English icon English
Indro Mukerjee, CEO of Innovate UK and Vaughan Gething, Welsh Government Economy Minister

Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb partneriaeth newydd

Innovate UK and Welsh Government sign a new partnership agreement

  • Mae asiantaeth arloesedd y DU, Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun ar y cyd er mwyn helpu i ddatblygu economi Cymru.
  • Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidog Economi Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol Innovate UK, y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf i’w gytuno gyda llywodraeth ddatganoledig.
  • Bydd y cynllun yn golygu bod Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i greu cyfleoedd i arloeswyr ac entrepreneuriaid ledled Cymru.

Mae cynllun newydd i roi hwb i fusnes yng Nghymru wedi’i ddatblygu gan Innovate UK, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, wedi'i lansio, gan baratoi'r ffordd ar gyfer economi arloesedd gryfach.

Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth mewn digwyddiad a gynhaliwyd heddiw [ddydd Iau 27 Ebrill] gydag arweinwyr busnes o'r rhanbarth, yn AMRC Cymru, ym Mrychdyn yn y gogledd, sy'n rhan o glwstwr arloesi Canolfan Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu (AMRC) Prifysgol Sheffield o fewn y diwydiant.

Mae tair thema i'r alwad i weithredu:

  1. Cysylltu Cymorth; sicrhau bod gan randdeiliaid yng Nghymru lwybrau clir ac effeithiol i gynlluniau cefnogi arloesedd, sy'n golygu bod Llywodraeth Cymru yn bartner yng ngwasanaeth cymorth busnes Innovate UK, 'EDGE', a'r ddau sefydliad sy'n cydweithio ar ddylunio rhaglenni arloesi'r dyfodol.
  2. Ysgogi Arloesedd; rhannu a datblygu sianeli cyfathrebu, cynyddu mynediad at asedau arloesi yng Nghymru, a nodi blaenoriaethau cyffredin y sector.
  3. Data; Rhannu mwy o ddata i gyflawni nodau cyffredin, defnyddio data i ddeall anghenion y gynulleidfa yn well, er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a hybu mynediad at gyfleoedd i bobl leol.

Meddai Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru:

"Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn gydag Innovate UK yn dilyn ein hymrwymiad o dan ein Strategaeth Arloesi a lansiwyd yn ddiweddar, 'Cymru’n Arloesi'.  Mae'n arwydd o sut rydym yn bwriadu cydweithio mwy drwy ymdrech gydgysylltiedig i hyrwyddo, ymgysylltu a datblygu cynigion arloesedd o ansawdd uchel o bob rhan o ystod amrywiol o randdeiliaid arloesi, sectorau a rhanbarthau i sicrhau bod Cymru yn cynyddu ei chyfran o gyllid a ddyfernir yn gystadleuol.

 "Bydd y berthynas agosach hon yn galluogi cynnydd yn erbyn y targedau yn ein Strategaeth Arloesi ac amcanion ehangach. Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o osod y sylfaen ar gyfer dyfodol deinamig a ffyniannus i Gymru lle y gallwn, drwy gydweithio, greu cyfleoedd ar gyfer entrepreneuriaeth, arloesi cydweithredol a thechnolegau newydd a all gael effaith gadarnhaol ar bob rhan o gymdeithas."

Dywedodd Indro Mukerjee, Prif Weithredwr Innovate UK:

"Mae Innovate UK yn datblygu ei dull o gydweithio yn genedlaethol ac yn lleol. Mae'n bleser gennyf gyhoeddi'r bartneriaeth newydd hon gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi arloesedd ac i sbarduno twf economaidd, gan greu ecosystem arloesedd amrywiol sy'n ffynnu. Mae Cymru wedi bod yn gyfrannwr pwysig at lwyddiant arloesedd y Deyrnas Unedig, yn enwedig yn y meysydd fel uwch-weithgynhyrchu, gwyddorau bywyd, a lled-ddargludyddion cyfansawdd ac edrychwn ymlaen at gydweithio'n agosach ac adeiladu ar y llwyddiant hwn."

Nodiadau i olygyddion

About Innovate UK

Innovate UK, part of UK Research and Innovation, is the UK’s innovation agency. We work to create a better future by inspiring, involving and investing in businesses developing life-changing innovations.

With an annual budget of over £1billion we provide businesses with the expertise, facilities and funding they need to test, demonstrate and evolve their ideas, driving UK productivity and economic growth.

Find out more at https://www.ukri.org/councils/innovate-uk

About Welsh Government

The Welsh Government’s innovation strategy was launched in February 2023. It is available here: Innovation strategy for Wales | GOV.WALES

For further information about the Welsh Government, go to https://www.gov.wales/

About the AMRC

The University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) is a world-class centre for research into advanced manufacturing technologies used in the aerospace, automotive, medical and other high-value manufacturing sectors. The AMRC has a global reputation for helping companies overcome manufacturing problems and is a model for collaborative research involving universities, academics and industry worldwide. Combining state of the art technologies with the AMRC’s expertise in design and prototyping, machining, casting, welding, additive manufacturing, composites, robotics and automation, digital manufacturing and structural testing, has created a manufacturing resource far beyond anything previously available in the UK. The AMRC is a member of the High Value Manufacturing Catapult, a consortium of leading manufacturing and process research centres, backed by the UK’s innovation agency, Innovate UK.

www.amrc.co.uk