English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 5 o 171

Welsh Government

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Ystadegau Newydd yn dangos bod Cymru’n dal yn wlad ailgylchu

Mae ystadegau newydd sydd wedi’u cyhoeddi heddiw yn dangos bod cyfraddau ailgylchu yng Nghymru wedi cynyddu’n aruthrol dros y ddau ddegawd diwethaf, a’n bod unwaith eto’n rhagori ar y targed statudol.

FE Funding-2

Cymorth Costau Byw i Fyfyrwyr Addysg Bellach

Wrth i ddysgwyr addysg bellach ddychwelyd ar gyfer tymor arall, mae cymorth i gefnogi eu hastudiaethau ar gael i fyfyrwyr addysg bellach yng Nghymru wrth i’r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar bobl.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ar Bont Menai 09/11/2022.

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru ac mae ar gael.

Welsh Government

Targed o fewn cyrraedd Cymru wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda

Mae rhaglen tyfu coed sy'n ceisio mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn dathlu carreg filltir bwysig wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda fel rhan o gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 © Crown copyright (2022) Cymru Wales-2

Dweud eich dweud am sut i gryfhau cymunedau Cymraeg

Mae grŵp o arbenigwyr eisiau clywed eich barn ar sut i warchod dyfodol ein cymunedau Cymraeg.

Welsh Government

COP27: ‘Does dim amser i orffwys’, meddai’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi dweud wrth arweinwyr y byd “does dim amser i orffwys” ar drothwy 27ain Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd, yn yr Aifft.

Welsh Government

Ymchwil newydd yn dangos y gallai terfyn cyflymder 20mya arbed £100m i Gymru yn y flwyddyn gyntaf

Gallai terfyn cyflymder diofyn newydd o 20mya mewn cymunedau ledled Cymru arbed £100m trwy leihau marwolaethau ac anafiadau, yn ôl ymchwil newydd.

Welsh Government

COP27: Bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn dweud wrth arweinwyr y byd “does amser i orffwys”, wrth i Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd ddechrau yn yr Aifft.

Flwyddyn ar ôl COP26 yn Glasgow a blwyddyn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chynllun Sero Net, mae Cymru bellach wedi cyflwyno amrywiaeth o bolisïau ar yr hinsawdd, fel y cynllun ar gyfer datblygwr ynni adnewyddadwy gwladol fydd yn sicrhau cyflenwadau ynni yn y tymor hir ac yn ailfuddsoddi elw er lles pobl Cymru.

Taliesin Bryant Ysgol Llannon FM Xmas Card 2021 winner-2

‘Croeso Nadoligaidd’ – Prif Weinidog Cymru yn lansio cystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn gofyn i artistiaid ifanc brwdfrydig gymryd rhan yn ei gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig eleni.

220810 - VG Siemens Visit 1

Canolfan Ragoriaeth newydd ar gyfer Gofal Iechyd yng Ngwynedd: Siemens Healthineers i uwchraddio'r cyfleuster yn Llanberis a buddsoddi mewn swyddi newydd, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

  • Bydd Siemens Healthineers yn lansio canolfan ragoriaeth newydd ar gyfer technoleg gofal iechyd yn Llanberis, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
  • Bydd y ganolfan ragoriaeth yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu.
  • Bydd y cyfleuster newydd yn helpu i gyfuno gwaith Siemens Healthineers o gynhyrchu ei dechnoleg dadansoddi gwaed, IMMULITE®, yn Llanberis.
  • Bydd y buddsoddiad yn diogelu 400 o swyddi ac yn creu bron 100 swydd o ansawdd uchel, gyda chyflog cyfartalog gryn dipyn yn uwch na’r cyfartalog ar gyfer yr ardal.
  • Mae'r cyhoeddiad yn dod wrth i Siemens Healthineers ddathlu 30 mlynedd yn Llanberis.
Y Gaer -2

MAE GAN ŴYL AMGUEDDFEYDD CYMRU GYNLLUNIAU MAWR AR GYFER HANNER TYMOR

Yr wythnos hon mae amgueddfeydd ledled Cymru yn cynnig hanner tymor a fydd yn eich ysbrydoli, wrth i ail wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ddechrau.