English icon English

Cwnsler Cyffredinol Cymru yn tyngu ei lw

Wales’ Counsel General sworn into office

Ddydd Gwener 28 Mai, tyngodd Cwnsler Cyffredinol newydd Llywodraeth Cymru, Mick Antoniw, lw er mwyn derbyn y swydd mewn seremoni yn Llys y Goron Caerdydd.

Y Cwnsler Cyffredinol yw prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru a’i chynrychiolydd yn y llysoedd. Yn gynharach yr wythnos hon pasiodd y Senedd gynnig i dderbyn yr enwebiad.

Mae Mick Antoniw yn AS ers 2011 ac roedd yn gyfreithiwr wrth ei waith cyn ei ethol i’r Senedd. Astudiodd yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Cymru.

Fe’i penodwyd hefyd i swydd Gweinidog y Cyfansoddiad a bydd yn chwarae rhan weithredol mewn materion cyfansoddiadol yn ystod tymor y Llywodraeth hon.  

Dywedodd Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad:

“Braint oedd cael tyngu llw i fod yn Gwnsler Cyffredinol.

“Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw cyfreithiau sydd wedi’u gwneud yng Nghymru i fywydau pob dydd pobl. Mae cysylltiad agos rhwng ein cyfreithiau a’n cyfansoddiad a bwriad y Llywodraeth hon yw arwain sgwrs genedlaethol ymhlith ein dinasyddion ynghylch ein dyfodol cyfansoddiadol.

“Bydd diogelu datganoli yn hollbwysig wrth inni fynd ati i greu cenedl sy’n wyrddach, yn gryfach ac yn decach.”

Mae gan y Cwnsler Cyffredinol nifer o gyfrifoldebau statudol, yn ogystal â chyfrifoldebau eraill sy’n ymwneud â chyswllt â sector y gyfraith. Penodir y Cwnsler Cyffredinol gan Ei Mawrhydi ar argymhelliad Prif Weinidog Cymru.

Nodiadau i olygyddion

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yma