English icon English
pexels-givingtuesday-9826019-2

Lansio cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd

Fund to tackle loneliness and isolation launched

Bydd cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn helpu sefydliadau llawr gwlad i ddod â chymunedau ynghyd ar draws Cymru.

Bydd y Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol tair blynedd yn cefnogi sefydliadau rheng flaen, lleol, llawr gwlad, sy’n dod â phobl o bob oed ynghyd, gan eu helpu i greu cysylltiadau cymdeithasol mewn cymunedau ac ar draws cymunedau.

Mae £1.5 miliwn wedi’i rannu ar draws awdurdodau Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol, dros y tair blynedd nesaf ac a bydd yn helpu sefydliadau i gynnal gweithgareddau wyneb yn wyneb yn ddiogel neu i barhau i gynnal gweithgareddau ar-lein os yw’n anodd cael mynediad i leoliadau neu er mwyn cyrraedd pobl nad ydynt yn barod i ddod i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb.

Roedd rhaid i bob ymgeisydd ddangos sut yr oedd eu cynnig yn bodloni un neu fwy o feysydd blaenoriaeth strategol unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Grwpiau cymunedol sy’n deall orau beth y mae eu cymunedau eu hangen a pha gymorth sydd ei angen i helpu pobl i ailgysylltu ac ailadeiladu cysylltiadau cymdeithasol. Bydd y cyllid sy’n cael ei gyhoeddi heddiw yn helpu sefydliadau bychan i gefnogi eu cymunedau drwy ddatblygu gweithgareddau presennol, hyrwyddo eu hunain yn ehangach a helpu i ariannu’r defnydd o leoliadau addas.

“Mae’r pandemig wedi achosi i lawer o bobl ar draws Cymru deimlo’n unig ac yn ynysig. Hyd yn oed ar ôl llacio cyfyngiadau, bydd rhai pobl yn bryderus neu’n betrusgar am adael eu cartrefi a dechrau ymwneud ag eraill unwaith eto. Rwy’n gobeithio y bydd y prosiectau a ariennir yn lliniaru rhai o’r pryderon hyn.”

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Prif Aelod Llesiant ac Annibyniaeth Cyngor Sir Ddinbych:

“Rydym wrth ein bodd bod Sir Ddinbych wedi llwyddo yn ei chais i Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cysylltu Cymunedau Llywodraeth Cymru. Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a Gwasanaethau Cymorth Cymunedol y Cyngor, Datblygu Cymunedol, Llyfrgelloedd a’r Siop Un Alwad eisoes wedi cael ceisiadau am gymorth ar gyfer amryw o weithgareddau ac ymyriadau a fydd yn helpu trigolion i ailgysylltu â chyfeillion, teuluoedd a’r rheini sy’n rhannu’r un diddordebau â nhw.

Mae llawer o bobl wedi bod yn dioddef unigrwydd ac ynysigrwydd sylweddol yn enwedig ers dechrau’r pandemig, a bydd y gronfa hon yn helpu i gefnogi’r rheini mewn angen.”

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Dymock, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Gymunedau, Llesiant a Chyfiawnder Cymdeithasol:

“Bydd y gronfa hon yn sbarduno prosiectau cymunedol ac yn cefnogi cymunedau i droi syniadau’n realiti. Gwyddom fod unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn broblemau difrifol yn ein sir ac y gallant effeithio ar unrhyw un waeth beth fo’u hoedran neu eu cefndir. Gwyddom mai’r ffordd orau o fynd i’r afael ag unigrwydd yw creu cymunedau cynhwysol sy’n ffynnu, a hynny o’r gwaelod i fyny; dyma ddiben craidd ein rhwydweithiau cymunedol lleol. Gan adeiladu ar y bartneriaeth gref rhwng GAVO, Cyngor Sir Fynwy a sefydliadau lleol pwysig eraill, mae rhwydweithiau cymunedol Sir Fynwy yn ffordd o helpu pobl sydd eisiau gweithredu a gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu hardal i gysylltu ag eraill sydd â’r un dyhead. 

“Mae rhoi’r cyfle i gymunedau arwain prosiectau yn ganolog i bopeth a wnawn yn Sir Fynwy. Gwyddom fod grwpiau a thrigolion lleol yn llawn syniadau am sut i drawsnewid eu hardaloedd lleol a dod â phobl ynghyd. Bydd y gronfa hon yn gam pwysig arall ymlaen i’w cefnogi i wneud yn union hynny, a helpu ein trigolion i fod yn rhan lawn o’u cymunedau lleol.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

 

Notes

Examples of the types of things this fund will help

  • DVSC Denbighshire Voluntary Services Council

During the early days of the lockdown in 2020, DVSC recruited and deployed Community Volunteers to support isolated people in the community.  Undertaking a range of activities, DVSC volunteers undertook some practical tasks such as doing shopping and collecting prescriptions, and many more around personal contact resulting in an overall befriending (virtual and face to face) programme that was essential during lockdown. Funding will help to continue to support these volunteers and to provide training and mentoring as required.  

  • Sensory Support

Vision Support provide services for people living with all sight loss conditions. Social isolation is a significant issue facing the visually impaired community in which the pandemic has significantly increased. Vision Support deliver many social groups in the Denbighshire area; one of the groups ‘Rhyl Visionaires’ has unfortunately been unable to run again as the room in their old venue was only large enough to fit four people in safely in accordance with the government guidelines. The group are now looking for other venues that now incur a room fee. Access to this fund will help the group to meet up again in the future.

  • Adferiad (Hafal/Cais)

Those benefitting from the support provided by Hafal and CAIS around mental health and alcohol and drug issues are collecting ideas for activities, for example Christmas lunches, and trips to Liverpool, this are for events that carers and cared can do together and would be a major contributory factor in boosting confidence and lifting spirits.

  • Social Care Volunteers

Extra funds could support volunteers to escort citizens to take part in the activities of their choice and to provide an evening service for those who want to take part in activities or a meal out etc.

A number of groups have re-started, including Men’s Sheds, Tai Chi, and other exercise groups, choirs, Day Care, Visual impairment and other Drop in groups and plans are going ahead for community groups to hold Christmas events and in due course, St David’s day celebration lunches.

However, attendance is still very low and we learn regularly of those who lack the confidence or funds to attend again. Being able to respond to requests for funding to help with publicity or to respond to particular issues will, undoubtedly, make a real and significant difference.