English icon English

Mwy o ffermydd Cymru yn derbyn arian Glastir ar ddechrau cyfnod talu

More Welsh farms receive Glastir funding at start of payment window

Mae mwy na £28.5 miliwn wedi ei dalu i ffermydd Cymru ar ddechrau cyfnod talu Glastir 2022, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Mae hyn yn golygu bod 85% o'r taliadau wedi'u gwneud sy'n welliant ar nifer y taliadau a gafwyd o'i gymharu â llynedd.

Mae'r taliadau a wnaed yn cynnwys ceisiadau am gynlluniau Glastir Sylfaenol ac Uwch, Tir Comin, ac Organig.

Mae busnesau fferm sy'n derbyn yr arian yn allweddol wrth gyfrannu at amcanion Llywodraeth Cymru gan gynnwys gwarchod a gwella bioamrywiaeth a gwella adnoddau pridd a dŵr trwy weithredu tuag at ddatgarboneiddio amaethyddiaeth yng Nghymru.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol lle bu cynnydd yn nifer y taliadau Glastir sy'n cael eu gwneud ar y diwrnod cyntaf.

Mae taliadau Glastir 2023 yn cael eu cyflwyno tan 1 Rhagfyr er mwyn sicrhau bod y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn yn cael ei fodloni i wneud y taliadau terfynol o dan Raglen Datblygu Gwledig a ariennir gan yr UE.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: "Rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod arian yn cyrraedd ein busnesau fferm ac rwy'n falch iawn o weld gwelliant arall yn y nifer sy'n derbyn arian ar ddechrau cyfnod talu Glastir.

"Mae'r newyddion heddiw'n golygu bod mwy na 3,100 o hawliadau wedi cael eu talu ac mae'r niferoedd uchel hefyd yn elwa o’r berthynas waith agos sydd gennym gyda'r diwydiant i wneud taliadau.

"Byddwn yn parhau i brosesu'r hawliadau sy'n weddill cyn gynted â phosib ac rwy'n disgwyl cyrraedd targed talu'r Comisiwn Ewropeaidd cyn 30 Mehefin, gyda phob un ond yr honiadau mwyaf cymhleth i'w talu erbyn y dyddiad hwn.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi ein cymunedau gwledig ac rydyn ni'n sicrhau bod mwy na £200m ar gael i gefnogi gwydnwch yr economi wledig dros y tair blynedd nesaf."