English icon English
Martin Padfield-3

Hyfforddwr pêl-droed o Lyn Ebwy yn ailafael yn llawn yn y gêm diolch i dechnoleg symudedd

Life changing mobility technology helps Ebbw Vale football coach amputee join in again

Gall Martin Padfield, 49 oed - a gollodd ei goes 24 o flynyddoedd yn ôl - ymuno yn llawn yn yr hwyl gyda thîm pêl-droed ei fab unwaith eto wedi iddo gael pengliniau prosthetig arbenigol a reolir gan ficrobrosesydd diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Martin yn un o 80 o bobl ar draws Cymru y trawsnewidiwyd eu symudedd gan Bengliniau Prosthetig a Reolir gan Ficrobrosesydd (MPK), ers lansio'r gronfa £700,000 gan Lywodraeth Cymru ddwy flynedd yn ôl.

Rhannwyd y cyllid ar draws y tair Canolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAC) yn Abertawe, Caerdydd a Wrecsam.

Mae MPK yn ben-glin prosthetig, a ddefnyddir gan bobl sydd wedi colli eu coes ar neu uwchben y pen-glin. Mae'n gwella ansawdd bywyd pobl trwy sicrhau'r symudedd a'r defnydd gorau posibl.

Mae'r pen-glin prosthetig yn defnyddio technoleg gyfrifiadurol i roi mwy o sefydlogrwydd ac i alluogi cerdded yn fwy diogel, ac mae'n monitro patrwm cerdded y defnyddiwr yn gyson yn dibynnu ar ei bwysau a'i gyflymder - gan ei wneud yn haws iddo symud ar lethrau, grisiau, ac arwynebau anwastad.

Mae Martin Padfield wedi hyfforddi tîm pêl-droed dan 13 oed ei fab ers 7 mlynedd ac mae hefyd yn rheolwr peirianneg mewn diwydiant cynhyrchu bwyd prysur. Mae'n byw bywyd egnïol yn y gwaith ac yn ei amser hamdden. 

Cafodd Martin ddamwain ffordd ym mis Awst 2000 ac fe gollodd ei goes o dan y pen-glin.

‌Flwyddyn yn ddiweddarach, wedi cymhlethdodau pellach, roedd rhaid iddo golli ei goes uwchben y pen-glin. O ganlyniad roedd allan o waith am bron i dair blynedd.

Yn 2021, cafodd Martin wybod gan dîm Canolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar Abertawe y byddai'n gymwys i gael MPK.

Dywedodd Martin Padfield:

Ar ôl colli fy nghoes, fe wnes i ymchwilio'n gyson i ddarganfod beth oedd ar gael i mi. Fe wnes i ddarllen eu bod nhw wedi trawsnewid bywyd pobl a oedd yn byw bywyd egnïol fel fi.

Cyn 2021, dim ond i gyn-filwyr oedd MPKs ar gael. Felly, edrychais ar ffyrdd o brynu'r gorau i mi fy hun. Ar un adeg, meddyliais am ail-forgeisio fy nhŷ, ond es i ddim mor bell â hynny.

Felly, pan glywais fy mod i wedi cael fy newis i gael MPK, alla i ddim rhoi mewn geiriau pa mor hapus o'n i. Mae wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i bob agwedd ar fy mywyd o’r diwrnod cyntaf.

Mae popeth y gallaf ei wneud gydag o wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl. Mae wedi bod yn chwyldroadol.

Ychwanegodd:

“Dw i wedi bod yn hyfforddi’r bechgyn ers saith mlynedd. Ro’n i'n arfer chwarae pêl-droed cyn fy namwain ac roedd hyfforddi’r tîm yn ffordd i mi gael fy niddordeb mewn chwarae pêl-droed yn ôl eto. Ond mae’r MPK yn golygu y gallaf ymuno’n llawnach erbyn hyn, a gwneud mwy na dim ond sefyll ar y llinell ochr a siarad.

Cyn cael yr MPK, ro'n i'n syrthio yn aml. Byddai'n rhaid i mi ganolbwyntio a meddwl mwy pan o’n i'n cerdded ar dir anwastad neu ar lethr.

Nawr, mae gen i hyder 100% yn fy nghoes - weithiau dw i'n anghofio ei fod yno. ‌Dw i'n gwneud popeth mor rhwydd a hyderus o ddydd i ddydd.

Dw i mor ddiolchgar fy mod i wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy newis i gael MPK. ‌Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd fy mywyd a dw i'n siŵr y byddai unrhyw un arall yn cael yr un profiad hefyd.

Ro’n i'n fachgen lwcus. Gallai'r darlun fod wedi bod yn llawer iawn tywyllach. Mae bywyd yn dda nawr; does gen i ddim byd i gwyno amdano o gwbl."

Diolchodd Martin i dîm ALAC Abertawe am eu hymrwymiad i sicrhau ei fod yn cael y gofal a'r gefnogaeth orau drwyddi draw.

Nodiadau i olygyddion

  • For interviews with Martin Padfield, please contact hss-pressteam@gov.wales
  • The NHS Wales MPK funding commenced in April 2021 and was split across the three artificial limb and appliance centres (ALACs) in Swansea, Cardiff and Wrexham.
  • These types of knee joints are available to those eligible via the NHS prosthetic and amputee rehab services, delivered by the 3 specialist ALACs.
  • These MPKs are provided to those who meet specific clinical criteria. In order to benefit from MPKs, patients will have a thorough joint assessment by a Prosthetist and a Physiotherapist. They will require a level of fitness and stamina and need to meet  specific criteria set out in the following  - policy (P10) nhs.wales/commissioning/whssc-policies/all-policy-documents/microprocessor-controlled-prosthetic-knees-commissioning-policy-cp218-december-2021/ .