English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1007 eitem, yn dangos tudalen 5 o 84

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog Mark Drakeford yn galw cynhadledd diogelwch pyllau glo gyntaf yn dilyn ffrwydrad pwll glo Sgiwen

Trefnodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynhadleddd diogelwch pyllau glo heddiw i fynd i'r afael â diogelwch ac effeithiau amgylcheddol pyllau glo segur Cymru, ar ôl i siafft ffrwydro yn Sgiwen ac achosi llifogydd trychinebus fis diwethaf.

Welsh Government logo

£15 miliwn ar gyfer technoleg addysg mewn ysgolion y flwyddyn nesaf

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15 miliwn ychwanegol mewn technoleg addysgol i ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Welsh Government logo

Cyllid gwerth £21.5 miliwn ar gyfer atgyweirio difrod llifogydd i bontydd a llwybrau bordiau

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dros £21.5 miliwn i helpu cynghorau ledled y wlad i atgyweirio difrod llifogydd i ffyrdd, pontydd a llwybrau bordiau.

Welsh Government logo

Safleoedd Amlwch i ddod yn rhan o Ardal Fenter Ynys Môn

Bydd dau safle yn Amlwch yn ymuno ag Ardal Fenter Ynys Môn gan helpu i ysgogi'r economi a chefnogi swyddi yng ngogledd yr ynys, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru, Ken Skates, heddiw.

Consultation-7

Cyllid ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru yn y dyfodol: Cyfle i ddweud eich dweud

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, fod ymgynghoriad chwech wythnos i gael ei lansio i natur a chylch gwaith Rhaglen Gyllid Cydraddoldeb a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Welsh Government logo

Gweinidog yn falch o weld cwmni Canolbarth Cymru yn tyfu

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch y cwmni electroneg o'r Drenewydd Control Techniques ar ôl iddo symud yr holl gynhyrchiant o Tsieina i'w brif safle gweithgynhyrchu yng Nghymru a chreu 44 o swyddi newydd.

Ambulance 1-2

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £10m mewn 84 o ambiwlansys newydd

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael 84 o gerbydau gweithredol newydd, diolch i fuddsoddiad o £10.9M gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Datganiad Ysgrifenedig: Ffioedd gwasanaeth a godir gan rai cymdeithasau tai a sefydliadau trydydd sector ar denantiaethau byrddaliadol sicr

Byddwch am fod yn ymwybodol bod Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig:

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn gofyn - ble yr hoffech weithio yn y dyfodol?

Os allech chi weithio ar ddesg mewn hyb gyda phobl eraill yn nes at eich cartref ble hoffech chi fod?

Jeremy Miles CG portrait

Adfocadau i Lywodraeth Cymru: Penodi Panel Cwnsleriaid

Heddiw, mae Jeremy Miles AS, Cwnsler Cyffredinol Cymru a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, wedi cyhoeddi bod y Panel Cwnsleriaid a benodwyd i ddarparu adfocatiaeth gyfreithiol a gwaith cynghori arbenigol i Lywodraeth Cymru yn cael ei adnewyddu.

Welsh Government logo

Prosiectau arloesol sy'n helpu pobl i addasu eu bywydau oherwydd y coronafeirws

Mae cyfres newydd o apiau yn helpu oedolion ac unigolion bregus sydd ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau i addasu eu bywydau i ymateb i’r heriau sy'n gysylltiedig â’r coronafeirws.

Welsh Government logo

Gwaith adeiladu i ddechrau ar Bont Dyfi newydd

 Heddiw (dydd Gwener, 12 Chwefror), dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, y bydd y gwaith o adeiladu Pont Dyfi newydd gwerth £46m ger Machynlleth yn dechrau ym mis Mawrth.