English icon English
Ice hockey -2

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Gweinidog yr Economi yn annog busnesau i recriwtio prentis

National Apprenticeship Week: Economy Minister urges businesses to take on an apprentice

Mae dyn ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sydd wrth ei fodd â hoci iâ yn helpu clybiau chwaraeon cymunedol yng ngogledd-ddwyrain Cymru i hybu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy ddod yn brentis hyfforddwr chwaraeon, diolch i gefnogaeth cynllun rhannu prentisiaeth Llywodraeth Cymru.

Wrth i’r Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau fynd rhagddi, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething yn annog mwy o gwmnïau i ystyried sut y gall prentis eu helpu i hybu eu busnesau.

Mae’r Wythnos Genedlaethol hon, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 6-12 Chwefror 2023, yn gyfle blynyddol dros wythnos i ddathlu prentisiaethau a’u gwerth i gyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru.

Mae prentisiaethau'n rhan hanfodol o Warant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru, sy'n cynnig cymorth i bobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu fynd yn hunangyflogedig.

Ar gyfer blwyddyn contract 2022/23 mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £148.6 miliwn i ddarparu prentisiaethau, gyda'r nod o gyrraedd 125,000 o brentisiaethau pob oed yn 2026/27.

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai, Achieve More Training ac Ap-prentis, yn helpu clybiau chwaraeon cymunedol yn y Gogledd i recriwtio a hyfforddi person ifanc lleol mewn rôl hyfforddwr chwaraeon cymunedol, fel rhan o raglen rhannu prentisiaeth.

Mae cyflwyno'r model rhannu prentisiaeth newydd yn y Gogledd yn cynnwys cynllun Chwaraeon Cymunedol sy'n bwriadu ysgogi mwy o blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon drwy eu clybiau chwaraeon lleol.

Ar ôl iddo ailagor ddiwedd 2022, mae Clwb Hoci Iâ Dreigiau Glannau Dyfrdwy ac Aura Cymru wedi rhoi cyfle o brentisiaeth i ddyn ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, sy'n helpu i gynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn lleol mewn hoci iâ a sglefrio iâ.

Mae Michael Speare wrth ei fodd yn chwarae hoci iâ ac mae’n ymweld ag ysgolion yn yr ardal fel llysgennad i’r gamp.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Mae wedi bod yn bleser mawr cwrdd â Michael a dysgu mwy am ei waith yng Nghlwb Hoci Iâ Dreigiau Glannau Dyfrdwy. Mae'n llysgennad perffaith i'r gamp.

"Rwy'n falch iawn bod ein cynllun rhannu prentisiaeth yn darparu cyfleoedd newydd i bobl ifanc sydd ddim yn gallu dod o hyd i waith parhaol i ddysgu sgiliau newydd yn y gweithle, gan eu helpu i ennill cymwysterau newydd a fydd yn eu galluogi i sicrhau a chadw swyddi parhaol llawn amser.

“Ar ddechrau’r Wythnos Prentisiaethau, rydw i am annog pobl a chyflogwyr ar draws Cymru i weld sut mae prentisiaethau yn gallu gwneud cyfraniad go iawn i’w dyfodol.

“Profwyd bod prentisiaethau o ansawdd ar gyfer pobl o bob oed yn arwain at enillion uwch mewn gyrfaoedd gwell. Maent yn gallu helpu i ddiogelu, ysgogi ac arallgyfeirio gweithlu – gan gynnig cyfle i bobl feithrin sgiliau galwedigaethol o ansawdd uchel. Maent hefyd yn hanfodol i'n gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Cymru lle nad oes neb yn cael ei ddal yn ôl."

Dywedodd Mike Welch, Prif Weithredwr Aura Wales:

"Mae rôl Michael fel prentis Clwb, yn gweithio dan fentoriaeth James Parsons, Prif Hyfforddwr Hoci Iâ Iau Aura, wedi ein galluogi i ail-ymgysylltu â phobl ifanc ac i ddenu chwaraewyr newydd i'r Clwb. Cyflawnwyd hyn ar draws amrywiaeth o leoliadau gwahanol megis sesiynau blasu ysgolion, hyfforddi oddi ar yr iâ a rhaglen Learn To Skate Aura.

"Mae'r hyn oedd yn ddyfodol eithaf llwm i'r Clwb Hoci Iâ Iau oherwydd y pandemig bellach yn edrych yn bositif iawn. Gallwn weld twf a dilyniant i'r Clwb ac mae Michael yn chwarae rhan bwysig iawn wrth gefnogi hyn. Ni fyddai lefel y twf yr ydym wedi’i brofi wedi bod yn bosibl heb y cynllun prentisiaethau a Chyflawni Mwy o Hyfforddiant."

Dywedodd Jordan Hadaway, Cydlynydd Prentis a Rennir Achieve More Training:

"Rydw i wir yn credu y bydd y cynllun prentisiaeth ar y cyd yma rhwng y clybiau chwaraeon a ninnau yn Cyflawni Mwy o Hyfforddiant yn helpu'r clybiau i allu mynd yr ail filltir ac yn galluogi nhw i gyflawni a chael effaith yn y cymunedau yn fwy nag y maent wedi ei wneud erioed o’r blaen.".

Bydd y cyllid ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gynnal ffocws ar flaenoriaethau o ran sgiliau technegol, anghenion yr economi sylfaenol a'r sectorau galw uchel fel Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac i gyfrannu at ein huchelgeisiau sero net.

Mae prentisiaethau o’r fath wedi cael eu darparu dros y pum mlynedd diwethaf, yn y sectorau Peirianneg ac Adeiladu yn ardal Tasglu'r Cymoedd yn ne Cymru i ddechrau. Cafodd y rhaglen ei hailddatblygu yn 2022 a'i hehangu ar draws holl ranbarthau Cymru a sectorau eraill gan gynnwys y diwydiannau creadigol a'r theatr, a chwaraeon a hamdden.

Y carfanau targed yw sectorau sydd â nifer isel o bobl yn manteisio ar brentisiaethau, busnesau bach a chanolig sy'n newydd i brentisiaethau, pobl ifanc difreintiedig a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. 

Mae cynllun rhannu prentisiaeth a gynorthwyir hefyd wedi’i gyflwyno i alluogi pobl anabl ag anghenion dysgu a chyflogaeth cymhleth yn benodol i gael mynediad at brentisiaeth.