English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2786 eitem, yn dangos tudalen 229 o 233

Welsh Government

£3m i ddod â gwasanaethau iechyd Rhuthun dan un to

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cymeradwyo gwerth £3m o gyllid i ddod â gwasanaethau iechyd ynghyd dan un to yn Rhuthun.

Welsh Government

Mae'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi ysgrifennu eto at Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar bensiynau'r GIG a lwfansau trethiant

Mae'r mater hwn yn effeithio ar gleifion a staff ac yn achosi niwed annealladwy i'r GIG ledled y DU. Rhwng mis Ebrill a diwedd mis Rhagfyr, cofnododd byrddau iechyd yng Nghymru eu bod wedi colli tua 3,200 o sesiynau sydd wedi effeithio ar bron 27,000 o gleifion allanol, cleifion mewnol/achosion dydd neu ddiagnosteg. Rhaid dod o hyd i ateb tryloyw a chynaliadwy.

Welsh Government

Y galw uchaf a welwyd erioed ar y gwasanaeth ambiwlans ac adrannau argyfwng yn ystod mis Rhagfyr heriol

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) ac wedi cyhoeddi £10m ychwanegol, ar ben y £30m a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, i wella amseroedd aros adrannau argyfwng.

oAozgbeg.jpeg-2

Gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer economi ymwelwyr Cymru

Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a'r Dirprwy Weinidog Twristiaeth yr Arglwydd Elis-Thomas yn datgelu dyfodol cyffrous newydd ar gyfer yr economi ymwelwyr yng Nghymru.

Getty Images - 2018 19 - Foundation Phase - 178748638-2

Cymru yn symud gam yn nes at roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol

Mae'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) wedi cyrraedd carreg filltir arall heddiw (dydd Mawrth 21 Ionawr) drwy gyrraedd cam olaf proses graffu'r Cynulliad.

Lesley Griffiths addressing FUW Farmhouse Breakfast-2

Gwybodaeth a sicrwydd yn hanfodol er mwyn i ffermwyr fedru cynllunio at y dyfodol  – Lesley Griffiths

Bydd y DU yn gadael yr UE ymhen cwta ddeng niwrnod, ac mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi rhoi sicrwydd i ffermwyr ei bod yn gweithio’n galed i sicrhau eu bod yn cael yr wybodaeth a’r sicrwydd y mae eu hangen arnynt er mwyn cynllunio at y dyfodol.

Welsh Government

Mynediad cyffredinol i blant Cymru at y cwricwlwm llawn

Y Gweinidog Addysg yn cadarnhau penderfyniad ar addysg grefyddol ac addysg cydberthynas a rhywioldeb ac yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus’.

Senedd outside-2

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer y negodiadau â’r Undeb Ewropeaidd

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hasesiad o Ddatganiad Gwleidyddol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sy’n cyd-fynd â Bil y Cytundeb Ymadael. Mae wedi nodi hefyd beth yw ei blaenoriaethau ar gyfer ein perthynas fasnach a’n perthynas ehangach â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Rhondda Housing-2

Gwres ac ynni o ffynonellau ynni glân i bob cartref newydd yng Nghymru o 2025 ymlaen

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cynigion newydd uchelgeisiol a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i bob cartref newydd yng Nghymru gael gwres ac ynni o ffynonellau ynni glân o 2025 ymlaen. Byddai’r cartrefi hyn yn fwy effeithlon o ran ynni ac yn rhatach i'w cynnal.

Economy Minister Ken Skates & Ford Taskforce chair Professor Richard Parry-Jones CBE

Gwaith Tasglu Ford yn symud yn ei flaen ar gyfer gweithlu a chymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gwaith Tasglu Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn symud yn ei flaen yn dda o ran darparu ar gyfer y gweithlu a'r gymuned leol yn dilyn penderfyniad Ford i gau ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn nes ymlaen eleni.

Cardiff Airport-2

Y Gweinidog Cyllid yn galw ar Lywodraeth y DU ‘i beidio â llusgo’i thraed’ ar bwerau Toll Teithwyr Awyr i Gymru

Mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddatganoli Toll Teithwyr Awyr (APD) i Gymru yn dilyn cyhoeddi adolygiad yn y DU o’r Doll Teithwyr Awyr a chysylltedd awyr rhanbarthol.

Cake congratulating Food and Drink Sector on record turnover figures

Mwy o archwaeth nag erioed am fwyd a diod o Gymru

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi llongyfarch Sector Bwyd a Diod llewyrchus Cymru am lwyddo i sicrhau'r trosiant mwyaf erioed.