English icon English
Sami Gibson-2

Cynllun Llywodraeth Cymru yn helpu 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd i ddechrau eu busnes eu hunain

Welsh Government scheme helps 1,100 unemployed people facing hidden barriers to start their own business

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod mwy na 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd sy’n eu hatal rhag cymryd rhan yn y farchnad lafur wedi cael cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain diolch i gynllun grant Llywodraeth Cymru.

Mae Sami Gibson yn un ohonynt sy’n fam sengl, ddi-waith a oedd yn benderfynol o greu bywyd gwell iddi hi ei hun a'i phlentyn.

Roedd gan Sami freuddwydion am sefydlu ei busnes ei hun ond roedd yn wynebu sawl rhwystr - doedd ganddi ddim gliniadur na chysylltiad rhyngrwyd ac roedd yn byw mewn lleoliad gwledig, anghysbell.

Diolch i gymorth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, mae Sami wedi sefydlu busnes newydd o'r enw Roots, sy'n tyfu ac yn gwerthu perlysiau a phlanhigion eraill mewn ffordd gynaliadwy. Mae Roots hefyd yn creu cymysgeddau fel perlysiau ar gyfer stwffin sy’n cynnwys llus gwyllt, halen capan cornicyll, a pherlysiau saws pitsa.

Cafodd Sami Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes gwerth £2,000, ac roedd yn defnyddio hynny i brynu offer a deunyddiau marchnata ar gyfer ei busnes newydd.

Meddai Sami:

"Diolch i gefnogaeth amhrisiadwy gan Busnes Cymru, rydw i bellach yn masnachu'n rheolaidd mewn marchnadoedd ac mae gen i wefan lewyrchus rwy’n ei defnyddio i werthu fy nwyddau."

Grant refeniw yw'r Grant Rhwystrau i Bobl Ifanc i helpu unigolion dros 25 oed sydd yn economaidd anweithgar a di-waith i ddechrau busnes yng Nghymru.

Mae'n targedu unigolion sy'n wynebu rhwystrau rhag dechrau eu busnes eu hunain neu fynd i mewn i'r farchnad lafur. Mae'n rhan o becyn cymorth sy'n cynnwys cyngor a gweminarau un-i-un i fagu hyder mewn arferion busnes a datblygu cynlluniau ar gyfer dechrau busnes.

O'r ymgeiswyr llwyddiannus yng ngham diweddaraf y cynllun grant, roedd 57% yn fenywod, 26% yn anabl, a 13% yn ystyried eu hun yn Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.

Mae'r gronfa yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru o ddileu'r bwlch rhwng y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru a'r DU erbyn 2050, gan ganolbwyntio ar waith teg a chodi cyfranogiad yn y farchnad lafur gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Wrth siarad ar ddechrau'r Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o greu Cymru decach a mwy ffyniannus, lle y mae pobl yn cael cymorth i gyflawni eu gwir botensial.

"Rydym yn gweithio'n galed i greu swyddi o ansawdd da mewn cymunedau ledled Cymru. Mae hynny'n cynnwys cefnogi pobl i weithio, beth bynnag yw eu hamgylchiadau unigol neu'r rhwystrau sy'n eu hwynebu rhag dod o hyd i waith.

"Rydym hefyd yn canolbwyntio ar gefnogi mwy o bobl i ddechrau eu busnes eu hunain, meithrin sector BBaCh hyd yn oed yn fwy bywiog, a blaenoriaethu mentrau a sefydlwyd ar gynaliadwyedd a diwydiannau a gwasanaethau'r dyfodol.

"Rwy'n falch iawn bod y fenter grantiau hon wedi helpu cymaint o bobl yn barod, gan gynnwys rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y farchnad lafur, a'r rhai sydd mewn ac allan o waith gyda chyflyrau iechyd hirdymor."

Yn ogystal â chynorthwyo unigolion dros 25 oed i ddechrau busnes, cymeradwyodd Gweinidog yr Economi £5 miliwn dros dair blynedd i gefnogi pobl ifanc i fod yn hunangyflogedig gyda chyngor a chymorth ariannol i gyflawni’r Warant i Bobl Ifanc. Aeth Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc i'r rheini dan 25 yn fyw ym mis Gorffennaf 2022 ac fe'i gweinyddir gan Syniadau Mawr Cymru. Bydd y grant hwn yn weithredol tan 2025.

Dysgwch sut y gallai Busnes Cymru eich helpu chi yn Mynnwch Gymorth | Business Wales (gov.wales)