English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1114 eitem, yn dangos tudalen 5 o 93

Welsh Government logo

£500 i helpu rhieni mewn profedigaeth yng Nghymru

Mae Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi y bydd teuluoedd yng Nghymru sydd wedi cofrestru marwolaeth plentyn dan 18 oed yn gallu derbyn cyfraniad o £500 tuag at gost yr angladd, o 1 Ebrill ymlaen.

Welsh Government logo

Buddsoddiad o £75m i gael mwy o bobl i gerdded a beicio

Bydd cynlluniau teithio llesol a gyhoeddwyd heddiw yn derbyn hwb ariannol o fwy na £53m eleni fel rhan o ymdrechion pellach i annog teithio iach - gyda mwy nag £20m i ddilyn.

768-the-cyfarthfa-plan-webpage-example-banner-header-image-3

'Parc Cyfarthfa Fwyaf' yn symud gam yn nes

Mae’r gwaith o drawsnewid Castell eiconig Cyfarthfa sydd wedi'i leoli mewn parc cyhoeddus trawiadol 100 hectar ym Merthyr Tudful yn amgueddfa o ansawdd rhyngwladol wedi symud gam yn nes diolch i hwb ariannol ychwanegol gwerth £1.2m gan Lywodraeth Cymru.

FM Presser Camera 2

Llywodraeth Cymru’n diweddaru Cynllun Rheoli’r Coronafeirws

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru Cynllun Rheoli’r Coronafeirws, gan nodi sut a phryd y bydd mwy o bobl a busnesau'n gallu ailddechrau eu gweithgareddau yn y ffordd fwyaf diogel sy’n bosibl.

Welsh Government logo

Penodi Aelodau Newydd i Fwrdd Hybu Cig Cymru

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, fod dau gyfarwyddwr newydd wedi eu penodi i Fwrdd Hybu Cig Cymru (HCC), y corff ardoll statudol sy'n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu'r sectorau cig oen, cig eidion a phorc.

Welsh Government logo

Ffliw’r Adar: Gobeithio codi’r mesur ar gadw dofednod dan do ar 31 Mawrth

Y bwriad yw codi’r mesur gorfodol ar gyfer cadw dofednod ac adar caeth dan do ddiwedd y mis. Dyna gyhoeddodd Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a’r Alban heddiw.

stethoscope

Bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer canolfan ganser newydd yn y De-ddwyrain

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething a’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi rhoi caniatâd i ddatblygu Canolfan Ganser Felindre newydd ar gyfer y De-ddwyrain.

Welsh Government logo

Bydd y buddsoddiad mwyaf erioed mewn cynlluniau rheoli perygl llifogydd yn parhau i ddiogelu cymunedau ledled Cymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi'r symiau uchaf erioed mewn cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ledled Cymru ar gyfer 2021/22, gan barhau i leihau'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i gymunedau, wrth i effaith yr argyfwng hinsawdd parhaus barhau i ddod i’r amlwg.

Welsh Government logo

‘System Drafnidiaeth sy’n Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol – Llywodraeth Cymru yn pennu targedau uchelgeisiol yn ei gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth

Mae adduned uchelgeisiol i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio wrth wraidd Strategaeth Drafnidiaeth newydd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ddydd Gwener.

Professor Charlotte Williams-2

Y Gweinidog yn croesawu’r adroddiad addysg ar gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi derbyn holl argymhellion adroddiad ar Gymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd i ysgolion.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru i benodi Cydgysylltydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt ar gyfer Cymru gyfan

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

VG press conference-2

Taliad bonws i staff y Gwasanaeth Iechyd a gofal cymdeithasol

Heddiw (dydd Mercher 17 Mawrth), mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu taliad bonws i staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a staff gofal cymdeithasol i gydnabod eu cyfraniad eithriadol yn ystod pandemig COVID-19.