English icon English

Creu cymunedau mwy cysylltiedig i helpu pobl i deimlo’n llai unig ac ynysig yn gymdeithasol

Tackling loneliness and social isolation through connected communities

Mae teimlo’n unig ac yn ynysig yn gymdeithasol yn cael eu hystyried yn aml yn faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn, ond maen nhw'n dod yn fwyfwy pwysig i bob un ohonom. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 gan Lywodraeth Cymru, dywedodd 16% o'r boblogaeth dros 16 oed eu bod yn teimlo'n unig – ac roedd pobl iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn teimlo'n unig na phobl hŷn.

Heddiw (11 Chwefror), mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn lansio strategaeth gyntaf erioed Cymru ar unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, dan y teitl Cymunedau Cysylltiedig: strategaeth ar gyfer mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’.

Y tu cefn i’r strategaeth bydd cronfa £1.4 miliwn ar gyfer unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, dros gyfnod o dair blynedd.  Bydd y gronfa’n helpu sefydliadau cymunedol i ddarparu, i brofi neu i ddatblygu dulliau arloesol o fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

Gall bod yn unig a/neu yn ynysig yn gymdeithasol gael effaith fawr ar iechyd corfforol a meddyliol pobl. Mae'r berthynas sydd gennym â ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chymdogion yn rhoi ymdeimlad o berthyn a llesiant i ni.

Y strategaeth hon yw'r cam cyntaf o ran helpu i newid sut mae pobl yn meddwl am unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol. Mae'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gysylltiedig.

Mae pedwar prif faes i’r strategaeth -

  • Blaenoriaeth 1: Cynyddu’r cyfleoedd i bobl ddod i gysylltiad â’i gilydd

Mae’r flaenoriaeth hon yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio ag eraill i gynyddu’r ystod o gyfleoedd, i i hybu ymwybyddiaeth ohonynt ac i annog a chefnogi pobl i’w defnyddio.

  • Gwella seilwaith cymunedol sy’n cefnogi cymunedau cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys cynllunio, tai a thrafnidiaeth er mwyn helpu pobl i ddod at ei gilydd.
  • Cymunedau cydlynus a chefnogol. Mae’r nod hwn yn nodi rhai o’r meysydd lle mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau’n barod a sut y gall fynd ymhellach gan weithio mewn partneriaeth.
  • Meithrin ymwybyddiaeth a hybu agweddau cadarnhaol. Mae hwn yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn codi proffil unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol ac yn lleihau stigma.

Datblygwyd y blaenoriaethau hyn drwy gynnal ymgynghoriad cyhoeddus a thrwy weithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid ledled Cymru.


Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan: "Mae teimlo’n unig ac yn ynysig yn deimladau a all ein cyffwrdd ar unrhyw oedran ac mewn unrhyw gyfnod o'n bywyd – o berson ifanc sy'n symud i ffwrdd i'r brifysgol i berson hŷn sy'n gofalu am rywun agos.

"Er na all y Llywodraeth ddatrys y materion hyn ar ei phen ei hun, gallwn helpu i feithrin yr amodau cywir er mwyn i gysylltiadau o fewn cymunedau ffynnu. Mae angen inni newid y ffordd yr ydyn ni’n medddwl am unigrwydd ac ynysigrwydd a’r ffordd rydyn ni’n gweithredu arnynt. Mae angen i hynny gael ei wneud o fewn y Llywodraeth, mewn gwasanaethau cyhoeddus, busnesau a chymunedau, a chan  unigolion, er mwyn helpu i fynd i'r afael â hyn.

"Dim ond y dechrau yw hyn: dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, rydym yn awyddus i ehangu ein dealltwriaeth, gwella ein hymatebion i unigrwydd ac ynysigrwydd a sicrhau ein bod yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i'r afael â'r materion hyn.”

 

       

Nodiadau i olygyddion

Notes to Editors

Ddydd Mawrth 11 Chwefror, bydd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn lansio strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Unigrwydd ac Ynysigrwydd. Mae'r strategaeth newydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cysylltiadau cymdeithasol i iechyd a lles pobl.

Bydd y Dirprwy Weinidog yn ymweld â’r Reality Theatre Company yng Nghasnewydd rhwng 09:45 a 10:15am. Mae hwn yn gwmni theatr er budd y gymuned, sy'n defnyddio theatr, drama a cherddoriaeth at ddiben cymdeithasol. Mae eu gwaith yn seiliedig ar faterion byd-eang fel iechyd meddwl, trais domestig, gofalu am yr henoed, ac unigrwydd a theimlo’n ynysig.

Gwahoddir ffotograffwyr a newyddiadurwyr i'r lansiad yn y Reality Theatre Company – y cyfeiriad yw Bryngaer Place, oddi ar Drinkwater Gardens, y Gaer, Casnewydd NP20 3GQ. Cadarnhewch eich presenoldeb gyda Sarah Hartman ar 07920 411337 sarah.hartman@gov.wales