English icon English
Winter Fuel-2

Datganiad llwm yn destun siom i bobl sy'n ei chael hi’n anodd cadw deupen llinyn ynghyd

Threadbare Spring Statement lets down people struggling with rising cost of living

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, wedi dweud bod Datganiad y Gwanwyn yn destun siom i bobl sy'n cael trafferthion gyda chostau byw cynyddol.

Cyn i’r Canghellor gyflwyno Datganiad y Gwanwyn bu galwadau lu arno i roi rhagor o gymorth i helpu pobl i dalu eu biliau.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi galw am fesurau gan gynnwys cynyddu budd-daliadau lles, treth ffawdelw ar gwmnïau ynni mawr, a chyflwyno tariff ynni incwm isel i dargedu cymorth yn well i aelwydydd incwm is.

Er bod y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi bron â dyblu ei rhagolwg chwyddiant ar gyfer eleni, o 4% i 7.4%, mae’r Canghellor wedi cyfyngu’r cynnydd mewn budd-daliadau i ddim ond 3.1% - ar ôl cynnydd o 0.5% y llynedd oedd yn is na chwyddiant.

Bydd rhagor o bwysau ar gyllidebau aelwydydd ym mis Ebrill, gyda biliau ynni a chyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cynyddu.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:

“Mae hi’n ddigon teg i bobl deimlo’n siomedig yn sgil y datganiad llwm heddiw. Mae biliau'n codi’n gyflym ac mae incwm gwario'n gostwng, ond does dim digon yn y datganiad heddiw sy'n cydnabod y frwydr y mae llawer yn ei hwynebu. Datganiad ideolegol, annheg yw datganiad y Canghellor heddiw. Mae’n brin o fesurau ymarferol i helpu'r rhai sydd fwyaf angen cymorth – does dim byd i bobl sy’n methu â gweithio nac i’r rhai sydd ar incwm is.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwastraffu'r cyfle i ddarparu cymorth ystyrlon. Mae’r datganiad yn dangos Canghellor digydymdeimlad ac yn dwysáu’r diffyg tegwch sylfaenol yn ymdrechion tila San Steffan i ddelio â’r argyfwng costau byw.”

Fis diwethaf, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £330m ar gyfer costau byw, a oedd yn cynnwys taliadau tanwydd gaeaf estynedig o £200, taliad costau byw o £150 a rhagor o arian drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol.

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Yng Nghymru fe wnaethom ni ddarparu pecyn cymorth costau byw oedd yn werth bron i ddwbl y cymorth cyfatebol a ddarperir yn Lloegr. Rydym yn annog pawb i ymgyfarwyddo â'r hyn sydd ar gael ac i fanteisio ar y cymorth sy’n cael ei gynnig. Ond rydym hefyd yn cydnabod nad yw'n darparu'r atebion i gyd, ac mai gan San Steffan y mae llawer o'r dulliau allweddol fel cymorth lles. Byddwn yn parhau i alw ar Lywodraeth y DU i ymuno â ni i ddarparu ymateb llawn mewn argyfwng i helpu pobl gyda chostau byw cynyddol.”