English icon English

Sut mae adfer corsydd Cymru yn gwella diogelwch o ran dŵr a thanau gwyllt yn ystod tywydd sych

How restoring Wales’ bogs is improving water and wildfire security during dry weather

Heddiw, mae adroddiad newydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn tynnu sylw at sut y llwyddwyd i adfer mawndir diraddiedig Cymru yn gynt nag erioed o’r blaen yn ystod 2021/22 – gan hyd yn oed ragori ar y disgwyliadau.

Mae mawndiroedd Cymru – sydd hefyd ag enwau deniadol fel mawnogydd, mignenni neu rosdioredd – yn arwyr annisgwyl gan fod eu hiechyd yn hanfodol i ddiogelwch o ran dŵr, wrth inni baratoi am ddyfodol o hafau poethach a gaeafau gwlypach wrth i’r hinsawdd newid.

Yn ôl yr adroddiad, rhagorwyd ar darged blynyddol Llywodraeth Cymru i adfer 650 hectar o fewndiroedd, gan lwyddo i adfer dros 1000 o hectarau, sy'n cyfateb i 1400 o gaeau pêl-droed.

O ystyried bod 70% o ddŵr yfed y DU yn dod o ardaloedd o fawndir ar yr ucheldir, mae'r angen i'w hadfer yn glir ar ôl mis [Gorffennaf] pan na welwyd ond 56% o'r glaw a ddisgwylir fel arfer yma yng Nghymru.

Hefyd, mae hyd at 90% o gorsydd gwlyb yn ddŵr, sy'n golygu eu bod yn rhwystr naturiol sy’n atal tanau gwyllt rhag ymledu ac yn lleihau'r risg o lifogydd yn bellach i lawr yr afon.

Maent hefyd yn storfa garbon hynod effeithlon, gan gadw mwy o garbon yn y pridd na choedwig o’r un faint. Mae'r 4% o dir Cymru sy’n fawndir yn storio hyd at 30% o’r carbon sydd ym mhridd Cymru. Ond mae mawndiroedd sydd wedi'u difrodi yn rhyddhau'r carbon hwn i'r atmosffer, gan gyfrannu at gyflymu’r newid yn yr hinsawdd.

Rhagwelir y bydd sychder, tanau gwyllt a llifogydd yn gwaethygu dros y blynyddoedd sydd i ddod, felly mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd ar ôl cydnabod y rôl hanfodol y mae mawndiroedd yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur.

Dywedodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd:

"Efallai nad yw corsydd yn swnio'n bethau deniadol iawn, ond maen nhw’n arwyr sy’ ddim yn cael y clod maen nhw’n ei haeddu – yn enwedig yn ystod cyfnodau hir o dywydd sych neu wlyb, fel y gwelson ni’n ddiweddar.

"Pan fydd mawnogydd mewn cyflwr da, nhw yw'r dalfeydd carbon mwyaf effeithlon sydd gennym ar y tir; maen nhw’n gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a phlanhigion, ac maen nhw hyd yn oed yn helpu i buro’n dŵr yfed a’r dŵr byddwn ni’n  ymdrochi ynddo.

"Mae adfer y mewndiroedd hyn yn rhan hanfodol o'n hymateb i'r argyfwng natur a’r argyfwng hinsawdd, felly mae’r adroddiad hwn gan CNC yn newyddion derbyniol iawn. Dw i am ddiolch iddo am ei waith caled ac am ailddyblu ei ymdrechion i fwrw’r targed!

"Rhaid inni sicrhau ein bod yn parhau i warchod ac i goleddu’r ecosystem werthfawr sydd gennym ar ein mawndiroedd."

Esboniodd rheolwr prosiect y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd, Dr Rhoswen Leonard:

"Mae’r llwyddiant a gafwyd wrth adfer dros 1000 hectar o fawndiroedd mewn blwyddyn yn tystio i frwdfrydedd tîm y Rhaglen a'n partneriaid dros gyrraedd targedau uchel o ran gwarchod natur a lleihau carbon er budd pobl Cymru.

"Er mwyn helpu i gyrraedd y nod, mae Llywodraeth Cymru yn ysbrydoli pobl i weithredu ar fyrder ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru a'n partneriaid yn darparu'r momentwm a'r gallu i sicrhau bod y Rhaglen hon yn llwyddo.

"Mae adfer mawndir yn faes twf o bwys sy'n mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur, felly rydyn ni’n ddiolchgar iawn i'n partneriaid am y llwyddiant rhyfeddol maen nhw wedi’i gael wrth ailwlychu mawn, ac i'r contractwyr arloesol fu'n addasu technegau ac offer er mwyn ymdopi â'r heriau ar y safleoedd."

Un o'r rhesymau dros lwyddiant y gwaith adfer yw hyblygrwydd o ran cytundebau a chyllid er mwyn sicrhau bod gwaith i adfer mawndiroedd yn mynd rhagddo beth bynnag yw’r sefyllfa o ran perchenogaeth ar y tir.

I weld sut mae’r gwaith i adfer mawndiroedd yn dod yn ei flaen, a'r rôl y maen nhw'n ei chwarae wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur, ewch i Porth Data Mawndiroedd Cymru.