English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 5 o 129

Welsh Government logo

“Angen gwarchod eich adar nawr, rhag eu colli i ffliw adar" – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

 

Mae angen i geidwaid dofednod gymryd camau nawr i sicrhau bod ganddynt fesurau bioddiogelwch ar waith i warchod eu hadar, neu fod mewn perygl o golli eu heidiau i ffliw adar, meddai Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, heddiw.

welsh flag-3

Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25m

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £5.25m ar gael i gynorthwyo sefydliadau celfyddydol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sinemâu annibynnol Cymru drwy fisoedd y gaeaf, mewn cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Welsh Government logo

Cynnydd o 9.4% mewn cyllid llywodraeth leol

Bydd gwasanaethau cynghorau ledled Cymru yn cael hwb gyda chynnydd ariannol y flwyddyn nesaf.

Ty Enfy 1 (2)-2

Staff Gofal Cymdeithasol i ennill y Cyflog Byw Gwirioneddol

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi bod staff Gofal Cymdeithasol yn mynd i dderbyn y Cyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymru fel rhan o becyn i gefnogi'r sector.

Welsh Government logo

Chwarae digwyddiadau chwaraeon y tu ôl i ddrysau caeedig wrth i achosion omicron godi

Bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig o Ddydd San Steffan ymlaen yng Nghymru i helpu i reoli lledaeniad yr amrywiolyn omicron newydd.

Budget 22-23 C

Cyllideb i greu Cymru gryfach, decach a gwyrddach

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Rebecca Evans wedi cyhoeddi cyllideb ar gyfer y tair blynedd nesaf i “gefnogi Cymru heddiw ac i lunio Cymru yfory”

Welsh Government logo

Cofrestrwch i ddweud eich dweud ar gynllun ffermio Cymru yn y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru’n annog ffermwyr i gofrestru er mwyn cael dweud eu dweud yng ngham nesaf y broses o gynllunio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

WG positive 40mm-3

Dylai dinasyddion yr UE gael cynnig prawf o’u statws ar bapur

Mae llywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gynnig dogfen bapur i ddinasyddion yr UE i brofi eu statws sefydlog neu gyn-sefydlog.

Welsh Government logo

Buddsoddiad gwyrdd i fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd a natur

Bydd buddsoddi i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur wrth wraidd cyllideb Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach heddiw.

Welsh Government logo

Cyngor newydd i gadw Cymru'n ddiogel dros y Nadolig

Heddiw, bydd y Prif Weinidog yn nodi cynllun dau gam i ymateb i'r amrywiolyn delta presennol a'r amrywiolyn Omicron newydd, sy'n symud yn gyflym, ac y disgwylir iddo fod yn brif ffurf y feirws yn y DU erbyn diwedd y mis.

pharmacy2-2

Darparu ystod ehangach o wasanaethau mewn fferyllfeydd yng Nghymru

O fis Ebrill 2022, bydd holl fferyllfeydd cymunedol Cymru yn gallu cynnig ystod ehangach o wasanaethau o ganlyniad i ddiwygiadau sylweddol sydd wedi eu cytuno gan y Gweinidog Iechyd.

Welsh Government logo

£24m i sicrhau nad oes yr un dysgwr yn cael ei adael ar ôl

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod dros £24m o gyllid ychwanegol ar gael i gefnogi dysgwyr sydd wedi teimlo’r effaith fwyaf yn sgil pandemig Covid-19.