English icon English

Metro Gogledd Cymru yn buddsoddi yng ngwasanaethau bysiau trydan Sir y Fflint

North Wales Metro investment in Flintshire electric bus services

Mae buddsoddiad o £450,000 yn cael ei wneud o gyllid metro Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru i ddarparu bysiau trydan a seilwaith gwefru ar gyfer dau lwybr yn Sir y Fflint, meddai y Gweiniog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates heddiw. 

Bydd y buddsoddiad yn ariannu dau fws trydan fydd yn gwasanaethu llwybrau i Bwcle a Treuddyn, yn ogystal â’r seilwaith gwefru i’w cynnal. 

          Mae’r llwybrau yn rhan o nod Sir y Fflint o gysylltu llwybrau gwledig â’r prif ganolfannau yn y sir.   

          Bydd y cerbydau yn cael eu cadw yng nghanolfan y cyngor ym Mwcle, sy’n cynnwys fferm solar sy’n caniatáu i fysiau gael eu gwefru gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol.    

          Bydd y cerbydau newydd yn fwy, i ateb y cynnydd yn  y galw, a byddant hefyd yn caniatáu pellter cymdeithasol pe byddai angen hynny. 

          Meddai Ken Skates: “Mae’r datblygiad hwn gan Metro Gogledd Cymru yn dangos ein hymrwymiad i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gwyrddach ac mae’n rhan o’n hymgyrch i ddod yn ôl yn well yn dilyn y pandemig covid-19. 

          “Bydd y cerbydau yn fwy, gan fodloni y galw am y gwasanaethau, a bydd lle i offer megis pramiau a fframiau cerdded gan wneud teithio yn hawdd a chyfleus. 

          “Mae’n wych gweld y caiff y cerbydau eu gwefru gan ddefnyddio pŵer solar sy’n cael ei gynhyrchu ar y safle ym Mwcle, enghraifft wych o drafnidiaeth werdd gynaliadwy.”

          Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu £358,000 ar gyfer y cerbydau sy’n derbyn cyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn hapus iawn o dderbyn y cyllid hwn fydd ar y cychwyn yn golygu manteision mawr i gymunedau yn nwyrain y Sir.   

Meddai’r cynghorydd Carolyn Thomas, Aelod Cabinet Strydlun a Chefn Gwlad a Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Bydd y cyllid yn gymorth sydd i’w groesawu o ran dyheadau’r Cyngor i leihau ei ôl troed carbon, a bydd yn helpu i ddarparu gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy mewn ardaloedd gwledig a threfol o’r Sir.  Bydd prynu dau fws trydan, yn ogystal â datblygu Hyb ynni cynaliadwy allweddol, yn symbol o ddechrau cyfle cyffrous iawn i’r Cyngor, fydd yn cyfrannu’n sylweddol at weledigaeth y Cyngor am ddyfodol di-garbon.’’