Llywodraeth Cymru’n cadarnhau buddsoddiad cyfalaf o £50 miliwn

Mae’r cynlluniau ar gyfer adeiladu canolfan profi trenau ar hen safle glo brig ym mlaenau cymoedd Dulais a Thawe wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw, gyda chyhoeddi bod Llywodraeth Cymru’n neilltuo £50 miliwn i ddatblygu’r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer y Rheilffyrdd (GCRE).

Welsh Government logo

Canol trefi ledled Cymru i dderbyn dros £24m

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth ychwanegol gwerth £24m i adfywio canol trefi Cymru.

Welsh Government logo

Digwyddiad Coffa Cenedlaethol y Coronafeirws

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cymryd rhan yn Nigwyddiad Coffa Cenedlaethol y Coronafeirws a gynhelir am 5:15pm ar 23 Mawrth.

Parent carer and son-4

‘Mae gofalu yn fater i bawb’

‘Mae gofalu yn fater i bawb’ – dyna’r neges wrth i Gymru adnewyddu ei hymrwymiad i ofalwyr di-dâl heddiw [Dydd Mawrth 23 Mawrth] drwy gyhoeddi strategaeth a blaenoriaethau cenedlaethol, flwyddyn wedi’r cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud yng Nghymru.

arts-7

Cronfa Adferiad Ddiwylliannol wedi'i hymestyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hyd at £30m i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig sy’n parhau.

Welsh Government logo

Ymestyn y rhaglen profi cymunedol i reoli brigiadau o achosion

Bydd y rhaglen profi cymunedol yn cael ei hymestyn hyd ddiwedd mis Medi i helpu i reoli brigiadau o achosion a thargedu ardaloedd sy’n gweld cynnydd cyflym mewn achosion, dyna gyhoeddiad y Gweinidog Iechyd heddiw (dydd Llun 22 Mawrth).