English icon English

Biwroau Cyflogaeth a Menter o’r radd flaenaf yn helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer byd gwaith

Enhanced Employment and Enterprise Bureaus to help young people prepare for the world of work

Mae gan bob coleg addysg bellach yng Nghymru ei Biwro Cyflogaeth a Menter ei hun i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith a’u helpu i gael hyd i swydd neu i ddechrau eu busnes eu hunain, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Mae’r Biwroau o’r radd flaenaf yn rhan bwysig o un o gynlluniau pwysicaf Llywodraeth Cymru, y Warant i Bobl Ifanc. Mae’n warant y bydd pob person o dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru yn cael help i gael hyfforddiant neu le mewn addysg a help i gael hyd i swydd neu i fynd yn hunangyflogedig.

Bydd Llywodraeth Cymru’n neilltuo £2.36 miliwn y flwyddyn ariannol hon i’r biwroau newydd i helpu i baratoi pobl ifanc ar gyfer y farchnad lafur trwy becyn o gyfleoedd fydd yn cael eu cynnig i ddysgwyr amser llawn a rhan-amser fel ei gilydd.

Bydd y cymorth hwn yn meithrin sgiliau cyflogaeth a menter hanfodol, a chynigir cyngor ac arweiniad hefyd i helpu pobl ifanc i fyd gwaith neu hunangyflogaeth.

Bydd y Warant i Bobl Ifanc yn helpu i ddiogelu cenhedlaeth o bobl rhag effeithiau colli dysg a’r oedi a fu cyn ymuno â’r farchnad lafur oherwydd pandemig Coronafeirws ac i helpu i wneud Cymru’n lle mae mwy o bobl ifanc yn teimlo’n hyderus wrth gynllunio’u dyfodol.

Y colegau fydd yn gyfrifol am y Biwroau Cyflogaeth a Menter gan gydweithio â phartneriaid fel cyflogwyr, Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio.

Byddan nhw’n creu cyfleoedd i ddysgwyr weithio gyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; gan gyflwyno amrywiaeth o lwybrau i waith trwy raglenni fel Twf Swyddi Cymru+, Prentisiaethau a Syniadau Mawr Cymru. Byddan nhw hefyd yn cynnig cyngor ac arweiniad personol a bydd hyrwyddwyr entrepreneuriaeth ym mhob coleg i annog dysgwyr i fagu uchelgais i fod yn entrepreneuriaid.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething:

“Mae’r Biwroau Cyflogaeth a Menter o’r radd flaenaf yn rhan bwysig o’n strategaeth i atal diweithdra ymhlith pobl ifanc a sicrhau nad ydyn nhw’n cael eu dal yn ôl na’u gadael ar ôl o achos y pandemig.

“Bydd amrywiaeth o gymorth a chyfleoedd gwaith ar gael iddyn nhw i’w helpu i fynd o fod yn ddysgwyr i fod yn weithwyr.

“Bydd hyn yn cynnwys porthi uchelgais ar gyfer menter a busnes a chryfhau’r llwybrau i fyd hunangyflogaeth.  Bydd annog pobl ifanc i aros yng Nghymru trwy adeiladu eu gyrfaoedd a lansio’u busnesau eu hunain yn allweddol wrth i ni ailddylunio ein heconomi ar ôl coronafeirws.

Mae’r Biwroau Cyflogaeth a Menter wedi’u cynllunio hefyd i gynhyrchu’r talentau fydd eu hangen i gyrraedd ein targed sero net ac i feithrin y sgiliau sy’n addas i’r sectorau y bydd gofyn i ni eu tyfu.

“Rydyn ni am weld pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl i fyd gwaith ac rwy’n benderfynol o wneud popeth yn ein gallu fel llywodraeth i sicrhau’r manteision economaidd tymor hir y mae’n pobl ifanc yn eu haeddu.”

Dywedodd cynghorydd dysgu seiliedig ar waith a chyflogadwyedd ColegauCymru Jeff Protheroe

“Mae ColegauCymru yn falch o weld ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu dysgwyr addysg bellach i gymryd eu camau cyntaf i fyd gwaith.

“Bydd y Biwroau Cyflogaeth a Menter yn sicrhau bod dysgwyr yn cael yr arweiniad sydd ei angen arnyn nhw i wireddu eu potensial.

“Wrth i gyflogwyr orfod addasu i ddiwallu anghenion economi sy’n newid yn gyflym, mae ein colegau addysg bellach yn chwarae rhan bwysig mewn cyd-destun lleol a rhanbarthol, ac maen nhw mewn sefyllfa ddelfrydol i fod yn ddolen rhyngddyn nhw a’u gweithlu yn y dyfodol, gan ddiwallu anghenion y ddau.”