English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2755 eitem, yn dangos tudalen 226 o 230

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn gofyn i Gymru 'sefyll gyda'n gilydd' wrth i'r byd gofio'r Holocost

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i Gymru sefyll gyda'n gilydd a dathlu amrywiaeth wrth i'r byd nodi 75 mlynedd ers yr Holocost.

Queen's Market drone shot-2

Rhaglen £90 miliwn i drawsnewid trefi yng Nghymru

Bydd trefi yng Nghymru yn cael gwerth £90 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol fel rhan o ddull gweithredu newydd ar ran Llywodraeth Cymru er mwyn trawsnewid canol trefi ledled y wlad, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, heddiw.

NVW-C24-1516-0004-2

Gweinidog yn ddeud mae cais UNESCO am tirwedd llechi unigryw gogledd Cymru yn “llwyr haeddu” statws Safle Treftadaeth y Byd

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, wedi cefnogi’r ddatganiad heddiw y mae Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru wedi ei gyflwyno fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO potensial.

WHole school-2

Llywodraeth Cymru yn dwbli cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl

Mae Llywodraeth Cymru wedi dwbli cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Money-2

Y Gweinidog Cyllid yn mynnu bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn helpu pobl ifanc i gael y cynilion sy’n ddyledus iddynt o dan y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, wedi ysgrifennu at Drysorlys y DU yn mynnu bod pobl ifanc yng Nghymru yn cael cymorth i gael y cynilion sy’n ddyledus iddynt o dan y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Welsh Government

£3m i ddod â gwasanaethau iechyd Rhuthun dan un to

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cymeradwyo gwerth £3m o gyllid i ddod â gwasanaethau iechyd ynghyd dan un to yn Rhuthun.

Welsh Government

Mae'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi ysgrifennu eto at Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar bensiynau'r GIG a lwfansau trethiant

Mae'r mater hwn yn effeithio ar gleifion a staff ac yn achosi niwed annealladwy i'r GIG ledled y DU. Rhwng mis Ebrill a diwedd mis Rhagfyr, cofnododd byrddau iechyd yng Nghymru eu bod wedi colli tua 3,200 o sesiynau sydd wedi effeithio ar bron 27,000 o gleifion allanol, cleifion mewnol/achosion dydd neu ddiagnosteg. Rhaid dod o hyd i ateb tryloyw a chynaliadwy.

Welsh Government

Y galw uchaf a welwyd erioed ar y gwasanaeth ambiwlans ac adrannau argyfwng yn ystod mis Rhagfyr heriol

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) ac wedi cyhoeddi £10m ychwanegol, ar ben y £30m a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, i wella amseroedd aros adrannau argyfwng.

oAozgbeg.jpeg-2

Gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer economi ymwelwyr Cymru

Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a'r Dirprwy Weinidog Twristiaeth yr Arglwydd Elis-Thomas yn datgelu dyfodol cyffrous newydd ar gyfer yr economi ymwelwyr yng Nghymru.

Getty Images - 2018 19 - Foundation Phase - 178748638-2

Cymru yn symud gam yn nes at roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol

Mae'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) wedi cyrraedd carreg filltir arall heddiw (dydd Mawrth 21 Ionawr) drwy gyrraedd cam olaf proses graffu'r Cynulliad.

Lesley Griffiths addressing FUW Farmhouse Breakfast-2

Gwybodaeth a sicrwydd yn hanfodol er mwyn i ffermwyr fedru cynllunio at y dyfodol  – Lesley Griffiths

Bydd y DU yn gadael yr UE ymhen cwta ddeng niwrnod, ac mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi rhoi sicrwydd i ffermwyr ei bod yn gweithio’n galed i sicrhau eu bod yn cael yr wybodaeth a’r sicrwydd y mae eu hangen arnynt er mwyn cynllunio at y dyfodol.

Welsh Government

Mynediad cyffredinol i blant Cymru at y cwricwlwm llawn

Y Gweinidog Addysg yn cadarnhau penderfyniad ar addysg grefyddol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb ac yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus’.