English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 7 o 212

Eluned Morgan Headshot-2

Gostwng oedran sgrinio’r coluddyn i 51 oed yng Nghymru

Bydd pobl 51-54 oed yng Nghymru nawr yn cael profion sgrinio’r coluddyn i’w defnyddio gartref yn awtomatig drwy’r post er mwyn canfod canser yn gynnar ac achub bywydau.

Oak-Field-Spain 2-2

Profiadau dysgu rhyngwladol sy'n newid bywydau dros 11,000 o bobl – diolch i raglen Taith

Ers ei lansio yn 2022, mae Taith – rhaglen gyfnewid ryngwladol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu – wedi darparu cyllid i ganiatáu i dros 11,000 o bobl gael y cyfle i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ar draws y byd.

Gwledd 2023S4C 0838-2

Sinema Cymru - Cyhoeddi cronfa newydd i hybu ffilmiau Cymraeg

Mae cronfa i gefnogi ffilmiau nodwedd Cymraeg sydd â'r potensial i fod ar y sgrin fawr yn rhyngwladol, bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Welsh Government

Cyfraith newydd i gael gwared â rhwystrau i bleidleiswyr ac ymgeiswyr yng NghymruCyfraith newydd i gael gwared â rhwystrau i bleidleiswyr ac ymgeiswyr yng Nghymru

Heddiw, [dydd Llun, 2 Hydref] cyflwynodd Llywodraeth Cymru Fil sy'n paratoi’r ffordd ar gyfer cofrestru pleidleiswyr yn awtomatig mewn etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol.

Welsh Government

Mis i fynd cyn cyflwyno gwaharddiad plastig untro yng Nghymru

Mae mis i fynd cyn y bydd nifer o eitemau plastig untro yn cael eu gwahardd rhag eu gwerthu ledled Cymru.

ALN pic-2

£20m i wella mannau dysgu i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Yn ystod ymweliad ag Ysgol y Bedol yn Sir Gaerfyrddin, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, y byddai £20m o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion i drawsnewid profiadau plant anabl a'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol.

Eye care 1-2

Gallai canfod a thrin cyflyrau llygaid yn gynnar achub eich golwg

Profion golwg rheolaidd yw'r ffordd orau o sicrhau bod eich llygaid yn iach, a gallent arwain at driniaeth lwyddiannus ar gyfer cyflyrau anhysbys, sy'n bygwth eich golwg ac efallai eich bywyd hyd yn oed.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â thref gyntaf y byd i roi cynnig ar gynllun ailgylchu poteli digidol

Ymwelodd Prif Weinidog Cymru ag Aberhonddu heddiw i weld sut mae treial cynllun ailgylchu ernes digidol yn mynd rhagddo.

Welsh Government

Cymru yn arwain y ffordd drwy gyflwyno gwaharddiad llwyr ar faglau a thrapiau glud

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd y gwaharddiad llwyr cyntaf yn y DU ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym yng Nghymru yn ystod yr hydref.

Welsh Government

Cymru yn dathlu 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod gydag arddangosfa goginio Ffrengig

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi Ffrainc fel 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod o Gymru mewn dathliad bwyd yn Lyon.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i’w haddewidion i blant sy’n derbyn gofal

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi llofnodi’r Siarter Rhianta Corforaethol newydd heddiw lle mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gadw at naw addewid wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

WNS 200423 St David Awards 03

Mae gennych amser o hyd i enwebu arwr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae'r Prif Weinidog yn annog pobl i enwebu eu harwr bob dydd ar gyfer y Gwobrau Dewi Sant blynyddol.