English icon English

Llywodraeth Cymru yn helpu i ddiogelu 70 o swyddi yn y safle cynhyrchu gwellt papur mwyaf yn Ewrop

Welsh Government helps protect 70 jobs at Europe’s largest producer of paper straws

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) unigryw Llywodraeth Cymru wedi helpu i ddiogelu 70 o swyddi pwysig yn erbyn effeithiau economaidd y coronafeirws yn y safle cynhyrchu gwellt papur mwyaf yn Ewrop - Transcend Packaging yng Nghaerffili.

Cafodd y cwmni, sy'n gwneud gwellt papur a deunydd pacio cynaliadwy arall ar gyfer bwytai gwasanaeth cyflym mwyaf blaenllaw'r byd, ei effeithio'n ddifrifol gan y pandemig.

Mae’r busnes o Ystrad Mynach wedi derbyn £165.5k gan ERF Llywodraeth Cymru, a helpodd y busnes i barhau i weithredu ac yn y pen draw i ddiogelu ei weithlu.

Drwy gydol y pandemig mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £2.5 biliwn ar gael i gefnogi busnesau ledled Cymru, gan helpu i ddiogelu dros 160,000 o swyddi a allai fod wedi'u colli fel arall.

Dywedodd Lorenzo Angelucci, Prif Swyddog Gweithredol Transcend Packaging:

"Fel y rhan fwyaf o fusnesau Prydain, cafodd pandemig y coronafeirws effaith enfawr ar ein busnes pecynnu cynaliadwy; gyda'r cyfyngiadau symud yn gorfodi bwytai a chaffis i gau, roedd yr archebion gan y cleientiaid mawr yn diflannu.

"Roedd y cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ganolog i gynorthwyo Transcend drwy'r cyfnod heriol hwn gyda llai o archebion ac incwm. Roedd hefyd yn diogelu swyddi dros 70 o weithwyr yn ein cyfleuster cynhyrchu yn Ystrad Mynach, Caerffili."

Cefnogodd Llywodraeth Cymru y cwmni i'w helpu i ddechrau busnes yng Nghymru a chreu tua 102 o swyddi newydd ar ôl iddo sicrhau contract sylweddol i gyflenwi gwellt papur i McDonald's. Ers hynny, mae hefyd wedi dechrau cynhyrchu gwellt papur diwydiannol cwbl ailgylchadwy a bioddiraddadwy ar gyfer Ribena a brandiau mawr eraill.

Ychwanegodd Mr Angelucci:

"Mae cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru wedi helpu Transcend Packaging i symud i flaen y gad yn y diwydiant pecynnu, gan ein gwneud ni'n gynhyrchydd gwellt papur mwyaf Ewrop.

"Mae pawb yn Transcend yn gwerthfawrogi ymdrech gydgysylltiedig Llywodraeth Cymru nid yn unig i lywio'r sefyllfa iechyd, ond i gefnogi busnesau Cymru wrth i ni symud ymlaen gyda'n gilydd i adeiladu economi gref a gwydn."

Pan oedd y pandemig ar ei waethaf, addasodd Transcend, gyda chymorth Arloesi ac Ymchwil a Datblygu gan SMART Cymru, y ffordd yr oedd yn gweithio i gynhyrchu miliwn o amddiffynwyr wyneb yr wythnos mewn ymateb i alwad y Prif Weinidog am weithredu i gefnogi GIG Cymru. 

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Mae Transcend Packaging yn fusnes pwysig ym mwrdeistref sirol Caerffili, gan ddarparu swyddi o ansawdd da yn y gymuned leol. Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu rhoi cymorth hanfodol i'r busnes pan oedd ei angen fwyaf.

"Mae coronafeirws wedi newid bywydau pawb ac wedi gosod heriau anhygoel o anodd ar ein cymuned fusnes. Mewn ymateb, rydym wedi gweithio'n galed i geisio amddiffyn cwmnïau, swyddi a bywoliaethau drwy becyn cymorth digynsail. Mae ein Cronfa Cadernid Economaidd wedi bod yn rhan allweddol o hynny ac edrychaf ymlaen at weld Deunydd Pacio Transcend yn dod yn ôl ar ôl pandemig.

"Hoffwn ychwanegu fy niolch diffuant am y ffordd y gwnaeth helpu i roi hwb i'n hymdrechion i gynhyrchu cyfarpar diogelu personol hanfodol y llynedd. Helpodd hyn i ddiogelu llawer o weithwyr rheng flaen yn ein gwasanaethau iechyd a gofal ar anterth y pandemig.

"Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y busnes hefyd a'i arloesedd yw'r union fath o arfer busnes rydym am ei weld wrth i ni ailadeiladu economi wyrddach yng Nghymru."