English icon English

Gweinidog yn nodi'r camau nesaf ar gyfer Cyflog Byw Gwirioneddol mewn gofal cymdeithasol

Minister sets out next steps for Real Living Wage in social care

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dweud ei bod am weld grŵp cyntaf o weithwyr gofal cymdeithasol yn cael y Cyflog Byw Gwirioneddol ar ddechrau tymor y Senedd hon.

Dywedodd Julie Morgan:

"Mae’r rôl bwysig y mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn ei chwarae yn ystod y pandemig hwn, gan ddarparu gofal a chymorth i'r rheini sydd ei angen fwyaf, wedi cael cydnabyddiaeth go iawn. Ond ni cheir gwell cydnabyddiaeth na thâl teg.

"Rydyn ni wedi cynnull ynghyd y Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol, grŵp partneriaeth gymdeithasol lle mae undebau llafur, cyflogwyr a'r Llywodraeth yn dod at ei gilydd i edrych ar sut y gellir gwella amodau gwaith.

"Byddaf yn gofyn i'r Fforwm wneud argymhellion imi yr hydref hwn am y dull gorau o sicrhau bod gweithwyr gofal yng Nghymru yn cael tâl tecach. Byddaf yn gofyn iddynt ystyried gyda pha ran o'r sector y dylid cychwyn ar ddechrau tymor y Senedd.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i greu gweithlu cryfach sy'n cael ei dalu'n well ym maes gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae hwn yn sector cymhleth a rhaid ystyried yn ofalus cyn gwneud newidiadau parhaol. Bydd angen inni gymryd camau graddol tuag at weithredu'r ymrwymiad hwn, sy'n golygu na fydd pob gweithiwr yn cael y Cyflog Byw Gwirioneddol ar yr un pryd.

"Rydyn ni’n mynd ati fel hyn oherwydd ein bod yn cydnabod y bydd angen amser ar gyflogwyr a chomisiynwyr i addasu i’r newidiadau. Rydym am sicrhau na fydd y tâl byth yn cael ei dorri yn ôl i’r hen lefel.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i weld gofal yn dod yn ddewis gyrfa ar gyfer y tymor hir – un lle mae gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cydnabod a'u cefnogi'n briodol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gall y sector ddiwallu anghenion ein cymunedau – anghenion sy’n newid yn barhaus. Gwireddu Cymru sy’n decach a chryfach yw’r nod."