English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 4 o 112

WG42435 Addo Adverts Bi-2

'Diolch' – Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn diolch i'r diwydiant twristiaeth, staff ac ymwelwyr cyn penwythnos gŵyl y banc

Gyda gŵyl banc olaf yr haf a diwedd gwyliau’r ysgol yn nesáu, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi diolch i bawb am eu hymdrechion i gadw Cymru'n ddiogel dros yr haf.

pounds-2

Hwb ariannol o £2.5m i helpu busnesau yn yr economi pob dydd leol

Mae Llywodraeth Cymru’n neilltuo £2.5 miliwn arall ar gyfer prosiectau sy’n helpu’r economi pob dydd, i wella gwasanaethau ac i ddod â swyddi gwell yn nes adre.  Bydd y cyllid newydd yn cefnogi prosiectau arloesol i helpu i wella’r prosesau recriwtio ar gyfer gofal cymdeithasol ac i roi hwb i wariant lleol GIG Cymru.

Welsh Government logo

Dim newid i reolau Covid yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan

Bydd busnesau sy’n dioddef effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan 25 Mawrth 2022, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

FM visit for PPE donation to Namibia

Anfon £7.2m o gyfarpar diogelu personol o Gymru i Namibia

Mae Cymru yn darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i Namibia i atgyfnerthu’r frwydr fyd-eang yn erbyn COVID-19.

PO 200521 Miles 25-2

"Cymerwch y camau sydd eu hangen i gadw dysgwyr yn ddiogel ac yn dysgu"

Gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion yn ailagor yn dilyn gwyliau'r haf, gofynnir i rieni, gwarcheidwaid a dysgwyr yng Nghymru gymryd rhai camau i helpu i gadw risg Covid i lawr a dysgwyr yn dysgu.

Barmouth-2

Cyfle i ddweud eich dweud am drethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau

Mae pobl yn cael eu hannog i fynegi barn am newidiadau posibl i drethi lleol y gallai awdurdodau lleol eu defnyddio i ddelio ag effaith niferoedd mawr o ail gartrefi a llety gwyliau masnachol mewn rhannau o Gymru.

PO 200521 Miles 25-2

Bydd cymorth yn helpu athrawon newydd gymhwyso i gael rolau newydd

Diolch i £1.7m yn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, bydd athrawon newydd yng Nghymru yr amharwyd ar eu hyfforddiant oherwydd y pandemig yn cael cyfnod o gyflogaeth i'w helpu i gael rolau newydd.

Eluned Morgan (P)#6

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod.

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

IMG-20210824-WA0000

Haf o Hwyl yn parhau ledled Cymru

Mae plant a phobl ifanc yn cael cymorth i ddod atynt eu hunain ar ôl y pandemig drwy gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau chwaraeon, diwylliannol a gweithgareddau chwarae dros yr haf.

PCSOs-2

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a chefnogi cymunedau

Welsh Government logo

Cyfleusterau newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn hanfodol ar gyfer cynnal ymchwil o’r radd flaenaf

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, newydd ymweld â Phrifysgol Aberystwyth i weld y cyfleusterau newydd sbon a fydd yn allweddol i hyrwyddo a diogelu iechyd anifeiliaid a phobl.