English icon English
Vaughan Gething SWU SOC 2023-59

Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth: Gweinidog yr Economi ym Mhrifysgol De Cymru i gwrdd â menywod sy’n arwain gwyddoniaeth [copy]

International Day of Women and Girls in Science: Economy Minister visits University of South Wales to meet the growing numbers of women leaders in science [copy]

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth trwy ymweld â labordy fforensig Prifysgol De Cymru (USW) i gwrdd â’r nifer gynyddol o fenywod sy’n gweithio mewn gwyddoniaeth, peirianneg a mathemateg (STEM) ac i annog mwy o fenywod a merched i ystyried gyrfa yn y gwyddorau.

Yn y labordy, mae safleoedd troseddu o bob math yn cael eu hail-greu – o olion byrgleriaid a lladron tai cyffredin i sefyllfaoedd mwy cymhleth fel llofruddiaethau a thanau angheuol.

Mae’r gwyddorau yn USW yn gartref i nifer o fenywod sy’n arweinwyr yn eu maes ac yn enghraifft o le lle y mae menywod yn llwyddo mewn pynciau STEM. Mae gan yr adran Gwyddorau Fforensig nifer o staff sy’n ymarferwyr ac yn gyn-ymarferwyr. A hwythau naill ai wedi gweithio mewn labordai fforensig yn y sector neu’n ymchwilwyr neu’n rheolwyr safleoedd trosedd gyda’r heddlu, mae’r menywod sy’n gweithio yma yn dod â chyfoeth o brofiad i addysgu myfyrwyr.

Mae ymchwil yn dangos bod amrywiaeth yn cynyddu arloesedd, cynhyrchiant, proffidioldeb a sefydlogrwydd, ac nad yw erioed wedi bod yn bwysicach. Ond cyn belled â bod menywod yn parhau heb eu rhagweld o lefel mynediad i'r ystafell fwrdd, mae'r arloesedd hwn wedi'i rwystro.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella rhagolygon gyrfaoedd menywod a merched ledled y wlad er mwyn i Gymru allu gwireddu ei photensial economaidd yn llawn, cynyddu arloesedd a dod yn wlad sydd wir yn gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Nid yw gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg erioed wedi bod yn bwysicach er mwyn cael atebion i rai o broblemau mawr cymdeithas.

Mae menywod ledled Cymru yn ysbrydoli ac yn chwarae rhan flaenllaw i daclo’r heriau sylfaenol sy’n wynebu cymdeithas, fel ymadfer ar ôl Covid-19 a delio â’r newid yn yr hinsawdd.

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, dywedodd y Gweinidog bod annog mwy o fenywod a merched i ddilyn gyrfaoedd STEM yn bwysicach heddiw nag erioed.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething sy’n gyfrifol ar lefel y Cabinet am wyddoniaeth yn Llywodraeth Cymru:

“Mae’n braf cael ymweld â Phrifysgol De Cymru heddiw i weld y gwaith sy’n cael ei wneud i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth.

“Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod bod menywod yn dal i gael eu tangynrychioli mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ac yn benderfynol i gynyddu'r nifer o ferched sy'n gweithio yn y sectorau hanfodol pwysig hyn oherwydd ei bod yn dda i'n cymdeithas ac i'n heconomi. Mae tystiolaeth yn dweud wrthym fod gweithlu amrywiol yn cynyddu proffidioldeb, cynhyrchiant, a chreadigrwydd ar draws diwydiant.

“Wrth i ni weithio at gyrraedd y nod o Gymru gryfach, tecach a gwyrddach, rydym yn gwneud pynciau STEM yn ganolog i addysg ac yn rhan sylfaenol o’r Cwricwlwm i Gymru, i baratoi dysgwyr ar gyfer astudio, gweithio a byw yn y 21ain ganrif.”

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt:

“Mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud i helpu menywod a merched i feysydd STEM yn enghraifft o’n hymdrechion ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru i drechu anghydraddoldeb ac atal stereoteipio o ran rhyw. Mae’r gyrfaoedd amrywiol a buddiol sy’n cael eu cynnig trwy STEM yn galluogi menywod a merched i anelu’n uwch, i lwyddo ac i wireddu’u potensial yma yng Nghymru.

“Gwelsom yn y pandemig aruthredd cyfraniad menywod i’r ymateb gwyddonol a chlinigol gan ddangos i’r genhedlaeth nesaf beth sy’n bosib ei wneud.

“Mae heddiw’n gyfle i roi llwyfan i’r cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i fenywod a merched wrth i ni barhau i ymroi at gydraddoldeb i’r rhywiau yng Nghymru”.

Dywedodd Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes ac Ymchwil:

"Roedd yn wych croesawu'r Gweinidog i Brifysgol De Cymru a dangos iddo'r cyfleusterau sy'n arwain y sector sydd gennym ar gael i fyfyrwyr sy'n mynychu PDC.

"Un o'n nodau craidd yw helpu gyda datblygu menywod ym maes STEM, sydd, o ddysgwyr ysgol i athrawon ac arweinwyr mewn busnesau, yn cael eu cynrychioli'n wael. 

"Trwy arddangos y gwaith rydym yn ei wneud i fynd i'r afael â'r mater hwn, a rhoi golwg uniongyrchol i'r Gweinidog ar yr ymdrechion hynny, rydym yn tynnu sylw at ein hymrwymiad i wella rhagolygon menywod a merched yng Nghymru, a chefnogi nod Llywodraeth Cymru o fanteisio ar botensial pawb sy'n byw ac yn gweithio yma."

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

 • On 22 December 2015, the United Nations (UN) General Assembly established an annual international day to recognise the critical role women and girls play in science and technology.
 • Gender equality is a key goal in the UN Sustainable Development Goals and its universal value of “leaving no one behind” means that it is incumbent on institutions like the Welsh Government to make progress on gender equality.
 • The Well-Being of Future Generations Act puts a further responsibility on the government to achieve a more equal Wales, a more prosperous Wales and a globally responsible Wales.
 • The Equality in STEM Board provides strategic direction to improve equality in STEM-related study and careers in Wales. Chaired by the Minister for Social Justice, the Board also includes the Minister for Economy and the Minister for Education and Welsh Language, together with a variety of key stakeholders and supported by a range of WG policy representatives e.g. education, social justice, innovation and business.
 • The Wales Women in STEM Network aims to expose and address the barriers that face women working in Science, Technology, Engineering and Maths. Led by Dr Louise Bright, Director of Research and Business Engagement at USW, it brings together those who implement change within the sector, and those who work to create a positive environment where women and girls can thrive throughout their careers.
 • The Network provides support, events, and networking opportunities to facilitate female participation in STEM at all career stages, from school learners to industry professionals and research leaders.
 • More information on the Wales Women in STEM Network may be found here: https://www.waleswomenstem.org/inspirational-women.html

Facilities at USW

USW Crime Scene House

The Professor Bernard Knight building is home to our crime scene investigation facilities. The house contains a number of realistic crime scene simulations, from domestic burglaries and break-ins, to more complex scenes such as homicides and fatal fires.

Our students learn practical skills in:

 • securing and preserving a crime scene
 • gain skills in forensic record keeping
 • briefing and debriefing
 • handling and transporting evidence
 • forensic report writing
 • forensic tools and techniques such as DNA analysis
 • fingerprints, footprints and blood splatter.

This gives forensic science students experience in crime scene examination and allows them to learn about potential issues that may arise at crime scenes such as a contamination and how to avoid it.

Our students learn about the identification, documentation, recovery and packaging of evidence and the chain of custody principles.

In this video, current student Abigail takes you on a personal tour of the amazing Crime Scene Training Facility. https://youtu.be/sub5-WNlkl4.

Crime Scene Laboratories

Our crime scene laboratories are used by forensic science and police sciences students to learn more about particular types of evidence such as fingerprints, footwear marks, tyre treads and blood spatter patterns.

The correct evaluation of these evidence types is crucial to the success of a forensic investigation, and our students will learn how to do so using methodical, technical approaches.

In our evidence handling laboratories, our students search for a whole range of evidence types such as hairs, fibres and blood on items such as clothing and weapons that you will have recovered from a simulated crime scene.

Hydra Simulation Centre (Glyntaff Campus)

Hydra is a sophisticated of piece of technology that is used to teach police officers to use specific skills and develop their understanding of the law in a variety of policing situations. It is also used for scenario-based teaching in other areas such as social work, nursing and global governance.

It works by presenting a scenario to the students via a mix of video clips, audio clips and written tasks. The system then tests the student’s ability to take decisions and action. Problems can be varied according to your responses. It also shows you the consequences of your decisions.

You can find further details about our Hydra Simulation Centre here.