English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 4 o 187

photo from llanwern for ITE PN-2

Lansio cymhelliant i ddenu gweithlu addysgu mwy amrywiol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cymhelliant swyddogol i ddenu mwy o bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i addysgu.

Welsh Government

Caniatâd yn cael ei roi ar gyfer fferm wynt arnofiol gyntaf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd ar gyfer y fferm wynt arnofiol gyntaf yn nyfroedd Cymru, 40km oddi wrth arfordir Sir Benfro.

Minister Rebecca Evans with Sophie Buckley, Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS)

Gweinidog yn annog trigolion Sir Benfro i ddefnyddio’r cymorth sydd ar gael i gadw'n gynnes a chadw'n iach

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid â chanolfan clyd yr Hen Gapel yn Ninbych-y-pysgod ddoe i glywed mwy am sut mae llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol yn cydweithio i gefnogi trigolion sy'n cael trafferth gyda chostau byw.

Perthcelyn-2

£60 miliwn i wneud ysgolion a cholegau ledled Cymru yn fwy cynaliadwy

Bydd ysgolion a cholegau ledled Cymru yn elwa ar gyllid o £60 miliwn i sicrhau bod adeiladau’n fwy effeithlon o ran ynni. Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid o £50 miliwn i ysgolion a £10 miliwn i golegau addysg bellach.

Welsh Government

Gwobrau Dewi Sant – degawd o ddathlu arwyr bob dydd Cymru

Mae dau ffrind wnaeth osgoi damwain car ddifrifol trwy feddwl yn gyflym a perchennog gwasanaeth gwallt gosod i gleifion sy'n colli eu gwallt, ymhlith y rhai sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Dewi Sant eleni.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Mwy na 90% o bobl ifanc sy’n gadael gofal yn cofrestru i’r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol

Mae mwy na 90% o bobl ifanc sy’n gadael gofal ac sy’n gymwys wedi cofrestru i’r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol yn ystod y chwe mis cyntaf ers ei lansio.

Welsh Government

Ymestyn prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau Ebrill a Mai

Heddiw (Mawrth 9), cadarnhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, y bydd prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm is dros y Pasg a'r Sulgwyn.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r cynigion i foderneiddio gwasanaethau tacsi yng Nghymru

Mae’r cynlluniau i foderneiddio gwasanaethau tacsi yng Nghymru wedi’u nodi mewn papur gwyn ar y Bil Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat (Cymru) a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau, 9 Mawrth).

MECON at ASC Blackwood March 2023 2

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi buddsoddiad sylweddol i gefnogi allforion Cymru.

Wrth annerch cynhadledd flynyddol "Archwilio Allforio Cymru", bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn cyhoeddi raglen cymorth allforio lawn Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023/24 a buddsoddiad o £4 miliwn i'w darparu.

Welsh Government

Esemptiad rhag talu'r dreth gyngor yn ‘fudd sylweddol’ i bobl sy’n gadael gofal, gyda rhagor o bobl ar fin cael eu helpu

Mae 830 o bobl sy’n gadael gofal ar fin cael budd o’r esemptiad rhag talu’r dreth gyngor sydd â’r nod o hwyluso’r broses drosglwyddo ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Welsh Government

Rhaglen brechiadau atgyfnerthu Covid y gwanwyn i bobl dros 75 oed a'r rheini sydd fwyaf agored i niwed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn dechrau ar 1 Ebrill i'r rheini sydd fwyaf agored i niwed, gan gynnwys pobl dros 75 oed.