English icon English

Caniatâd yn cael ei roi ar gyfer fferm wynt arnofiol gyntaf Cymru

Consent granted for Wales’ first floating windfarm

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd ar gyfer y fferm wynt arnofiol gyntaf yn nyfroedd Cymru, 40km oddi wrth arfordir Sir Benfro.

Bydd prosiect Erebus yn gosod saith tyrbin cenhedlaeth nesaf, 14 megawat, ar blatfformau sy'n arnofio. Byddan nhw'n darparu digon o ynni carbon isel ar gyfer 93,000 o gartrefi.

Mae Erebus yn rhan o gam cyntaf datblygiad ynni adnewyddadwy pedwar gigawat yn y Môr Celtaidd – digon i ddarparu pŵer ar gyfer pedair miliwn o gartrefi.

Gallai camau'r datblygiad yn y dyfodol ddarparu 20 gigawat o ynni adnewyddadwy, a fydd yn trawsnewid y ffordd rydyn ni'n pweru ein cartrefi a'n busnesau. 

Ar hyn o bryd mae Blue Gem Wind, y fenter ar y cyd rhwng TotalEnergies a'r Simply Blue Group, ar y trywydd cywir i ddechrau gweithredu prosiect 100MW Erebus yn 2026.

Mae'r prosiect yn rhan o'r broses o newid o system ynni sy'n dibynnu ar danwyddau ffosil drud, a bydd yn cyfrannu at dargedau ynni Llywodraeth Cymru ac at wella ein diogelwch ynni.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford,

"Mae gennyn ni obeithion mawr ar gyfer y sector ynni ar y môr – rydyn ni'n credu bod ganddo'r potensial i ddarparu ffynonellau ynni cynaliadwy yn y dyfodol, ac mae hefyd yn gyfle nad yw'n codi ond unwaith mewn cenhedlaeth i agor marchnadoedd newydd ar gyfer cyflenwyr lleol, ac i greu miloedd o swyddi o ansawdd uchel yng Nghymru.

"Mae gan brosiect Erebus y potensial i ddangos i'r byd y gall Cymru a'r Môr Celtaidd gynhyrchu ynni adnewyddadwy, ar yr un pryd â rheoli ein hadnoddau morol mewn modd cynaliadwy.

"Drwy roi'r trwyddedau morol a'r caniatadau cynllunio, mae Llywodraeth Cymru a'n partneriaid yn Cyfoeth Naturiol Cymru wedi galluogi'r prosiect hwn i symud yn ei flaen a gwneud cais am gymorthdaliadau gan Lywodraeth y DU.

"Rwy'n annog Llywodraeth y DU i chwarae ei rhan drwy'r broses Contractau ar gyfer Gwahaniaeth i roi hwb i’r diwydiant, drwy weithio gyda thîm Erebus i sicrhau llwyddiant y prosiect fferm wynt arnofiol gyntaf yn nyfroedd Cymru, gan ddod â swyddi ac ynni gwyrdd i'n cymunedau."

Dywedodd Mike Scott, rheolwr gyfarwyddwr prosiect Blue Gem Wind:

"Rydyn ni'n croesawu penderfyniad Gweinidogion Cymru i roi'r caniatadau cynllunio sydd eu hangen ar brosiect Erebus, ac rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Phenderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill ers 2019 i ddatblygu prosiect sy'n parchu'r amgylchedd naturiol ac yn lleihau'r effeithiau ar gymunedau lleol a rhanddeiliaid cymaint ag y bo modd.

"Erebus fydd y fferm wynt arnofiol gyntaf yng Nghymru, a bydd yn chwarae rôl hanfodol wrth gynyddu'r defnydd o’r dechnoleg carbon isel sy'n mynd i fod yn bwysig ar lefel fyd-eang."