English icon English

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ger Cryghywel, Powys

Avian Influenza identified in poultry near Crickhowell, Powys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 ar safle sy’n cynnwys cymysgedd o wahanol ddofednod ger Crughywel, Sir Brycheiniog a Maesyfed, Powys.

 

Caiff ieir, hwyiaid, gwyddau, twrcwn, ffesantod, elyrch a rheaod eu cadw ar y safle.

Mae Parth Diogelu o 3km, Parth Gwyliadwriaeth o 10km a Pharth Cyfyngedig o 10km wedi'u datgan o amgylch y safle heintiedig i gyfyngu ar y risg o ledu'r clefyd.

Ystyrir bod y risg i iechyd y cyhoedd o'r feirws yn isel iawn ac nid yw'r achosion hyn yn peri risg diogelwch bwyd i ddefnyddwyr y DU.

Mae achosion tebyg o ffliw adar wedi’u canfod yn y DU ac yn Ewrop.

Ddydd Llun yr wythnos hon gwnaeth Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ddwyn i rym fesurau lletya newydd a gorfodol i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag ffliw adar.

Cynghorir yn gryf i bob ceidwad fod yn wyliadwrus am arwyddion o'r clefyd megis mwy o farwolaethau neu drafferthion anadlol. Os oes gan geidwaid unrhyw bryderon am iechyd eu hadar, cânt eu hannog i ofyn am gyngor prydlon gan eu milfeddyg.

Dywedodd Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop:

"Mae'r cadarnhad hwn o achos o ffliw adar mewn dofednod cymysg yn dystiolaeth bellach o'r angen i bob ceidwad adar sicrhau bod ganddynt y lefelau uchaf o fioddiogelwch. 

"Mae mesurau lletya newydd wedi dod i rym i ddiogelu dofednod ac adar dof, ond mae'n rhaid i mi bwysleisio bod hyn ar ei fwyaf effeithiol o'i gyfuno â gweithredu'r mesurau bioddiogelwch llymaf.

“Dyma’r trydydd achos o ffliw adar sydd wedi’i gadarnhau yng Nghymru hyd yma y gaeaf hwn, sy’n pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod ceidwaid adar yn wyliadwrus.

"Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud bod y risg i iechyd y cyhoedd o Ffliw Adar yn isel iawn ac mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dweud yn glir nad yw'n peri risg diogelwch bwyd i ddefnyddwyr y DU.

"Rhaid rhoi gwybod i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar unwaith os ydych yn amau ffliw adar neu unrhyw glefyd hysbysadwy arall."

Anogir aelodau o'r cyhoedd i beidio â chodi na chyffwrdd unrhyw adar sâl neu farw ac yn hytrach gysylltu â llinell gymorth Defra ar 03459 33 55 77.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i hysbysu’r awdurdodau a chael gwared o adar gwyllt marw ar gael ar: Adrodd a gwaredu aderyn marw | LLYW.CYMRU

Mae map rhyngweithiol o barthau rheoli ffliw adar sydd ar waith ar hyn o bryd ledled Prydain Fawr ar gael yma.