English icon English

Mwy na £1.7 biliwn yn cyrraedd busnesau yng Nghymru

More than £1.7 billion reaches businesses in Wales

Mae busnesau yng Nghymru wedi derbyn dros £1.7bn gan Lywodraeth Cymru ers dechrau'r pandemig.

Mae dros 178,000 o grantiau gwerth cyfanswm o £1bn wedi'u darparu drwy awdurdodau lleol sydd wedi bod yn gweinyddu cynlluniau ar ran Llywodraeth Cymru gan gynnwys y cynllun Ardrethi Annomestig, y Grant Dechrau Busnes a'r Gronfa Ddewisol.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates, bod y cymorth ariannol hwn wedi bod yn hanfodol i helpu miloedd o fusnesau ledled Cymru a diogelu llawer mwy o swyddi a bywoliaethau a allai fod wedi'u colli fel arall.

Mae'r cyllid yn cynnwys dros £520 miliwn a ddarperir drwy Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, gyda mwy o daliadau'n cyrraedd cwmnïau bob dydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £50 miliwn i sefydliadau ac unigolion drwy ei Chronfa Adfer Diwylliant.

Datgelodd y Gweinidog hefyd fod arian eisoes yn cyrraedd busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden o'r gronfa benodol i'r sector gwerth £180 miliwn a agorodd ddydd Mercher, 13 Ionawr gyda cheisiadau'n cael eu prosesu'n gyflym.

Mae'r gronfa sector-benodol yn parhau i fod ar agor ar hyn o bryd a gall busnesau ddarganfod a ydynt yn gymwys a gwneud cais drwy fynd i wefan Busnes Cymru.

Amcangyfrifir y gallai'r pecyn cymorth diweddaraf i fusnesau lletygarwch nodweddiadol yng Nghymru sydd â'r hyn sy'n cyfateb â chwe aelod o staff llawn amser fod yn gymwys i dderbyn cyfanswn o rhwng £12,000 a £14,000, sy'n golygu mai dyma'r cynnig mwyaf hael yn y DU.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates: "Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi rhoi pwysau a heriau digynsail ar ein heconomi a'n busnesau.

"Fel Llywodraeth rydym wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd, ond angenrheidiol i ddiogelu iechyd ein pobl ac rydym yn gwybod bod hyn wedi cael effaith anochel ar ein cwmnïau.

"Dyna pam rydym wedi gweithio'n galed ers dechrau'r pandemig i gael cymorth ariannol i fusnesau sydd ei angen, cyn gynted â phosibl.

"Mae cael mwy nag £1.7 biliwn allan i'n cwmnïau wedi golygu ymdrech enfawr, yn enwedig gan ein hawdurdodau lleol. Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am bopeth y maent wedi'i wneud ac yn parhau i'w wneud i'n cefnogi i ddiogelu busnesau.

"Ein pecyn cymorth, sy'n ychwanegol at yr hyn sydd ar gael gan Lywodraeth y DU, yw'r pecyn cymorth mwyaf cynhwysfawr a hael i fusnesau, unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

"Byddwn yn parhau i ymgysylltu'n agos â'r gymuned fusnes drwy'r cyfnod anodd hwn ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'w cefnogi."