English icon English
BUSINESS SUPPORT - W

Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau y mae cyfyngiadau Covid yn effeithio arnynt

Economy Minister confirms further Welsh Government support for businesses impacted by Covid restrictions

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, bydd busnesau yng Nghymru sy'n dal i deimlo effeithiau cyfyngiadau Covid yn cael hyd at £25,000 o gymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y pecyn cymorth brys yn talu costau gweithredu mis Gorffennaf a mis Awst 2021 busnesau y mae'n ofynnol iddynt aros ar gau ac sy'n parhau i ddioddef yn ddifrifol o ganlyniad i barhad y cyfyngiadau.

Bydd busnesau cymwys yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae’r cyfyngiadau yn dal i effeithio’n ddifrifol arnynt, megis asiantau teithio, atyniadau y mae’r mesurau cadw pellter wedi cyfyngu arnynt a lleoliadau ar gyfer ymweliadau ysgol, hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Ers dechrau'r pandemig, rydym wedi gwneud popeth yn ein gallu i gefnogi busnesau Cymru.

“Rydym wedi darparu dros £2.5biliwn o gyllid i fusnesau Cymru, mewn pecyn sydd wedi'i gynllunio i ategu ac adeiladu ar y cymorth a ddarperir gan Lywodraeth y DU. Rydym hefyd wedi ymestyn ein pecyn rhyddhad ardrethi o 100% i fusnesau tan ddiwedd y flwyddyn ariannol hon. Mae'r dull hwn sydd wedi'i dargedu, sy'n canolbwyntio'n benodol ar gefnogi busnesau bach a chymunedau Cymru, wedi helpu i ddiogelu dros 160,000 o swyddi yng Nghymru a allai fod wedi'u colli fel arall.

"Er mwyn cefnogi busnesau ymhellach, rwyf heddiw yn cyhoeddi cymorth ychwanegol i helpu i dalu costau'r busnesau hynny yng Nghymru y mae angen iddynt aros ar gau, neu sy’n dal i ddioddef yn sgil y newid graddol yng Nghymru i Lefel Rhybudd Un, a oedd yn angenrheidiol oherwydd y risgiau a achosir gan yr amrywiolyn Delta.

"Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o wneud popeth yn ei gallu i gefnogi busnesau Cymru yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn."

Bydd gan fusnesau cymwys hawl i daliad ychwanegol o rwng £1,000 a £25,000, yn dibynnu ar eu maint, eu strwythur a'u hamgylchiadau, i gynnwys cyfnod hyd at ddiwedd mis Awst.

I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid i fusnesau ddangos bod eu trosiant wedi gostwng mwy na 60% o gymharu â'r llinell amser gyfatebol yn 2019 neu gyfwerth.  Bydd angen i bob busnes cymwys wneud cais am y cyllid. 

Bydd gwiriwr cymhwysedd yn agor ar wefan Busnes Cymru ar 5 Gorffennaf, a fydd yn caniatáu i fusnesau wirio eu bod yn gymwys i gael y cymorth a faint o gymorth y maent yn gymwys i wneud cais amdano. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau paratoi eu ceisiadau.

Bydd y gronfa'n agor i geisiadau o ddydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021, a bydd yn parhau ar agor am gyfnod o 2 wythnos, gan gau ddydd Gwener 23 Gorffennaf 2021.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld mai hwn fydd y pecyn terfynol o gymorth brys i'r busnesau hynny sy'n gallu masnachu, yn seiliedig ar lefel bresennol cyfyngiadau Covid. Os bydd angen cyfyngiadau newydd mewn ymateb i amrywiolyn newydd neu ddatblygiadau eraill sy'n dod i'r amlwg, bydd Gweinidogion yn adolygu'r angen am gymorth ychwanegol.

Ar ôl y cyfnod argyfwng, pe bai'r sefyllfa'n caniatáu, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu darparu Cronfa Datblygu Busnes ac Adfer, a gynlluniwyd i gefnogi busnesau gydag arian cyfatebol i ail-lansio, datblygu a thyfu yn dilyn y posibilrwydd o lacio cyfyngiadau Covid ymhellach. Bydd hyn yn cyd-fynd yn llwyr â'r blaenoriaethau a nodir yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.