English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1114 eitem, yn dangos tudalen 7 o 93

Supporting-image-2-square-WELSH

Diwrnod Cyfrifiad 2021 yn nesáu

Wrth i ddiwrnod y Cyfrifiad nesáu, mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans yn annog pobl ar draws Cymru i lenwi’r arolwg a helpu i chwarae eu rhan yn nyfodol Cymru. 

WG42435 Addo Adverts Bi-2

Addo – adduned i gadw Cymru yn ddiogel wrth aros yn lleol

Am fod y cyfyngiadau Coronafeirws diweddaraf yn gofyn i bobl yng Nghymru aros yn lleol, bydd Croeso Cymru yn ail-lansio ei ymgyrch Addo, gan ofyn i bobl Cymru wneud adduned wrth iddyn nhw ddechrau mentro yn eu cymunedau lleol unwaith eto i ofalu am ei gilydd, am ein tir ac am ein cymunedau.

Welsh Government logo

Lansio cynllun peilot e-Feiciau yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu cynlluniau peilot i gyflymu'r defnydd o feiciau trydan (e-Feiciau) a beiciau cargo trydan (e-Cargo) yng Nghymru.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi lleoliad yng Nghaergybi ar gyfer Safle Rheoli ar y Ffin

          Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi bod Plot 9 ym Mharc Cybi wedi cael ei ddewis i fod yn lleoliad ar gyfer y Safle Rheoli ar y Ffin yng Nghaergybi – rhywbeth sy’n ofynnol am nad yw'r DU bellach yn rhan o'r Farchnad Sengl neu'r Undeb Tollau.

Welsh Government logo

£150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru

Mae £150 miliwn arall ar gael i gefnogi busnesau Cymru i ddelio ag effaith barhaus y coronafeirws.

FM Presser Camera 2

Aros yn lleol – Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau symud

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd rheol interim i aros yn lleol yn cael ei chyflwyno o yfory (dydd Sadwrn 13 Mawrth) ymlaen yn lle’r cyfyngiadau aros gartref. Bydd y rheol hon yn rhan o becyn o fesurau i ddechrau ar broses raddol a phwyllog o lacio’r rheoliadau llym sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.

Welsh Government logo

Penodiadau i Gomisiwn Dylunio Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, bedwar penodiad newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr Comisiwn Dylunio Cymru.

FM Presser Camera 2

Y Prif Weinidog i gyhoeddi’r camau cyntaf tuag at lacio’r cyfyngiadau

Heddiw, bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn codi’r gofyniad i “aros gartref” yng Nghymru o yfory ymlaen, gan gyflwyno gofyniad i “aros yn lleol” yn ei le. Bydd hyn yn rhan o ddull gofalus, pwyllog a graddol o lacio’r cyfyngiadau coronafeirws.

Welsh Government logo

“Gweithio gyda’i gilydd ar gyfer adfer y Gogledd” – Ken Skates

Mae Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a’u partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer adferiad llwyr y Gogledd a sicrhau bod y rhanbarth yn wyrddach, tecach a mwy llewyrchus, meddai Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

Welsh Government logo

£30 miliwn ychwanegol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £30m ychwanegol i ddatblygu addysg Gymraeg.

Welsh Government logo

Buddsoddi £9m mewn Academïau Dysgu Dwys i hyrwyddo arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, ei fod yn neilltuo dros £9m ar gyfer creu academïau newydd i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn sector iechyd a gofal Cymru.

Welsh Government logo

£1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd gwerth £1.3m i helpu sector pysgota a dyframaethu Cymru yn dilyn y ddau argyfwng i'w busnesau a achoswyd drwy adael yr UE a phandemig Covid-19.