English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 7 o 187

Welsh Government

Mwy na £5.4miliwn ar gyfer Amgueddfa Pêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi £5.45m ychwanegol i Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru yn Wrecsam.

Welsh Government

Darpar feddygon yn ffynnu yng ngogledd Cymru

Mae’r rhaglen Meddygon Seren, sy'n helpu plant oedran ysgol i fynd ymlaen i astudio Meddygaeth yn y brifysgol, yn gweld canlyniadau rhagorol yng ngogledd Cymru.     

(From left)  Upper Valleys Cluster Lead Pharmacist Niki Watts,  Primary Care Pharmacist Amy David, and Pharmacy Senior Project Manager Oliver Newman-2

Cynllun ailgylchu anadlyddion yn helpu i leihau allyriadau GIG Cymru wrth i gronfa gyllid werth £800,000 gael ei lansio

Mae cynllun ailgylchu anadlyddion sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru yn helpu GIG Cymru i leihau ei allyriadau carbon ac i weithio tuag at uchelgeisiau Sero Net, wrth i gronfa gyllid werth £800,000 agor ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned.

Welsh Government

Cadw cŵn dan reolaeth i ddiogelu ŵyn ac anifeiliaid fferm

Mae perchenogion cŵn yn cael eu hatgoffa i gadw eu hanifeiliaid o dan reolaeth pan mae yna ddefaid ac anifeiliaid fferm o gwmpas.

Welsh Government

Tair blynedd ers Storm Dennis

Ers i Storm Dennis daro Cymru ym mis Chwefror 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £194m i helpu gyda'r perygl o lifogydd.

Welsh Government

Mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn

Bydd mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Green Energy Fund-2

Helpu busnesau i dorri costau ynni: Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru yn lansio Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd newydd

Mae cynllun mawr benthyciadau newydd i gefnogi busnesau yng Nghymru i dorri eu costau ynni drwy gymryd camau i ddod yn wyrddach ac yn fwy ynni-effeithlon wedi cael ei lansio heddiw gan Llywodraeth Cymru a Fanc Datblygu Cymru.

Eluned Morgan Desk-2

Cam cyntaf datblygiad canolfan driniaeth ranbarthol newydd ar y gweill

Heddiw [15 Chwefror 2023], mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd canolfan ddiagnosteg a thriniaeth newydd yn cael ei datblygu ar gyfer rhanbarth y De-ddwyrain. Bydd yn cael ei lleoli yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Period products-4

‘Mae nwyddau mislif yn eitemau hanfodol a dylen nhw fod ar gael i ragor o bobl nag erioed mewn argyfwng costau byw’ – dyna adduned y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

‘Mae nwyddau mislif yn eitemau hanfodol a dylen nhw fod ar gael i ragor o bobl sy’n ei chael hi’n anodd yn ystod yr argyfwng costau byw’ – dyna adduned Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Welsh Government

Rhoi'r brêcs ar allyriadau carbon, llywio tuag at atebion amgen a gyrru ymlaen tuag at sero net erbyn 2050

Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters wedi pennu’r cyfeiriad ar gyfer dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru mewn datganiad sy'n rhoi newid hinsawdd wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

digital equipment-2

Hwb o £8m i ddysgu digidol ym maes addysg bellach

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £8m i gefnogi dysgu digidol mewn colegau addysg bellach dros y tair blynedd nesaf – gyda chyfanswm o dros £30m wedi’i fuddsoddi mewn digidol ers 2019.

Welsh Government

Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru

Bydd canlyniadau panel adolygu ffyrdd Llywodraeth Cymru yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Mawrth 14 Chwefror 2023